Lijden aan Waswaas (influisteringen)

27548

Vraag:

Een man lijdt aan Waswaas (influisteringen van de satan) als het gaat om Allah, en hij vreest er erg voor. Hoe dient hij hiermee om te gaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De vraagsteller heeft dit probleem genoemd en is bang voor de gevolgen daarvan. Ik zeg tegen hem; wees verheugd, want de gevolgen daarvan kunnen niets anders dan goed zijn. Door middel van deze Waswaas probeert de Satan controle te krijgen over de gelovigen. Zo probeert hij het geloof dat in hun harten verankerd is aan te tasten en laat hij hen lijden aan psychologische en intellectuele angsten die de zuiverheid van hun geloof en hun leven beïnvloeden, als zij gelovigen zijn.

Dit is niet de eerste of de laatste keer dat de gelovigen hieraan worden blootgesteld. Dit zal net zo lang doorgaan, totdat er geen gelovigen meer in deze wereld zullen zijn. De metgezellen hadden ook met dit probleem te kampen. Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “Sommige metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwamen naar de Profeet (vrede zij met hem) en zeiden tegen hem:“We vinden in onszelf gedachtes die te verschrikkelijk zijn om uit te spreken.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Hebben jullie daar echt last van?” Zij zeiden: “Ja.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat is een duidelijk teken van geloof.”

(Moeslim)

Aboe Hoerayrah verhaalde ook dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Satan komt naar één van jullie en zegt: “Wie heeft dit en dat geschapen? Wie heeft dit en dat geschapen?”, totdat hij zegt: “En wie heeft jouw Heer geschapen?” Als dat één van jullie overkomt, laat hem toevlucht zoeken bij Allah en een einde maken aan deze gedachtes.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Er is overgeleverd van Ibn cAbbaas dat een man naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei: “Ik heb gedachtes die ik nog liever verbrand tot as dan dat ik ze uitspreek.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Alle lof zij Allah, Degene Die al zijn (de Satan) listen heeft beperkt tot slechts influisteringen.”

(Aboe Daawoed)

Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah zei: “De gelovige kan lijden aan influisteringen van de Satan die hem gedachtes influistert van Koefr (ongeloof) die hem bezorgd kunnen maken. De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, sommigen van ons hebben gedachtes waarvan we nog liever uit de hemel zouden willen neervallen op aarde, dan dat we deze uitspreken.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dit is een duidelijk teken van geloof.” En volgens de andere overlevering: “…gedachtes die te verschrikkelijk zijn om uit te spreken”, zei hij (vrede zij met hem): “Alle lof zij Allah, Degene Die al zijn (de Satan) listen heeft beperkt tot slechts influisteringen.”

Dit betekent dat het feit dat deze influisteringen er zijn, maar erg veracht en verworpen worden door het hart, een duidelijk teken is van geloof. Dit is zoals de Moedjaahid (strijder) naar wie de vijand toekomt, maar hij weerstaat hem totdat hij hem overweldigt. En dit is een sterke jihad (strijd). Vandaar dat de zoekers van kennis en toegewijde gelovigen Waswaas en twijfels ervaren die anderen niet ervaren, omdat de anderen niet de weg volgen die Allah heeft voorgeschreven. Zij volgen eerder hun eigen grillen en verlangens en verwaarlozen het gedenken van hun Heer. Dit is wat de Satan wil, in tegenstelling tot degenen die ernaar sterven om dichter bij hun Heer te komen door het zoeken van kennis en het aanbidden van Hem. Hij is hun vijand en probeert te voorkomen dat zij dichter tot Allah komen.”

(Kitaab ul-Imaan, blz. 147)

Ik zeg tegen deze vraagsteller: wanneer jij geconfronteerd wordt met deze Waswaas van de Satan, vecht er dan tegen en biedt weerstand. Weet dat het jou nooit kan schaden wanneer jij de plicht vervult om er tegen te vechten en het te weerstaan en weigert om erdoor beheerst te worden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah zal mijn Oemmah (volgelingen) vergeven voor alle insinuerende influisteringen die hun gedachtes kruisen, zolang zij er niet naar handelen of erover praten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Als jou wordt gevraagd: “Geloof je de insinuerende influisteringen die jij ervaart? Denk je dat ze waar zijn? Denk je echt dat Allah is zoals deze Waswaas doet geloven?” Dan zou je zeggen (interpretatie van de betekenis):

“…Het is niet aan ons om hierover te spreken, Heilig bent U, dit is een geweldig verzinsel.”

(Soerat an-Noer: 16)

Je zou het afwijzen met jouw hart en tong, en degene zijn die hier het meest bezwaar tegen maakt. Want het zijn slechts influisteringen en gedachtes die door jouw hoofd gaan. Het is een val opgezet door de Satan. Hij die door de zoon van Adam stroomt, zoals bloed stroomt, om jou naar de ondergang te helpen en jou in verwarring te brengen over jouw geloof.

Daarom zal je merken dat de Satan geen twijfel en vermoedens werpt in jouw hart over onbelangrijke zaken. Je zult bijvoorbeeld horen van het bestaan van grote steden gevuld met mensen en gebouwen in het oosten en het westen, maar het zal jouw gedachten nooit passeren om te twijfelen aan het bestaan ervan of om hen te bekritiseren en zeggen dat zij in puin verblijven. Of dat het ongeschikt is voor bewoning, of dat het onbewoond is en ga zo maar door. De Satan heeft er geen voordeel bij om mensen te laten twijfelen over deze steden.

Maar hij heeft wel veel te winnen door het beschadigen van het geloof van de gelovige. Hij streeft er dus naar met zijn cavalerie en infanterie om het licht van kennis en leiding in zijn hart te doven en hem te doen vervallen in de duisternis van twijfel en verwarring. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld wat de juiste remedie daarvoor is, namelijk toevlucht zoeken bij Allah en er een einde aan maken. Als een persoon hier een eind aan maakt, doorgaat met het aanbidden van Allah en zoekt naar en hoopt op de Beloning die bij Allah is, dan zal het met de Wil van Allah stoppen.

Keer je dus af van al dit soort gedachtes die door je hoofd gaan. Je aanbidt Allah, roept Hem aan en prijst Hem. En als je iemand iets hoort toeschrijven aan Allah wat jou wordt ingefluisterd, dan zou je hem waarschijnlijk iets aan willen doen. De dingen die jou dus worden ingefluisterd, zijn niet echt en niet waar. Het zijn slechts verbeeldingen en influisteringen die geen basis hebben.

Ons advies kan als volgt worden samengevat:

1. Zoek toevlucht bij Allah en geef deze gedachtes volledig op, zoals de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft bevolen.

2. Gedenk Allah, houd jezelf onder controle en denk niet steeds aan deze influisteringen.

3. Houd jezelf bezig met aanbidding, het verrichten van goede daden, het gehoorzamen van het Bevel van Allah en het zoeken van Zijn Welbehagen. Wanneer jij jezelf volledig toewijdt en serieus bezig bent met aanbidding, dan zal je deze influisteringen – met de Wil van Allah – vergeten.

4. Zoek geregeld toevlucht bij Allah en verricht smeekbedes om jou te bevrijden van deze influisteringen.

Ik vraag Allah om jou veilig en gezond te houden, en jou te beschermen tegen alle kwaad.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Madjmoecul-Fataawa war-Rasaa’il, boekdeel 1,blz. 57-60)