Het belang van het volgen van de Soennah

29027

Vraag:

Waarom dienen wij de Soennah van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te volgen en niet gewoon de Koran? En waarom moeten wij een specifieke Madhhab (stroming) volgen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De eerste vraag kan enigszins als vreemd en verrassend gezien worden door praktiserende moslims. Hoe kan iets wat overduidelijk tot de fundamenten van de Islam behoort, een zaak van discussie en debat worden? Maar aangezien deze vraag gesteld is, zullen we – met de Wil van Allah – de basisprincipes en grondbeginselen uitleggen van het belang van de Soennah, de verplichting om deze te volgen en de uitspraak over degenen die het weigeren te volgen. Daarnaast zullen wij degenen die twijfelen, en de afgedwaalde groepering die zichzelf de “Qoer’aaniyyoen” (de Koran heeft niets met hen te maken) noemen weerleggen. Met de Wil van Allah zal deze discussie ten goede komen aan iedereen die de waarheid hierover wil begrijpen.

1. De Koran spreekt over het belang van de Soennah:

Allah, de Verhevene, zegt bijvoorbeeld (interpretatie van de betekenis):

“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah…”

(Soerat an-Nisaa’:80)

Allah, de Verhevene, omschreef gehoorzaamheid aan de Profeet (vrede zij met hem) als een onderdeel van gehoorzaamheid aan Hem. Vervolgens maakte Hij een verbinding tussen gehoorzaamheid aan Hem en gehoorzaamheid aan de Profeet (vrede zij met). Hij, de Verhevene, zei (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper…”

(Soerat an-Nisaa’: 59)

  • Allah waarschuwt ons om niet tegen de Profeet (vrede zij met hem) in te gaan, en stelt dat degenen die hem ongehoorzaam zijn eeuwig verdoemd zullen zijn in de Hel. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft.”

(Soerat an-Noer: 63)

  • Allah heeft het gehoorzamen van Zijn Profeet (vrede zij met hem) tot een religieuze verplichting gemaakt. Het bieden van weerstand of het bestrijden ervan is een teken van hypocrisie. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.”

(Soerat an-Nisaa’: 65)

  • Allah beveelt Zijn dienaren om gehoor te geven aan Hem en Zijn Boodschapper. Zo zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, geef gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft…”

(Soerat al-Anfaal: 24)

  • Ook beveelt Allah Zijn dienaren om alle geschillen aan de Profeet (vrede zij met hem) voor te leggen. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper…”

(Soerat an-Nisaa’: 59)

2. De Soennah zelf geeft het belang van de Soennah aan

Aboe Raafic en anderen verhaalden bijvoorbeeld dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik wil niemand van jullie steunend op zijn bank zien en, wanneer hij van mijn bevelen of verboden hoort, zegt: “Ik accepteer het niet, we hebben een dergelijke zaak niet in het Boek van Allah gevonden.” Aboe cIesa zei: “Dit is een overlevering die Sahieh Hasan is.

(Soenan at-Tirmidhie, Shaakir, nr. 2663)

Al-Irbaad ibn Saariyah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Zou iemand van jullie – al steunend op zijn bank – denken dat Allah slechts in de Koran zou beschrijven wat verboden is? Ik zeg jullie, bij Allah, dat ik jullie heb gewaarschuwd, en jullie zaken heb bevolen en verboden die net zo belangrijk zijn als wat er in de Koran te vinden is, als het niet meer is.”

(Aboe Daawoed, Kitaab al-Khiraadj wal-Imaarah wal-Fay)

  • Aboe Daawoed heeft ook verhaald van al-Irbaad ibn Saariyah dat hij zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ging ons op een dag voor in het gebed, waarna hij zich tot ons wendde en ons zwaar berispte. Hij (vrede zij met hem) zei: Houd jullie vast aan mijn Soennah (handelswijze)en de Soennah van de rechtgeleide kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan en hou je hieraan vast.”

(Sahieh Aboe Daawoed, Kitaab us-Soennah)

3. De geleerden zijn het eens (Idjmaac) over het belang van de Soennah

Imam ash-Shaaficie zei: “Ik ken niemand van onder de metgezellen en de Taabicien die een overlevering van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verhaalde zonder het te accepteren, zich eraan te houden en te bevestigen dat dit Soennah was. Degenen die na de Taabicien kwamen en degenen die wij ontmoetten deden hetzelfde. Zij accepteerden allemaal de overleveringen en namen deze aan als Soennah, prezen degenen die ze volgden en bekritiseerden degenen die hier tegenin gingen. Eenieder die afweek van dit pad zou door ons aangemerkt worden als iemand die afgeweken is van de weg van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) en de geleerden die hen volgden, en zouden beschouwd worden als één van de onwetenden.”

4. Het gezonde verstand geeft het belang van de Soennah aan

Het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) de Boodschapper van Allah is, geeft aan dat we alles moeten geloven wat hij zei en dat we ieder bevel dat van hem afkomstig is moeten opvolgen. Het is vanzelfsprekend dat hij (vrede zij met hem) ons dingen heeft verteld en instructies heeft gegeven als aanvulling op wat er in de Koran staat. Het is nutteloos om een onderscheid te maken tussen de Soennah en de Koran wanneer het gaat om het naleven ervan en gehoorzaamheid hieraan. Het is dan ook verplicht om te geloven in wat hij (vrede zij met hem) ons verteld heeft en om zijn bevelen te gehoorzamen.

Het oordeel over degenen die het belang van de Soennah ontkennen, is dat zij ongelovigen zijn. Dit omdat zij een welbekend en onbetwistbaar onderdeel van de religie verwerpen en ontkennen.

Wat betreft de vraag of een moslim verplicht is om een bepaalde wetschool te volgen; het antwoord hierop is dat hij dat niet hoeft te doen. De gemiddelde moslim volgt de Madhhab van zijn Moefti, of geleerde die hij raadpleegt voor religieuze oordelen. Hij moet die vrome geleerden die hij vertrouwt (wanneer nodig) om adviezen vragen. Als een persoon voldoende kennis heeft om onderscheid te maken tussen welk bewijs en mening sterker is, dan moet hij de mening volgen van de geleerde die het sterkst ondersteund wordt door de Koran en de Soennah.

Het is acceptabel voor een moslim om één van de vier bekende wetscholen te volgen, op voorwaarde dat hij begrijpt dat de waarheid van een bepaalde kwestie bij een andere wetschool kan liggen. In dat geval moet hij de mening van zijn eigen wetschool negeren en de waarheid volgen. Het doel van de moslim is het volgen van de waarheid die in overeenstemming is met de Koran en de Soennah. De wetscholen van de Fiqh zijn slechts een middel om de Ahkaam (regels) te bereiken die gebaseerd zijn op de Koran en de Soennah. Zij zijn niet de Koran en Soennah zelf.

We vragen Allah om ons de Waarheid te laten zien en ons te helpen deze te volgen, en om ons de valsheid te tonen en ons te helpen deze te vermijden. Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com