Komt de mens uit een dier voort?

15258

Vraag:

Is het waar dat de mens uit een dier is geëvolueerd?

Antwoord:

Omdat het geloof van de mensen in de Kennis en Wijsheid van Allah is afgezwakt, trekken zij de oorsprong van de schepping in twijfel en ontstaan er allerlei theorieën zoals de evolutietheorie, het per toeval ontstaan van het heelal en het voortkomen van een mens uit een dier. Dit alles is het product van een verzwakt geloof in Allahs Wijsheid die schuilgaat achter Zijn Voorbeschikking.

Mensen doen dit soort uitspraken omdat zij de Wijsheid achter de voorbeschikking, creatie en gebeurtenissen niet kennen. Het ontbreekt ze aan de nodige kennis en daarom reduceren zij het ontstaan van de mens tot een verandering uit een dier, zoals Darwin heeft gedaan. Terwijl Allah duidelijk aangeeft dat alles afzonderlijk is geschapen. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Onze Heer is Degene die alle zaken vorm heeft gegeven en vervolgens geleid heeft.”

(Soerat Taa-Haa: 50)

Imam Moedjaahid zei: “Hij heeft ieder schepsel vorm gegeven en vervolgens geleid naar hetgeen wat goed voor haar is en kennis hierover gegeven. Hij heeft de mens niet in de gedaante van een dier geschapen en een dier niet in de gedaante van een mens. Hij schiep alles en heeft dit (vervolgens) nauwkeurig bepaald.”[1] Ook zei hij: “Hij gaf alles zijn vorm en leidde alles naar zijn levensvoorziening.”[2]

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Degene Die alles wat Hij schiep op de beste manier heeft gedaan.”

(Soerat as-Sadjdah: 7)

In zijn reactie op dit vers, zei imam Moedjaahid: “(Hij schiep) de mens tot mens, paard tot paard en ezel tot ezel.” Toen Allah sprak over de mens, noemde Hij de aarde als zijn beginsituatie. Over Hawwaa’ (Eva) zei Hij dat zij voortkwam uit (een rib van) Aadam (Adam). Als Aadam was ontstaan uit een levend organisme, dan had Allah dit zeker vermeld. Want een levend organisme is het meer waard om genoemd te worden dan aarde. Toen Allah de oorsprong van de mens ter sprake bracht, heeft Hij slechts de aarde genoemd en de verschillende ontwikkelingsstadia, beginnend bij een zaadcel. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, als jullie in twijfel verkeren over de Wederopstanding, voorwaar, Wij schiepen jullie uit aarde en vervolgens uit een (water)druppel en vervolgens uit een bloedklonter en daarna uit een vleesklomp. (Sommige zijn) gevormd en (sommigen zijn nog) niet gevormd, om (de Macht van Allah) aan jullie duidelijk te maken. En Wij laten wat Wij willen in de baarmoeder (verblijven) tot een vastgesteld tijdstip.”

(Soerat al-Haddj: 5)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij jullie schiep uit aarde, en vervolgens werden jullie mensen die zich verspreidden.”

(Soerat ar-Roem: 20)

Verder zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Hij heeft de mens (d.w.z. Adam) geschapen uit harde klei, (die vervolgens) als gebakken klei (werd).”

(Soerat ar-Rahmaan: 14)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah, de Verhevene, schiep Aadam uit een Greep die Hij nam uit de hele aarde. Dat is ook de reden waarom de kinderen van Aadam in verschillende gedaantes (naar de wereld) zijn gekomen. Zo heb je blanke, rode en zwarte mensen, en ook mensen die (qua huidskleur) daartussenin liggen. En zo heb je slechte, goede, makkelijke en moeilijke mensen, en ook mensen die (qua karakter) daartussenin liggen.”

(Ahmad en at-Tirmidhie)

Tussen (de beginsituatie) aarde en de completering van de schepping van de mens is er niets anders dan de (genoemde) ontwikkelingsstadia. Als Aadam iets anders was geweest voordat hij aarde werd, dan had Allah hem daarmee in verband gebracht, zoals Hij ook deed toen hij sprak over de gemeenschappelijke beginsituatie van ʿIesa (Jezus) en Aadam. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de gelijkenis van (de schepping van) ʿIesa is bij Allah net zoals de gelijkenis van (de schepping van) Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tegen hem: “Wees”, en hij was (er).”

(Soerat Aali ʿImraan: 59)

Ook laat Allah, de Verhevene, weten dat Hij Aadam met Zijn Eigen Handen heeft gemaakt en gecreëerd. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Allah) zei: “O Iblies (satan), wat hield jou tegen om neer te knielen voor datgene dat ik met Mijn beide Handen heb geschapen?”

(Soerat Saad: 75)

Vanaf de eerste dag schiep Allah Aadam uit aarde met Zijn beide Handen en maakte Hij hem tot een compleet mens. Hij leerde hem de namen van alle zaken die hij niet kende. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Hij onderwees Adam alle namen (van alle zaken).”

(Soerat al-Baqarah: 31)

Het is overgeleverd van (Schriftgeleerden zoals) Ibnoe ʿAbbaas, Saʿied ibnoe Djoebayr, Moedjaahid en anderen dat Allah hem de namen onderwees van kamelen, koeien, schapen en grote en kleine schalen. Als de oorsprong van de mens teruggaat naar een dier zoals een aap, dan verdient het de voorkeur om Aadam te onderwijzen over zijn voorouder. Een weldenkend verstand kan een dergelijke theorie niet aanvaarden. Wie zegt hierin te geloven, wil in werkelijkheid ontsnappen aan de goddelijke beperkingen die zijn begeerten in de weg staan. We leven in een tijd waarin het bevredigen van de begeerten hoogtij viert. Een begeerte verschuilt zich vaak achter een misconceptie. Een misconceptie die misschien onbewust bij een persoon ontstaat, maar door bepaalde begeerten, gedachtes en convicties steeds verder reikt.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez atTriefie
(al-Khoerasaaniyah, blz. 186)

[1] Tafsier Ibnoe Djarier, boekdeel 16, blz. 81.
[2] Tafsier Ibnoe Djarier, boekdeel 16, blz. 80.

Gerelateerde onderwerpen:

Stamt de mens af van de aap?

“En wie heeft Allah dan geschapen?”

Het weerleggen van listige vragen van atheïsten