Het leren kennen van de Schone Namen van Allah

19873

Vraag:

Wat wordt bedoeld met de uitspraak: “Degene die ze (de Schone Namen van Allah) uit het hoofd leert, zal het Paradijs betreden”?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Allah heeft 99 Namen, honderd minus één. Degene die ze uit het hoofd leert, zal het Paradijs betreden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

“Uit het hoofd leren”, zoals vermeld in de overlevering, houdt het volgende in:

  1. De Namen memoriseren.
  2. Het begrijpen van hun betekenis.
  3. Handelen volgens de betekenissen. Dus als een persoon weet dat Hij de Enige is, dan dient hij Hem geen deelgenoten toe te kennen. Als hij weet dat Hij de Voorziener (ar-Razzaaq) is, dan dient hij zijn proviand bij niemand anders dan bij Hem te zoeken. Als hij weet dat Hij de Meest Genadevolle (ar-Rahiem) is, dan dient hij daden van gehoorzaamheid en aanbidding te verrichten om deze Genade na te streven, et cetera.
  4. Allah aanroepen bij deze Namen, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En aan Allah behoren de Schone Namen, roep Hem daarmee aan…”

(Soerat al-Acraaf:180)

Dus hij kan zeggen: “O Meest Barmhartige (Yaa Rahmaan), heb genade met mij; o Meest Vergevensgezinde (Yaa Ghafoer), vergeef mij; o Berouwaanvaardende (Yaa Tawwaab), aanvaard mijn berouw, enzovoorts.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien heeft gezegd: “Het uit het hoofd lerenbetekent niet dat ze op een stuk papier geschreven moeten worden en dat ze herhaald moeten worden totdat men ze gememoriseerd heeft. In plaats daarvan betekent het:

  1. Leren hoe de Namen uitgesproken moeten worden.
  2. Het begrijpen van hun betekenissen.
  3. Het aanbidden van Allah in overeenstemming met wat ze betekenen.En dit omvat twee zaken:

Ten eerste: Het aanroepen van Allah bij Zijn Namen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…roep Hem daarmee aan…”

(Soerat al-Acraaf: 180)

Op die manier kan het een middel worden om datgene te bereiken wat je wenst. Kies dus een Naam die past bij wat je wenst. Wanneer je om vergeving vraagt, zeg dan: “O Meest Vergevensgezinde (Yaa Ghafoer), vergeef mij.” Het is niet gepast om te zeggen: “O, U Die streng is in de Bestraffing (Yaa Shadied ul-cIqaab), vergeef mij.” Dit heeft meer weg van spotten. Wat je zou moeten zeggen (als je Allah aanroept met deze Naam) is: “Red mij van Uw Bestraffing.”

Ten tweede: Jouw daden van aanbidding moeten de betekenissen van deze Namen bevatten. Wat er bedoeld wordt met de Naam ar-Rahmaan (Meest Genadevolle), is Genade. Dus verricht goede daden die de Genade van Allah teweeg zullen brengen. Dit is wat er wordt bedoeld met de Namen van Allah uit het hoofd leren. Als het op deze manier wordt gedaan, dan verdient dit de toegang tot het Paradijs als beloning.”

(Madjmoec ul-Fataawa war-Rasaa’il, boekdeel 1, blz. 74)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com