Het geloof meerdere keren verlaten

9284

Vraag:

Ik heb de Islam verlaten en ben er drie verschillende keren naar teruggekeerd. Ik denk dat de reden hiervoor is dat de overtuigingen die ik in het verleden heb gehad in mij genesteld zijn. Wat kan ik doen om werkelijke Imaan en Taqwa te verkrijgen en mij goed te voelen in dit geloof?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam."

(Soerat Aali cImraan: 19)

En ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

"En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers."

(Soerat Aali cImraan: 85)

De essentie van de Islam is toewijding aan Allah alleen, door het aanbidden van Hem alleen zonder partners of deelgenoten. En door het gehoorzamen van Hem en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Het basisprincipe van de Islam is het getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Iedere moslim moet de religie praktiseren, zijn aanbidding moet hij oprecht toewijden aan Allah en hij dient de Profeet (vrede zij met hem) te volgen. Wie zich hieraan vastklampt tot de dood, zal behoren tot de bewoners van het Paradijs. Maar wie de Islam niet binnentreedt voordat de dood komt, zal behoren tot de bewoners van de Hel. Degenen die de Islam binnentreden en vervolgens terugkeren naar ongeloof (Koefr), zijn afvalligen en ongelovigen. Wanneer zij in deze staat (ongeloof) komen te overlijden, dan zullen zij behoren tot de Hel bewoners. Maar als zij berouw tonen en terugkeren naar de Islam en moslim blijven totdat zij komen te overlijden, dan zal hun afvalligheid geen invloed hebben, en zij zullen behoren tot de inwoners van het Paradijs. Zelfs als zij meerder malen zijn teruggevallen in ongeloof. Echter blijft de angst bestaan dat deze personen, die de Islam meerdere malen hebben verlaten, niet meer geleid zullen worden naar berouw. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, degenen die geloven en dan ongelovig worden en dan geloven en dan (weer)ongelovig worden en dan het ongeloof vermeerderen: Allah vergeeft hen niet en Hij leidt hen niet op een (recht)Pad."

(Soerat an-Nisaa': 137)

Haast je dus naar oprecht berouw en klamp je vast aan de Islam, vervul de verplichtingen die Allah zijn dienaren heeft bevolen, waarvan de grootste verplichting de vijf dagelijkse gebeden zijn. Vermijd de zondes en vraag jouw Heer om jou standvastig te maken in het aanhangen van Zijn Religie. Wanneer jij jouw enthousiasme verliest, zoek dan de Hulp van Allah en zoek toevlucht bij Hem tegen de satan. Als jij influisteringen ervaart die jou doen twijfelen aan de Islam of aan één van zijn principes, keer je dan af van dergelijke influisteringen en zoek toevlucht bij Allah tegen de satan. En zeg "Ik geloof in Allah en Zijn Boodschapper". Je moet de Koran reciteren en boeken lezen die jou van de Islam laten houden en jou aanmoedigen om Allah te gehoorzamen. Dit kunnen boeken zijn als: Tuinen der Oprechten (Riyaadh us-Saalihien) geschreven door Imam an-Nawawie, maar ook de Tafsier (exegese van de Koran) van al-cAllaamah cAbdoer-Rahmaan as-Sacdie: 'Taysier Kalaam ur-Rahmaan fie Tafsier Kalaam il-Mannaan'.

Pas op voor boeken die jou doen twijfelen over de Islam en het zondigen aantrekkelijk maken. Pas op voor slecht gezelschap, want zij zijn de duivels om jou heen. Je moet vrienden maken met degenen die jou zullen helpen om standvastig te blijven. Pas op voor het bediscussiëren van religieuze zaken, want dit veroorzaakt angst en verwarring. Streef ernaar om Allah te aanbidden, want Hij leidt degenen die omwille van Hem naar het goede pad streven. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

"En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker leiding schenken op Onze Wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners."

(Soerat al-cAnkaboet: 69)

Sheikh cAbdoer-Rahmaan al-Barraak