Gradaties van Islam

7414

Vraag:

Zijn er gradaties in de Islam en welke zijn dat?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, er zijn drie gradaties van de Islam en deze zijn: Islam, Iemaan en Ihsaan. Elk van deze heeft een betekenis en bepaalde pilaren of essentiële onderdelen.

1. Islam, wat in het Arabisch onderwerping (al-Istislaam) betekent. In de Islamitische terminologie varieert de betekenis op basis van hoe het woord gebruikt wordt, en het kan één van de twee dingen betekenen:

(a) Wanneer het woord op zichzelf gebruikt wordt en het niet vergezeld wordt door het woord Iemaan (geloof), dan refereert het naar de religie als geheel. Dit is inclusief grote- en kleine kwesties van het geloof, zowel woorden als daden. Dit staat in de verzen waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, de godsdienst bij Allah is de Islam.”

(Soerat Aali cImraan: 19)

“en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst.”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

“En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden.”

(Soerat Aali cImraan: 85)

(b) Wanneer het woord gebruikt wordt in combinatie met het woord Iemaan (geloof), dan wordt er gerefereerd naar de uiterlijke daden en woorden, zoals in de verzen waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De bedoeïenen zeiden: “Wij geloven.” Zeg (o Mohammed): “Jullie geloven (nog) niet, maar zeg: “Wij hebben ons overgegeven (aan de Islam)“, want het geloof is jullie harten nog niet binnengedrongen.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 14)

Sacd ibn abie Waqqaas heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) (Zakaat) verdeelde onder (een groep) mensen terwijl Sacd daarbij zat. Sacd zei: “Maar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) sloeg een man over van wie ik dacht dat hij de beste onder hen was. En hij (vrede zij met hem) gaf hem niks. Ik zei: “O Boodschapper van Allah, waarom heeft u hem overgeslagen? Bij Allah, ik ken hem als een trouwe gelovige.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Of (alleen) een moslim.” Ik bleef even stil maar ik kon het niet helpen om de vraag te herhalen vanwege wat ik wist van hem. Ik zei: “O Boodschapper van Allah, waarom heeft u hem overgeslagen? Bij Allah, ik ken hem als een trouwe gelovige.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Of (alleen) een moslim.” Ik bleef even stil maar ik kon het niet helpen om de vraag te herhalen vanwege wat ik wist van hem. Ik zei: “O Boodschapper van Allah, waarom heeft u hem overgeslagen? Bij Allah, ik ken hem als een trouwe gelovige.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Of (alleen) een moslim. Ik geef aan de ene persoon ondanks dat de andere mij meer geliefd is. Uit vrees dat hij op zijn gezicht in het Vuur gegooid kan worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De woorden van de Profeet “Of (alleen) een moslim”, toen Sacd (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Bij Allah, ik ken hem als een trouwe gelovige” betekenen: Je weet niks over zijn geloof. Het enige dat je kunt zien is zijn Islam in de zin van de uiterlijke daden.

2. De tweede gradatie is Iemaan (geloof), wat in het Arabisch betekent geloof dat toegewijd is aan onderwerping. In de Islamitische terminologie varieert de betekenis op basis van hoe het gebruikt wordt, en het kan één van de twee dingen betekenen:

(a) Wanneer het woord zelfstandig wordt gebruikt en niet samen staat met het woord Islam, dan wordt er gerefereerd naar de religie als geheel. Zoals in de verzen waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah is de Beschermer van degenen die geloven. Hij voert hen van de duisternis naar het Licht.”

(Soerat al-Baqarah: 257)

“En stel jullie vertrouwen in Allah als jullie gelovigen zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 23)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Niemand zal het Paradijs betreden, behalve de gelovigen.”

(Moeslim)

Vandaar dat de Salaf het er unaniem over eens waren dat Iemaan betekent: ‘Het overtuigd zijn in het hart (inclusief de daden van het hart), het spreken met de tong en het handelen met de ledematen. Het neemt toe door daden van gehoorzaamheid te verrichten en het neemt af door zondes te begaan.”

Allah heeft het woord Iemaan gelimiteerd tot degenen die Zijn Religie compleet aanhangen, zowel in het innerlijke als in het uiterlijke. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“De gelovigen zijn slechts degenen van wie de harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt. En wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen, vermeerdert hun geloof hierdoor. En in hun Heer stellen zij hun vertrouwen. Degenen die het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn. Voor hen zijn er rangen bij hun Heer, en Vergiffenis en een edele Voorziening.”

(Soerat al-Anfaal: 2-4)

En Allah refereerde naar Iemaan in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“Maar deugdzaam is degene die in Allah, de Laatste Dag, de Engelen, het Boek en de Profeten gelooft. En zijn bezittingen ondanks zijn liefde hiervoor, weggeeft aan de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de reiziger en aan degenen die hierom vragen en om slaven vrij te kopen. En die het gebed onderhoudt en de Zakaat afdraagt, en degenen die hun verbond nakomen wanneer zij dit zijn aangegaan en de geduldigen ten tijde van ellende en tegenspoed, en tijdens gevechten (in een veldslag). Zij zijn degenen die oprecht zijn en zij zijn de godsvruchtingen.”

(Soerat al-Baqarah: 177)

De Profeet (vrede zij met hem) refereerde naar Iemaan als inclusief alles dat staat in de overlevering over de delegatie van cAbdoel-Qays, waarin hij (vrede zij met hem) zei: “Ik druk je op het hart om te geloven in Allah alleen. Weet jij wat geloof in Allah alleen is?” Daarop zei hij: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste. Hij (vrede zij met hem) zei: “Het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, het verrichten van de gebeden, het betalen van Zakaat (armenbelasting), het vasten in Ramadan en het geven van een vijfde van de oorlogsbuit.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) beschreef het vasten in de maand Ramadan uit geloof en het hebben van hoop op beloning als gedeelte van het geloof. Hij heeft hetzelfde gezegd over het biddend doorbrengen van de nacht van Laylat ul-Qadr, het waken over het toevertrouwde, jihad, Hadj, bijwonen van begrafenissen enzovoorts.

“Het geloof heeft een zeventigtal vertakkingen. De hoogste ervan is het zeggen van: Laa ilaaha illAllaah (er is geen god behalve Allah). En de minste is het verwijderen van iets schadelijks van de weg.” 

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het benoemen van alle verzen en overleveringen die over dit onderwerp gaan zou te lang duren.

(b) Wanneer het woord Iemaan samen gebruikt wordt met het woord Islam. In dat geval wordt het begrepen als het innerlijk geloven, zoals staat in de overlevering van Djibriel en als in de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) betreffende de begrafenis smeekbede: “O Allah, wie U onder ons laat leven, laat hem leven in Islam, en wie U onder ons doet sterven, laat hem sterven in Iemaan.”

(at-Tirmidhie, authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Dat is omdat de fysieke daden alleen verwezenlijkt kunnen worden tijdens het leven. Maar wanneer een persoon overlijdt, zijn slechts de woorden en de daden van het hart over.

Het punt is dat wanneer de woorden Iemaan en Islam afzonderlijk gebruikt worden, er geen verschil is tussen de woorden. Wanneer beide woorden apart worden gebruikt wordt er gerefereerd naar de gehele religie. Als er een verschil is tussen de woorden, dan is het dat het woord Islam refereert naar de uiterlijke fysieke daden. Met het woord Iemaan wordt er gerefereerd naar de innerlijke daden van het hart. Dit is wat aangegeven is in de overlevering van Djibriel waarin cOmar ibn ul-Khattaab zei: “Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet zitten, plaatste zijn knieën tegen diens knieën, legde zijn handen op zijn dijen en zei: “O Mohammed, bericht mij over (de betekenis van) de Islam.” De Profeet antwoordde: “De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, (en) dat je het gebed onderhoudt, (en) dat je de Zakaat (armenbelasting) uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Kacbah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent.” Waarop hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Wij waren verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) goedkeurde. Daarna zei hij: “Bericht mij over (de betekenis van) Iemaan.” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de Voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Hij zei (vervolgens): “Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, weet dan dat Hij jou wel ziet.” Hij (de man) zei: “Bericht mij over het (Laatste) Uur. “De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: “Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: “Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat blootvoetse, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.” Hierna ging hij (de man) weg en ik (cOmar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet):“O cOmar, weet jij wie die vrager was?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.”Hij zei: “Dat was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.”

(Moeslim)

3. De derde gradatie is Ihsaan wat in het Arabisch iets goed doen betekent, perfect en oprecht. In de Islamitische terminologie varieert de betekenis op basis van hoe je het woord gebruikt en het kan twee dingen betekenen:

(a) Wanneer het woord op zichzelf gebruikt wordt en niet samen met het woord Islam of Iemaan, dan wordt er gerefereerd naar de religie als geheel, zoals hierboven staat beschreven met betrekking tot de woorden Islam en Iemaan.

(b) Wanneer het woord gebruikt wordt met de woorden Islam of Iemaan, dan is de betekenis van Ihsaan het perfectioneren van zowel de innerlijke als uiterlijke daden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft het uitgelegd op een manier waarop alleen hij (vrede zij met hem) het kon, omdat hij door Allah begunstigd is met bondige spraak. Hij (vrede zij met hem) zei: “Het betekent dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, weet dan dat Hij jou wel ziet.” Dit is de hoogste gradatie van Islam. Degenen die dit verkrijgen zijn de eersten in het verrichten van het goede en degenen die het dichtstbij Allah zullen zijn in de hoogste rang van het Paradijs.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat de gradatie van Ihsaan bestaat uit twee categorieën waarvan de ene hoger is dan de ander.

De eerste positie is hoger dan de tweede. Het betekent dat je Allah aanbidt alsof je Hem kunt zien. Dit betekent dat een persoon zich gedraagt alsof hij Allah kan zien in zijn hart. Dat zijn hart gevuld is met licht en de ongeziene kwesties bijna zichtbaar worden voor hem (d.w.z. dat het echt wordt voor hem). Degene die Allah aanbidt met bewustzijn van Zijn Nabijheid, zich richt tot Hem, zich gedraagt alsof hij voor Allah is en kijkt naar Hem, is gebonden om Hem te vrezen en eert Hem.

De tweede positie is dat van oprechtheid en bewustzijn dat Allah altijd kijkt. Dit betekent dat een persoon zich gedraagt met het bewustzijn dat Allah hem kan zien en dat Hij dichtbij is. Als een persoon dit in gedachte houdt en correct handelt, dan zal hij oprecht zijn tegenover Allah. Dit bewustzijn voorkomt dat hij aandacht zal schenken aan iemand anders dan Allah of dat hij iets zal doen omwille van iemand anders. Als een persoon deze positie behaalt, zal het makkelijk voor hem zijn om de bovenstaande beschreven positie te behalen. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “en als je Hem niet ziet, weet dan dat Hij jou wel ziet.”

Wanneer een persoon werkelijk begrijpt dat wanneer hij Allah aanbidt, dat Hij hem kan zien en dat Hij al zijn daden kent, de verborgen en openlijke daden, innerlijke en uiterlijke en dat niks van Hem verborgen gehouden kan worden, dan zal het makkelijk zijn om van de lagere positie naar de hogere te komen. Dat is het constante bewustzijn dat Allah dichtbij Zijn dienaar is en dat Hij met hem is, want het is alsof hij met Hem kan zijn.

Wij vragen Allah om Zijn Genade.

(Macaaridj ul-Qaboel van Sheikh Haafidh al-Hakami, boekdeel 2, blz. 20-33, 326-328;
al-Madjmoec uth-Thamien, boekdeel 1, blz. 49 en 53.
Djaamic ul-cOeloem wal-Hikam, boekdeel 1, blz. 106)