Je een voorstelling maken van Allah

4866

Vraag:

Ik weet dat het zien van Allah onmogelijk is. Moet ik dan een beeld vormen over Allah als zijnde een mens of licht? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Moge Allah jullie rijkelijk belonen!

Antwoord:

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”

(Soerat ash-Shoeraa: 11)

Er is geen gelijke aan Allah, en niets of niemand lijkt op Hem en is niet gelijkwaardig aan Hem. Niets is hetzelfde als Hij. Allah, de Verhevene, is Volmaakter dan een vergelijking met de schepselen. En alles wat er opkomt in de zoon van Adam (de mens) ten opzichte van zijn Heer: Allah is Grootser dan wat men over Hem denkt. Het is voor ieder schepsel onmogelijk om Hem te omvatten en een voorstelling van zijn Wezen te maken. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…en zij kunnen Hem met kennis niet omvatten.”

(Soerat Taa-Haa: 110)

Een moslim is überhaupt niet opgedragen om een beeld te vormen over Allah of een voorstelling van Hem te maken. Men dient echter ervan overtuigd te zijn dat Allah grootse Eigenschappen bezit die horen bij Zijn Grootsheid en Zijn Majesteit. En niemand is in staat om Hem hierin te imiteren.

Tot de cAqiedah van de moslims behoort dat Allah niet gezien kan worden in het wereldse leven. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Geen blik kan Hem bereiken…”

(Soerat al-Ancaam: 103)

De gelovigen zullen Allah zien in het Hiernamaals, de verzamelplaats (al-cArasaat) en in het Paradijs. De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd: “Heb jij jouw Heer aanschouwd?” De Profeet antwoordde: “Ik zag Licht.” En in een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Hoe is het mogelijk dat ik het Licht kan zien?”

(Moeslim)

Dit is tevens in overeenstemming met de Woorden van Allah waarin Hij tegen Moesa zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Jij zult Mij nimmer (kunnen) zien…”

(Soerat al-Acraaf: 143)

De Profeet (vrede zij met hem) en anderen hebben hun Heer niet met eigen ogen gezien. Wanneer de mensen in het Hiernamaals Allah zullen aanschouwen op de verzamelplaats, dan zullen zij voor Hem neerknielen. Dit vanwege Zijn Grootsheid en Majesteit! Het aanschouwen van Allah in het Paradijs zal absoluut de grootste Gunst zijn die de mensen van het Paradijs zal toekomen.

Beste broeder, je dient Allah te leren kennen door middel van Zijn Namen en Eigenschappen die Hij aan ons heeft overgebracht middels Zijn Boek en Zijn Profeet (vrede zij met hem).

Belast jezelf niet met zaken die jouw vermogen niet aankan. Richt je op wat Allah jou heeft bevolen, verlaat de influisteringen van de Shaytaan en moge Allah jou succes schenken in het verkrijgen van Zijn Welbehagen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com