Geloof in de Boeken

10449

Vraag:

Wat betekent het om te geloven in de Boeken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het geloof in de Boeken houdt vier zaken in:

1. De stellige overtuiging dat ze allemaal geopenbaard zijn door Allah en dat Allah ermee (tot de betreffende Boodschappers) sprak. Sommige werden van Hem gehoord van achter een sluier zonder tussenkomst van Engelen. Sommige werden overgebracht door gezanten van onder de Engelen aan de menselijke Boodschapper. Sommige werden geschreven door Allahs Hand, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het is onmogelijk voor een mens dat Allah tot hem spreekt, behalve middels een Openbaring, of van achter een afschemering, of door een Gezant (d.w.z. een Engel) te sturen die dan met Zijn Toestemming datgene openbaart wat Hij wilt. Waarlijk, Hij is Meest Verheven, Alwijs.”

(Soerat ash-Shoera: 51)

En Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Allah sprak werkelijk tot Moesa.”

(Soerat an-Nisaa’: 164)

En Allah zegt over de Thora (interpretatie van de betekenis):

“En Wij schreven voor hem van alles op de Tabletten als Vermaning en Uiteenzetting van alle zaken.”

(Soerat al-Acraaf: 145)

2. Wij dienen te geloven in de specifieke namen die Allah deze Boeken heeft gegeven. De boeken die Allah in de Koran bij naam heeft genoemd, zijn: de Koran (al-Qoer'aan), de Thora (at-Tawraat), het Evangelie (al-Indjiel), de Psalmen (az-Zaboer) en de geschriften (as-Soehoef) van Ibraahiem en Moesa.

De Boeken die door Allah in algemene termen zijn genoemd, daar dienen we in algemene termen in te gelovigen. Daarom zeggen we daarover wat Allah Zijn Boodschapper heeft bevolen te zeggen, namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En zeg: “Ik geloof in datgene wat Allah heeft neergezonden van het Boek.”

(Soerat ash-Shoera: 15)

3. Geloven in alles dat waar is wat de Boeken vermelden. Zoals wat er gezegd wordt in de Koran, en in datgene dat niet is veranderd of vervormd in de voorgaande Boeken.

4. Geloven dat Allah de Koran heeft geopenbaard als een getuige over deze Boeken en om deze te bevestigen. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wij hebben het Boek (d.w.z. deze Koran) met de Waarheid aan jou neergezonden, ter bevestiging van het Boek dat daarvóór was (geopenbaard) en om daarover (d.w.z. over de oude Boeken) te waken.”

(Soerat al-Maa'idah: 48)

De exegesegeleerden leggen uit dat “Moehaymin” betrouwbaar betekent en als een getuige over de Boeken die ervóór kwamen en deze te bevestigen. Dus het bevestigen van de waarheid dat het bevat en het verwerpen van de wijzigingen, vervormingen en veranderingen die hebben plaatsgevonden. En het oordeelt dat de voorgaande wetgeving is opgeheven (niet langer toepasbaar is) en dat de nieuwe wet- en regelgeving uitgevaardigd zijn. Daarom dient eenieder die de voorgaande Boeken volgt en zich er niet tegen heeft gekeerd, zich eraan te onderwerpen. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Degenen aan wie Wij het Boek daarvóór (d.w.z. vóór de Koran) hebben gegeven, zij geloven erin. En wanneer het (d.w.z. de Koran) aan hen wordt voorgedragen, zeggen zij: “Wij geloven erin. Waarlijk, het is de Waarheid van onze Heer. Voorwaar, wij waren hiervóór al moslims (d.w.z. wij geloofden hier al eerder in).”

(Soerat al-Qasas: 52-53)

Het is voor de gehele gemeenschap verplicht om zowel uiterlijk als innerlijk de Koran te volgen, eraan vast te houden en het zijn recht te geven. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En dit is een gezegend Boek (d.w.z. de Koran) dat Wij hebben neergezonden, dus volg het en vrees (Allah), opdat jullie begenadigd zullen worden.”

(Soerat al-Ancaam: 155)

Wat bedoeld wordt met het vasthouden aan de Koran en het zijn recht te geven, is het beschouwen van datgene dat erdoor als toegestaan wordt verklaard als toegestaan; wat verboden wordt verklaard als verboden; gehoorzaam zijn aan de geboden; vermijden wat verboden is; rekening houden met de lessen; leren van de verhalen; begrijpen van de duidelijke en ondubbelzinnige verzen; verwijzen van de precieze betekenis van de ondubbelzinnige teksten naar Allah; de grenzen verdedigen en niet overschrijden; memoriseren; reciteren op een goede manier; overpeinzen van de betekenissen van de verzen; reciteren in de gebeden zowel overdag als in de nacht; op elke manier oprecht zijn; anderen met begrip uitnodigen hetzelfde te doen.

Dit gelooft brengt een persoon grootse voordelen. De belangrijkste hiervan zijn:

1. Kennis van de Zorg van Allah voor Zijn dienaren. Hij heeft namelijk naar alle mensen een Boek gezonden waarmee zij geleid kunnen worden.

2. Kennis van de Wijsheid van Allah in de Wetgeving die Hij voor de mensen heeft bepaald. Wetten die geschikt zijn voor hun omstandigheden. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voor eenieder onder jullie hebben Wij een wetgeving en een werkwijze voorgeschreven.”

(Soerat al-Maa’idah: 48)

3. Het nakomen van de plicht Allah te danken voor deze grootse gunst.

4. Het belang om aandacht te schenken aan de Koran door het te reciteren, over de betekenis na te denken, het te begrijpen en ernaar te handelen.

En Allah weet het het beste.

(Zie: Aclaam us-Soennat il-Manshoerah;
Sharh Oesoel uth-Thalaathah vanSheikh ibn cOethaymien)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid