Heeft Allah alleen 99 Namen?

11489
Vraag:
Beperken de Namen van Allah zich tot negenennegentig of zijn het er meer?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft negenennegentig namen. Degene die ze leert zal het Paradijs betreden.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Enkele geleerden, zoals Ibn Hazm, interpreteren deze overlevering als volgt: namelijk dat de Namen van Allah beperkt zijn tot het aantal van negenennegentig.
Zijn uitspraak wordt echter niet ondersteund door de meerderheid van de geleerden. Vele geleerden, waaronder Imam an-Nawawi, verhalen dat er consensus is over het feit dat de Namen van Allah niet beperkt zijn tot negenennegentig. De meerderheid van de geleerden wijst de interpretatie van Ibn Hazm als iets waar verder geen aandacht aan geschonken hoeft te worden.
Ter ondersteuning van hun mening, dat de Schone Namen van Allah niet beperkt zijn tot het aantal van negenennegentig, beroepen zij zich op hetgeen dat overgeleverd is door Ibn Mascoed. Namelijk dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:
“Er is niemand die getroffen wordt door kommer en kwel en vervolgens zegt: ,,O Allah ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw Handen. Uw Beoordeling over mij is verzekerd. Uw Bevel over mij is rechtvaardig. Ik vraag met elke naam die U voor Uzelf hebt genomen, geopenbaard in Uw boek, onderwezen door Uzelf aan één van Uw schepselen, of verborgen in het ongeziene bij U, om de Koran de bron van mijn hart te maken, het licht van mijn borst, de verdringer van mijn droefheid en verlichter van mijn wanhoop”, of Allah neemt zijn kommer en kwel weg en vervangt dit door blijdschap.”
Er werd aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gevraagd: “O boodschapper van Allah moeten wij dit leren?” Waarop hij zei: “Iedereen die dit hoort, dient dit te leren.”
(Authentiek verklaard door Sheikh al-Albanie in Silsilat us-Sahiehah, blz. 199)
Het zinsdeel “…of verborgen in het ongeziene bij U…” in de overlevering geeft aan dat er Schone Namen van Allah zijn die Hij voor Zich houdt, in het rijk van het verborgene, waar geen van zijn schepselen kennis van heeft. Dit impliceert dat er meer dan negenennegentig namen zijn.
Sheikh al-Islam heeft aangaande deze overlevering het volgende gezegd: “Dit toont aan dat Allah meer dan negenennegentig namen heeft.” Verder zegt hij dat al-Khattaabi het volgende gezegd heeft: “Dit toont aan dat Hij Namen heeft die Hij bij Zich verborgen houdt. Tevens toont dit aan dat de overlevering “Allah heeft negenennegentig namen, degene die ze leert zal het Paradijs betreden” betekent dat degene die negenennegentig van zijn Namen leert, het Paradijs zal binnengaan.
Dit is te vergelijken met iemand die zegt: “Ik heb duizend Dirham die ik gereserveerd heb om als aalmoes weg te geven.” Dit neemt niet weg dat zijn vermogen niet meer zou kunnen bedragen.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En aan Allah behoren de Schone Namen. Roept hem daarmee aan.”
(Soerat al-Acraaf:180)
Allah heeft ons in het algemeen bevolen om Hem aan te roepen met Zijn Schone Namen. Hij heeft niet gezegd dat Hij slechts negenennegentig Namen heeft.
An-Nawawi heeft in zijn werk Sharh Sahieh Moeslim vastgesteld dat de geleerden het daarmee unaniem eens zijn. Hij zei: “De geleerden zijn het er unaniem over eens dat de overlevering niet betekent dat Allah slechts negenennegentig Namen heeft. Het punt is dat men het Paradijs betreedt door het leren van negenennegentig Namen van Allah en niet dat de Namen van Allah beperkt zijn tot het aantal van negenennegentig.”
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien is hierover gevraagd. Hij gaf als antwoord: “De Namen van Allah zijn niet beperkt tot een bepaald aantal. Het bewijs daarvoor is dat de Profeet (vrede zij met hem) in een overlevering – die authentiek is verklaard – het volgende heeft gezegd: “O Allah ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw Handen. Uw Beoordeling over mij is verzekerd. Uw Bevel over mij is rechtvaardig. Ik vraag met elke naam die U voor Uzelf hebt genomen, geopenbaard in Uw boek, onderwezen door Uzelf aan één van Uw schepselen, of verborgen in het ongeziene bij U, om de Koran de bron van mijn hart te maken, het licht van mijn borst, de verdringer van mijn droefheid en verlichter van mijn wanhoop”, of Allah neemt zijn kommer en kwel weg en vervangt dit door blijdschap.”
Wat Allah heeft verborgen in het rijk van het ongeziene is onbekend en het onbekende is onbeperkt.
Wat betreft de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Allah heeft negenennegentig namen, degene die ze leert zal het Paradijs betreden.” Dit betekent niet dat Allah geen andere Namen heeft buiten deze negenennegentig. Het betekent slechts dat degene die deze negenennegentig Namen leert het Paradijs zal betreden.
Dit is net als iemand die zegt: ,,Ik heb honderd paarden klaarstaan voor de Djihaad.” Dit wil niet zeggen dat hij slechts honderd paarden bezit. Het enige wat hij hiermee wenst aan te geven, is dat hij honderd paarden heeft ter beschikking heeft voor dit doel.”
(Madjmoec ul-Fataawaa ibn ul-cOethaymien, boekdeel 1, blz. 122)
Islamqa.com