De weg van de vrome voorgangers

6103
Vraag:
Graag zouden wij willen weten wat de methodologie van de Salaf (vrome voorgangers) inhoudt. Dienen wij ons hiermee te associëren en degene die zich hier niet bij aansluiten te veroordelen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
De methodologie van de vrome voorgangers, oftewel as-Salafiyyah, staat voor het navolgen van de handelwijze die de metgezellen onderricht hebben gekregen van de Profeet (vrede zij met hem). Zij zijn onze Salaf, oftewel onze voorgangers in het goede. Vandaar dat hun navolgers Salafiyoen worden genoemd.
Het is in strijd met de methodologie van as-Salafiyyah om dit als aanleiding te gebruiken om je te distantiëren van de overige moslims. Tevens is het bestempelen van eenieder die van mening hierover verschilt, als een deviant in strijd met de methodologie van de Salaf.
De vrome voorgangers hebben allen uitgenodigd naar de Islam en naar vereniging rondom de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Ook bestempelden zij degenen die met hen hierover van mening verschilden niet als afgedwaalden, afgezien van degenen die met hen verschilden over essentiële geloofszaken.
Enkelen die zich vandaag de dag associëren met as-Salafiyyah bestempelen eenieder die er een andere mening op nahoudt dan hijzelf als zijnde een afgedwaalde, ongeacht of de tegenpartij zich op de waarheid bevindt. Weer anderen zien as-Salafiyyah als een splintergroepering, zoals vele splintergroeperingen die zichzelf toeschrijven aan de Islam. Dit is een verschijnsel dat scherp veroordeeld dient te worden.
Men dient als toonbeeld naar de handelswijze en leerschool van de vrome voorgangers te verwijzen, zij die openhartig en ruimdenkend met de meningsverschillen inzake rechtsvinding omgingen. Onderling plachten zij zelfs van mening te verschillen in credo- en jurisprudentiezaken. Zo zijn er geleerden die de mening uitdragen dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer heeft gezien (in het wereldse) en weer anderen ontkennen dit. Ook verschillen zij of het de daden zijn die op de Dag des Oordeels worden gewogen of de bladzijden waar de daden in vermeld staan. Zo lopen bijvoorbeeld de meningen uiteen aangaande de trouwaktes, koopovereenkomsten en vele andere jurisprudentiële aangelegenheden. Desondanks hebben zij elkaar niet uitgemaakt voor afgedwaalde.
‘As-Salafiyyah’ waarmee een specifieke groepering wordt bedoeld die zijn eigen etiquette heeft en waarbij eenieder die zich hier niet mee associeert als afgedwaalde bestempeld wordt, heeft totaal niets weg van as-Salafiyyah.
As-Salafiyyah is niets anders dan het navolgen van de methodologie van de vrome voorgangers in overtuiging, uitspraken, daden, meningsverschillen, overeenkomsten en onderlinge genegenheid. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De gelijkenis van de gelovigen in hun onderlinge genegenheid, barmhartigheid en sympathie, is als de gelijkenis van één lichaam. Lijdt één van de ledematen, dan heeft dit effect op de rest van het lichaam in de vorm van koorts en slapeloosheid.
Dit is de ware weg van de vrome voorgangers.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Liqaa'aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 3, blz. 246)