Is er een schepper van dit universum?

9411
Vraag:
Denkt u dat het universum is geschapen en geordend door een machtige, intelligente en krachtige schepper?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Wij danken je voor jouw vraag en willen deze beantwoorden middels het aanhalen van een verzameling verzen uit het Boek van Allah de Verhevene. Jij kan deze dan overdenken en als de Waarheid jou duidelijk wordt, zal je geen andere keus hebben dan deze te volgen. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):
“Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers? Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Zelfs zij zijn er niet van overtuigd. Of hebben zij de heerschappij?”
(Soerat at-Toer: 35-37)
“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en afwisseling van de nacht en dag en de schepen die over zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat Allah uit de hemel neer zendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood en dat hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker Tekenen voor een volk dat verstandig is.”
(Soerat al-Baqarah: 164)
“Hij is Degene Die water uit de hemel doet neerdalen en Wij laten daarmee allerlei soorten gewas voortkomen, waaruit Wij groenten laten voortkomen (en) waaruit Wij dikgepakt graan laten voortkomen en uit de dadelpalmen, uit de kolf ervan, laaghangende dadeltrossen; en tuinen met druivenstruiken en olijfbomen en granaatappelbomen, gelijksoortig en niet gelijksoortig. Beziet hun vruchten wanneer zij vrucht dragen en (beziet) hun rijping. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk dat gelooft. ”
(Soerat al-Ancaam: 99)
“En Hij is degene Die de winden zendt als aankondigers van verheugende tijdingen, voorafgaand aan Zijn Barmhartigheid (regen). Zodat wanneer zij de zware wolken hebben opgeheven, Wij die naar een dorre streek drijven, waarna Wij daaruit water doen neerdalen, waarmee Wij dan allerlei soorten vruchten voortbrengen. Zo wekken Wij de doden op. Hopelijk laten jullie je vermanen.”
(Soerat al-Acraaf: 57)
“Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsen en dat Wij alle levende dingen uit het Water maakten? Geloven zij niet?”
(Soerat al-Anbiyaa: 30)
“Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en voor jullie water uit de hemel gezonden, waarmee Wij prachtige tuinen doen groeien? Jullie zijn niet in staat haar bomen te doen groeien. Is er een god naast Allah? Welnee, zij (die dit beweren) behoren tot een volk dat afwijkt (van de Waarheid).”
(Soerat an-Naml: 60)
“Hij schiep de hemelen, zonder pilaren die jullie kunnen zien, en Hij plaatste op de aarde de bergen opdat zij jullie niet zou doen wankelen, en Hij verspreidde daarop allerlei dieren. En Wij zenden water uit de hemel, waarna Wij er allerlei soorten rijke gewassen op doen groeien.”
(Soerat Loeqmaan: 10)
“Zien jullie niet dat Allah wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt aan jullie dienstbaar heeft gemaakt? En Hij heeft Zijn gunsten voor jullie vervolmaakt, zichtbaar en onzichtbaar. En er zijn er onder de mensen die over Allah redetwisten zonder kennis, zonder Leiding en zonder verlichtend Boek.”
(Soerat Loeqmaan: 20)
“En de twee zeeën zijn niet gelijk, de ene is zoet, fris en aangenaam om van te drinken, de andere is zout en bitter, maar uit beiden eten jullie vers vlees en halen jullie sieraden tevoorschijn, die jullie dragen. En jullie zien de schepen haar doorklieven opdat jullie van Zijn gunst zullen zoeken. En hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.”
(Soerat Faatir: 12)
“Zie jij niet hoe jouw Heer de schaduwen verlengt? En als Hij het had gewild, had Hij die zeker kunnen doen stilstaan. Toen hebben Wij de zon tot een wijzer gemaakt. Vervolgens trekken Wij haar (rond het middaguur) naar Ons toe, een geleidelijke terugtrekking. En Hij is Degene Die de nacht als een kledingstuk voor jullie heeft gemaakt en de slaap om uit te rusten. En hij heeft de dag gemaakt om wakker te zijn (om te werken). En Hij is Degene Die de winden, als brengers van verheugende tijdingen voor Zijn Barmhartigheid uit heeft gestuurd. En wij doen zuiver water uit hemel neerdalen. Opdat Wij hiermee droog land vruchtbaar maken en om water te geven aan wat Wij geschapen hebben: vee en veel mensen.”
(Soerat al-Foerqaan: 45-49)
“En Hij is Degene Die de mens heeft geschapen uit water en vervolgens heeft Hij hem nageslacht en aangetrouwdheid gegeven. En jouw Heer is Almachtig.”
(Soerat al-Foerqaan: 54)
“Dat is Allah, jullie ware Heer. En na de Waarheid, is er niets dan de dwaling. Hoe komt het dan dat jullie worden afgeleid? Zo werd het Woord van jouw Heer tegenover degenen die verdorven handelden bewaarheid. Voorwaar, zij geloven niet. Zeg (o Mohammed): ,,Zijn er onder jullie afgoden die de schepping beginnen en deze vervolgens herhalen?” Zeg: ,,Allah begint de schepping en herhaalt deze vervolgens, hoe komt het dan dat jullie worden belogen?” Zeg: ,,Zijn er onder jullie afgoden die naar de Waarheid leiden?” Zeg: ,,Allah leidt naar de Waarheid.” Heeft Hij die naar de Waarheid leidt er meer recht op om gevolgd te worden, of hij, die geen leiding geeft maar zelf geleid moet worden? Wat is er dan met jullie? Hoe oordelen jullie? En de meesten van hen volgen niets dan een vermoeden. Voorwaar, het onzekere heft de waarheid niet op. Voorwaar, Allah weet wat zij doen. En het is onmogelijk dat deze Koran is gemaakt door iemand anders dan Allah, maar (hij is er) als bevestiging van wat ervoor was en als uitleg van de Schrift. Daaraan is geen twijfel, (hij komt) van de Heer der Werelden. Of zeggen zij: ,,Hij (Mohammed) heeft hem verzonnen.” Zeg: ,,Komt dan met een hoofdstuk dat daaraan gelijkwaardig is en roept aan wat jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtigen zijn. Nee, zij loochenden zelfs de kennis over hem (de Koran), die zij niet kunnen bevatten, en de uitleg ervan is nog niet tot hen gekomen. Zo loochenden ook degenen vóór hen. Zie dan hoe het einde was van de onrechtplegers. En onder hen zijn er die erin geloven, en onder hen zijn er die er niet in geloven, en jouw Heer kent de verderfzaaiers beter. En als zij jou loochenen, zeg dan: ,,Voor mij mijn daden en voor jullie jullie daden, jullie zijn niet aansprakelijk voor wat ik doe en ik ben niet aansprakelijk voor wat jullie doen. En onder hen zijn er die naar jou luisteren. Kan jij dan doven (van hart) doen horen, ook wanneer zij hun verstand niet gebruiken? Voorwaar, en onder hen zijn er die naar jou kijken (en de tekenen van jouw profeetschap zien). Kan jij dan de blinden (van hart) leiden, ook wanneer zij niet zien? Voorwaar, Allah doet de mensen geen enkel onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan.”
(Soerat Yoenoes: 32-44)
“Wij hebben jullie geschapen, waren jullie maar overtuigd geweest! Hoe denken jullie dan over dat (zaad) wat jullie uitstorten? Hebben jullie dat geschapen of zijn Wij de Scheppers? Wij hebben de dood onder jullie bepaald, en Wij zijn niet zwak. Om schepselen zoals jullie te scheppen en om jullie tot leven te brengen in (een schepping) waarvan jullie niet weten. En voorzeker, jullie hebben kennis over de eerste schepping, hadden jullie er maar lering uit getrokken! Hoe denken jullie dan over wat jullie zaaien? Zijn jullie het die het doen groeien of zijn Wij het die het doen groeien? Als Wij zouden willen, dan zouden Wij het laten verdorren, zodat jullie het zouden blijven betreuren. (En zeiden:) ,,Voorwaar, wij zijn zeker met schuld beladen. Wij zijn zelfs beroofd.” Hoe denken jullie dan over het water dat jullie drinken? Zijn jullie het die het uit de wolken doen neerkomen of zijn Wij de neerzenders? Als Wij zouden willen, dan zouden Wij het tot zout water maken. Waren jullie maar dankbaar! Hoe denken jullie dan over het vuur dat jullie ontsteken? Hebben jullie de boom daarvoor voortgebracht, of zijn Wij de voortbrengers? Wij hebben het (vuur) gemaakt ter herinnering en tot nut voor de reizigers. Prijst daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige. Ik zweer bij het vallen van de sterren. En voorwaar, dat is zeker een geweldige eed, als jullie dat begrepen! En voorwaar, dit is zeker de nobele Koran.”
(Soerat al-Waaqicah : 57-77)
“Prijst daarom de Glorie van Allah wanneer jullie (ergens) in de namiddag zijn en wanneer jullie (ergens) in de ochtend zijn. En aan Hem is alle lof in de hemelen en op de aarde en in de avond en wanneer jullie (ergens) in de voormiddag zijn. Hij brengt het levende voort uit het dode en Hij brengt het dode voort uit het levende en Hij doet de aarde leven na haar dood. Zo worden jullie (na jullie dood) opgewekt. En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij jullie uit aarde heeft geschapen, waarna jullie je toen als mensen verspreidden. En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt. En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en het verschillende van jullie talen en kleuren. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezitters van kennis. En tot Zijn Tekenen behoort jullie slaap, ’s nachts en overdag en jullie zoeken naar Zijn gunst. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat luistert. En tot Zijn tekenen behoort dat Hij jullie de bliksem laat zien, om vrees en hoop op te wekken. En Hij doet water uit de Hemel neerdalen, waarna Hij daarmee de aarde doet leven na haar dood. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt. En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij de hemel en de aarde in stand houdt, met Zijn Bevel. Daarna, wanneer Hij jullie met een roep uit de aarde doet oproepen, dan zullen jullie tevoorschijn komen. En aan Hem behoort wie er in de hemelen en op de aarde zijn. Allen zijn Hem gehoorzaam. En Hij is Degene Die de schepping schept en haar daarna herhaalt en dat is voor Hem nog gemakkelijker. En aan Hem behoren de meest verheven eigenschappen in de hemelen en op de aarde. En Hij is de Almachtige, de Alwijze.”
(Soerat ar-Roem: 17-27)
“Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en voor jullie water uit de hemel neergezonden, waarmee Wij prachtige tuinen doen groeien? Jullie zijn niet in staat haar bomen te doen groeien. Is er een god naast Allah? Welnee, zij (die dit beweren) behoren tot een volk dat afwijkt (van de Waarheid). Of wie heeft de aarde als een verblijfplaats gemaakt en daardoor rivieren getrokken en daarop stevige bergen geplaatst en een scheiding tussen twee zeeën gemaakt? Is er een god naast Allah? Maar de meesten van hen weten het niet. Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil weggenomen wordt en jullie tot gevolmachtigden gemaakt op de aarde? Is er een god naast Allah? Weinig is het dat jullie je laten vermanen! Of wie heeft geleid in de duisternissen op het land en op de zee en wie heeft de winden als dragers van verheugende tijdingen voor Zijn Barmhartigheid uitgestuurd? Is er een god naast Allah? Verheven is Allah boven wat zij Hem aan deelgenoten toekennen! Of wie is de schepping begonnen en heeft haar vervolgens herhaald; en wie heeft in jullie onderhoud uit de hemel en de aarde voorzien? Is er een god naast Allah? Zeg (O Mohammed): ,,Brengt jullie bewijs, als jullie waarachtigen zijn.” Zeg: ,,Niemand kent het onwaarneembare in de hemelen en op de aarde, behalve Allah.” En zij weten niet wanneer zij worden opgewekt.”
(Soerat an-Naml: 60-65)
Dit is een aantal duidelijke verzen dat een antwoord vormt op jouw vraag. Wij nodigen jou uit om deel uit te maken van de gemeenschap der gelovigen en om de Islam binnen te treden, de religie die door Allah verkozen is voor de gehele wereld.
Vrede voor degenen die de ware leiding volgen.
Sheich Mohammed Saalih al-Moenaddjied