Heeft de Profeet Allah gezien?

11629
Vraag:
Heeft de Profeet (vrede zij met hem) Zijn Heer aanschouwd gedurende de hemelvaart? Zo ja, wat zijn de bewijzen hiervoor?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
De overgrote meerderheid van de metgezellen is van mening dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer gedurende de hemelvaart niet met zijn ogen heeft aanschouwd. Zo is er in Sahieh al-Boekhaari overgeleverd dat cAa’ishah heeft gezegd: “Wie beweert dat Mohammed zijn Heer heeft aanschouwd, heeft het bij het verkeerde eind, aangezien Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
Geen blik kan hem bereiken.”
(Soerat al-Ancaam: 103)
Tevens is er op gezag van Aboe Dharr overgeleverd dat hij de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: “Heb jij jouw Heer aanschouwd? Waarop hij (vrede zij met hem) antwoordde: Hoe is het mogelijk dat ik het Licht kan zien?”
(Moeslim)
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
Het hart van de Profeet loog niet over wat het zag. En voorzeker, hij heeft hem (Djibriel) bij een andere neerdaling gezien.”
(Soerat an-Nadjm: 11-13)
Zo staat in vermeld in Sahieh Moeslim dat Ibnoe cAbbaas over het hierboven vermelde vers zegt: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft zijn Heer tweemaal met zijn hart aanschouwd.”
(Moeslim)
Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “cOethmaan Ibnoe Sacied ad-Daarimie heeft in zijn boek ar-Roe’yaa overgeleverd dat er consensus is onder de metgezellen over het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer gedurende de hemelvaart niet heeft gezien. Andere geleerden zijn van mening dat dit met uitzondering is van Ibnoe cAbbaas. Echter is het niet overgeleverd dat Ibnoe cAbbaas heeft gezegd dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer heeft gezien met zijn ogen. Dit is tevens hetgeen waar Imam Ahmad zich op berust, zoals is overgeleverd. Zo zegt Imam Ahmad dat Mohammed (vrede zij met hem) zijn Heer heeft aanschouwd. Echter heeft hij niet gezegd dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer heeft gezien met zijn ogen. De uitspraak van Imam Ahmad is daarom dus ook gelijk aan die van Ibnoe cAbbaas.”
(Idjtimaac al-Djoeyoesh al-Islaamiyyah)
Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah heeft gezegd: “De overlevering waarin Ibnoe cAbbaas bevestigt dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer tweemaal heeft aanschouwd met zijn hart en de overlevering van cAa’ishah waarin zij dit ontkent, kunnen als volgt worden vereenzelvigd: cAa’ishah heeft ontkend dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer heeft aanschouwd met zijn ogen en Ibnoe cAbbaas bevestigt dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer met zijn hart heeft aanschouwd. De uitspraken van Ibnoe cAbbaas hieromtrent zijn algemeen van aard of hij doelt hiermee op een aanschouwing met het hart. Er is geen uitspraak te vinden van Ibnoe cAbbaas waarin hij beweert dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer heeft aanschouwd met zijn ogen. Dit geldt ook voor Imam Ahmad. Zo is er overgeleverd dat Imam Ahmad het door de Profeet aanschouwen van Allah bevestigt, maar er is geen uitspraak van hem terug te vinden waarin hij zegt dat hij (vrede zij met hem) zijn Heer met zijn ogen heeft gezien. Echter hebben enkelen van zijn tijdsgenoten gehoord dat imam Ahmad het aanschouwen bevestigde, waarop zij dit hebben geïnterpreteerd als zijnde een aanschouwing met het oog. Ditzelfde geldt ook voor Ibnoe cAbbaas. Er is dus geen enkel bewijs dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer heeft aanschouwd met zijn ogen. Dit is namelijk door geen enkele metgezel bevestigd noch staat het vermeld in de Koran of Soennah.
Daarentegen zijn er juist bewijzen die dit ontkennen, zoals vermeld staat in de overlevering van Aboe Dharr waarin hij de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: Heb jij jouw Heer aanschouwd? Waarop hij (vrede zij met hem) antwoordde: Hoe is het mogelijk dat ik het Licht kan zien?”
(Moeslim)
Ook heeft Allah, de Verhevene, gezegd (interpretatie van de betekenis):
Verheven is Degene Die ’s nachts Zijn dienaar van de gewijde moskee naar de moskee al-Aqsaa heeft gebracht, waarvan wij de omgeving hebben gezegend opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien.”
(Soerat al-Israa’: 1)
Indien de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer met zijn eigen ogen had aanschouwd, dan lag het voor de hand dat Allah dit had vermeld in het vers. Ook de Woorden van Allah bevestigen dit (interpretatie van de betekenis):
Willen jullie dan redetwisten over wat hij zag? Voorzeker, hij heeft hem (Djibriel) bij een andere neerdaling gezien.”
(Soerat an-Nadjm: 12-13)
En ook hier zou het voor de hand liggen dat Allah dit had vermeld in het vers.
Kort samengevat kunnen wij dus zeggen dat de correcte bewijzen en de consensus van de vrome voorgangers erop duiden dat niemand in het wereldse Allah zal aanschouwen met het blote oog. Wel zullen de gelovigen hun Heer op de Dag des Oordeels werkelijk aanschouwen. Dit is een zaak waar men het unaniem over eens is.”
(Madjmoec ul-Fataawaa)
En Allah weet het best.
www.islamqa.com