De leugens over Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab

5644
Vraag:
Waarom is zo veel van wat gezegd wordt over Sheikh ul-Islam Mohammed Ibn ʿAbd ul-Wahhaab zo vijandig? En waarom worden zijn volgelingen Wahhaabies genoemd?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Ten eerste moet je weten dat Allah Zijn dienaren beproeft in de mate van hun geloof om te tonen wie oprecht is en wie niet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Alif Laam Miem. Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten, als zij zeggen: ,,Wij geloven,” en dat zij niet beproefd worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.”
(Soerat al-ʿAnkaboet: 1-3)
Degene die het zwaarst zijn beproefd zijn de profeten, dan de beste na hen en daarna de beste na hen, zoals te vinden is in een authentieke overlevering van de Profeet (vrede zij met hem).
Als je de biografie van de Boodschapper van Allah bestudeert, zul je zien dat hij verschillende zware beproevingen heeft moeten doorstaan. Hij werd beschuldigd een leugenaar te zijn, een tovenaar en een krankzinnige. Afval en viezigheid werden gegooid op zijn rug. Hij werd verdreven uit Mekka. Zijn voeten bloedden in at-Taa’if. Dit waren de omstandigheden van alle profeten die hem voorgingen.
Sheikh ul-Islam Mohammed Ibn ʿAbd ul-Wahhaab (moge Allah genadig met hem zijn) onderging hetzelfde als andere oprechte geleerden en uitnodigers tot de Islam. Uiteindelijk overwon ook bij hem de boodschap van de Waarheid. Hoe kon het ook anders? Hoe zou het licht van de Waarheid gedoofd kunnen worden? Denk aan deze man en hoe Allah hem hielp de zaden van Tawhied te planten over het hele Arabische schiereiland. Denk aan hoe hij een eind bracht aan alle vormen van Shirk. Als ons dit iets kan leren, dan is het wel dat hij oprecht was in zijn oproep. Voor zover wij kunnen zien, bracht hij veel offers voor deze zaak. En natuurlijk werd hij daarbij gesteund en geholpen door Allah.
De vijanden van zijn oproep hebben echter geen moeite gespaard om hem vals te beschuldigen. Zo beweren zij dat de Sheikh geclaimd zou hebben een profeet te zijn. Zij beweren dat hij de Boodschapper van Allah niet fatsoenlijk zou respecteren en dat hij de gehele gemeenschap als ongelovig verklaarde. Dit en nog veel meer verzinsels en leugens worden over hem verteld.
Dit zijn overduidelijke leugens en verzinsels. De boeken van de Sheikh getuigen hiervan en zijn volgelingen vermelden ook nooit iets dergelijks. Als de leugenaars gelijk zouden hebben, dan zouden zijn volgelingen dezelfde ideeën verkondigen. Zij zouden anders ontrouw zijn tegenover hem. Voor meer bijzonderheden hierover verwijzen wij naar het boek ‘Daʿaawa al-Moenaawi’ien li Daʿwat ish-Sheikh Mohammed Ibn ʿAbd ul-Wahhaab’ geschreven door Dr. ʿAbd ul-ʿAziez al-ʿAbd al-Latief.
*
Met betrekking tot het noemen van zijn volgelingen als Wahhaabies. Dit is één van de vele leugens in de serie verzinsels door de vijanden van zijn oproep. Zij doen dit slechts om de mensen weg te houden van de waarheid.
Als je het verhaal bestudeert over de manier waarop at-Toefayl ibn ʿAmr ad-Dawsi (moge Allah weltevreden met hem zijn) moslim werd, dan zul je parallellen zien met wat Mohammed Ibn ʿAbd ul-Wahhaab is overkomen.
Ibn Hishaam heeft in zijn Sierah (boekdeel 1, blz. 394) overgeleverd dat at-Toefayl vertrok richting Mekka. Qoeraysh onderschiep hem echter bij de poorten van de stad en waarschuwde hem voor Mohammed. Zij maakten hem wijs dat hij een tovenaar was die voor de splitsing tussen man en vrouw kon zorgen. Zij bleven op hem inpraten, totdat hij wat katoen nam en in zijn oren stopte. Hij nam zich voor het katoen uit zijn oren te halen als hij de Profeet (vrede zij met hem) zou zien. Hij zou dan naar hem luisteren. Als datgene wat hij zou zeggen de waarheid was, dan zou hij het accepteren. Maar als datgene wat hij zou zeggen vals en weerzinwekkend was, dan zou hij het verwerpen. Het enige wat hij echter kon doen na het horen van de Profeet was bekeren tot de Islam.
Ja, hij werd moslim na katoen in zijn oren te hebben gestopt. Degenen die zich verzetten tegen de oproep van Sheikh Mohammed Ibn ʿAbd ul-Wahhaab verzinnen leugens op dezelfde manier als Qoeraysh dat deed. Qoeraish begreep heel goed dat de oproep van Mohammed (vrede zij met hem) de kracht had om het hart en de gedachten van de mensen te bereiken. Zij vergrootten daarom de leugens over de Boodschapper van Allah in een poging de mensen van de Waarheid te weerhouden.
Zo zien we dat degenen die zich uitspreken tegen Sheikh Mohammed Ibn ʿAbd ul-Wahhaab en zijn volgelingen, dezelfde leugens herhalen die werden gebruikt tegen de oorspronkelijke oproep.
Als je de waarheid volgt, dan moet je geen aandacht schenken aan deze leugens en verzinsels. Om de waarheid over deze zaak te vinden, dien je de boeken van Sheikh Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab te lezen. Zijn boeken zijn het grootste bewijs dat deze mensen liegen. Allah Zij Geprezen.
*
Dan is er nog een subtiliteit waar men op moet letten. De naam van de Sheikh was Mohammed. Bijvoegelijk bepaald is dit ‘Mohammadi’. Het woord Wahhaabie is de bijvoegelijke bepaling die onttrokken is uit ‘al-Wahhaab’ (de Schenker). Dit is één van de Namen van Allah. Zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid hebt en schenk ons van Uw Kant Barmhartigheid. Zeker, U bent al-Wahhaab (de Schenker).”
(Soerat Aali ʿImraan: 8)
Az-Zadjjaadj zegt in “Ishtiqaaq Asmaa’illaah” (blz. 126): “Al-Wahhaab is Degene Die veel geeft. Deze vorm (Fiʿl) is in het Arabisch een indicatie voor iets dat in grote mate wordt gedaan. Allah is al-Wahhaab (de Schenker), Die Zijn slaven één voor één geeft.”
Zonder enige twijfel is het pad van al-Wahhaab het pad van de Waarheid. Hierin zijn vervormingen noch verzinsels aanwezig, en Zijn partij is het die zegeviert. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wie Allah tot Beschermer neemt, en (ook) Zijn Boodschapper en degenen die gelovigen zijn: zeker, het is de partij van Allah die overwinnaar is.”
(Soerat al-Maa’idah: 56)
“Zij zijn degenen die van de groep van Allah zijn. Weet met zekerheid: de partij van Allah is de winnaar.”
(Soerat al-Moedjaadalah: 22)
Lang geleden werd ash-Shaafiʿi ervan beschuldigd een Raafidhi (Shi’iet) te zijn en hij weerlegde hen met de woorden: “Als Raafidhi het houden van de familie van Mohammed betekent, laat de twee rassen (van de mensheid en Djinn) getuigen dat ik een Raafidhi ben.”
We weerleggen de beweringen van degenen die ons ervan beschuldigen Wahhaabies te zijn door de woorden aan te halen van Sheikh Moellaa ʿImraan. Hij behoorde eerst tot de Shieʿah, maar werd door Allah geleid naar de Soennah. Hij heeft gezegd: “Als de volgeling van Ahmad (de Profeet) een Wahhaabie is, dan beaam ik dat ik een Wahhaabie ben. Ik verwerp de toekenning van iets aan Allah, aangezien ik geen Heer heb, behalve de Unieke, de Schenker (al-Wahhaab). Degenen die door de Profeet werden uitgenodigd, beschuldigden hem (ook) van tovenarij en leugens.”
(Zie: Manhadj ul-Firqat in-Naadjiyah door Sheikh Mohammed Djaamil Zaynoe, blz. 142-143)
En Allah weet het best.
islamqa.com