Geen genoegen nemen met het Oordeel van Allah

7114
Vraag:
Er is iemand die zegt dat sommige Islamitische Wetten opnieuw bekeken moeten worden, omdat zij niet passen binnen de huidige tijd. Zoals bijvoorbeeld de erfenis waarbij een man evenveel erft als twee vrouwen. Wat is het oordeel over iemand die dit beweert?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Men dient te weten dat het tot de fundamenten van het geloof behoort om altijd terug te keren naar het Oordeel van Allah, de Verhevene, en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) en hier content mee te zijn. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.”
(Soerat an-Nisaa’: 59)
En Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.”
(Soerat an-Nisaa’: 65)
Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Zoeken zij dan de wet van de onwetendheid? En wie is er beter dan Allah in het oordelen over het overtuigde volk?”
(Soerat al-Maa’idah: 50)
Het moge duidelijk zijn dat het niet refereren naar de Wetten van Allah en Zijn Boodschapper, het weigeren deze als referentiekader te nemen en het geloven dat andere wetten beter zijn, onomstotelijk inhoudt dat de persoon in kwestie buiten de oevers van de Islam treedt.
Sheich ibn Baaz heeft gezegd: “De Wetgeving die Allah voor Zijn dienaren heeft vastgesteld en verduidelijkt in Zijn Edele Boek en bij monde van Zijn betrouwbare Boodschapper heeft uitgelegd, zoals de wetgeving inzake de erfenis, de vijf dagelijkse gebeden, de Zakaat, het vasten en dergelijke, is iets waar overeenstemming over bestaat binnen de Islamitische gemeenschap. Niemand heeft het recht deze te wijzigen of zich hier tegen te verzetten, omdat dit de Wetgeving is die bepaald is in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) en geldt tot aan de Dag der Opstanding.
Dit houdt dus ook in dat de zoon meer erft dan de dochter, alsmede de kinderen van de zoon, de volbloed broers van beide ouders ten opzichte van broers van alleen vaderszijde. Allah heeft dit verduidelijkt in Zijn Boek en de Islamitische geleerden zijn het hier over eens. Het is dan ook verplicht hier naar te handelen vol geloof en overtuiging.
Wie beweert dat de Wetgeving van de Islam niet van deze tijd is, is een ongelovige. Hetzelfde geldt voor degene die ingaat tegen deze Wetgeving. Dit omdat hij in werkelijkheid ingaat tegen Allah, Zijn Profeet en de consensus onder de moslims.
Wij vragen Allah om ons en alle moslims veiligheid te schenken tegen misleidingen en beproevingen en tegen datgene wat indruist tegen Zijn Wetgeving.”
Gebaseerd op een fatwa van islamqa.com