Onachtzaam tegenover Zinaa

30824

Vraag:

Wat is uw reactie op degene die zegt dat zolang een moslim ter grootte van een atoom geloof in zijn hart heeft hij het Paradijs zal betreden, zelfs wanneer hij overspel pleegt in zijn leven? Wat is uw advies aan de vrouw die vreemd gaat door Zinaa (overspel of ontucht) te plegen voor seksueel genot?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het geloof van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah is dat degenen die grote zonden begaan, onderworpen zullen worden aan de Wil van Allah. Als Allah het wilt, zal Hij hen bestraffen. En als Hij het wilt, zal Hij hen vergeven. Als zij gestraft worden, zullen zij niet voor eeuwig in het Hellevuur verblijven. Dit is wat er staat aangeven in de Moetawaatir teksten (d.w.z. door vele metgezellen overgeleverd) van de Koran en de Soennah. Zoals in het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij (alles aan) wie Hij wil. En degene die deelgenoten aan Allah toekent, verzint voorzeker een enorme zonde.”

(Soerat an-Nisaa’: 48)

Er is overgeleverd van cOebaadah ibn us-Saamit dat toen een aantal metgezellen zich om de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) bevonden, hij zei: “Zweer trouw aan mij, en beloof dat jij geen deelgenoot zult toekennen aan Allah, dat je niet zult stelen, dat je geen Zinaa zult begaan, dat je je kinderen niet zult vermoorden, dat jij geen leugens over een ander zult verzinnen en dat je niet ongehoorzaam zult zijn aan dat wat goed en geschikt is. Degene onder jullie die dit volbrengt, zijn beloning zal bij Allah zijn. En degene die iets van deze zaken verricht en ervoor gestraft is in deze wereld, dat zal de boetedoening voor hem zijn. Degene die iets van die zaken doet en Allah verbergt het voor hem, zijn zaak rust bij Allah. Als Hij het wenst, zal Hij hem vergeven. En als Hij het wenst, zal Hij hem straffen.” “Waarop wij op basis hiervan trouw beloofden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Van Anas is er overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die Laa ilaaha illAllaah zegt en goedheid ter grootte van een gerstkorrel in zijn hart heeft, zal uit de Hel gebracht worden. Daarna zal degene die Laa ilaaha illAllaah zegt en die goedheid in zijn hart heeft ter grootte van een tarwekorrel, uit de Hel gebracht worden. Daarna zal degene die Laa ilaaha illAllaah zegt en in zijn hart goedheid ter grootte van een atoom (of een kleine mier) heeft uit de Hel gebracht worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aboe cAbdillaah overleverde van Abaan dat Qataadah zei dat Anas zei dat de Profeet (vrede zij met hem) “geloof” in plaats van “goedheid” gebruikte.

Dit betekent niet dat we onverschillig of roekeloos kunnen zijn met betrekking tot de zonde. De zondaar zal een slecht einde of verlies van geloof toekomen. Vandaar dat één van de Salaf zei: “Zonden zijn de voorbode van ongeloof.”

Bovendien vat niemand het idee van de bestraffing van de Hel licht op, behalve de nalatige dwaas die niet weet wat de Hel of de Bestraffing van Allah is, of dat een onderdompeling in het Hellevuur hem het grootste genot van deze wereld laat vergeten.

Er zijn verschillende overleveringen omtrent de bestraffing en de vernedering van degene die Zinaa plegen. Deze boezemen het hart en verstand angst in en zouden iedereen laten stoppen met het denken aan Zinaa. Deze overleveringen zijn onder meer:

Samoerah ibn Djoendoeb zei: “Nadat de Profeet (vrede zij met hem) had gebeden, draaide hij zich om naar ons en zei: “Wie van jullie heeft afgelopen nacht een droom gehad?” Als iemand een droom gehad zou hebben, zou hij zeggen wat Allah wilde. Op een dag zei hij: “Heeft iemand van jullie een droom gehad afgelopen nacht.” Wij zeiden: “Nee.” Hij zei: “Maar ik droomde afgelopen nacht dat twee mannen naar mij toekwamen. Zij namen mijn hand en leidden mij naar het heilige land… Daarna verplaatsen wij ons naar een opening zoals een Tannoer (een soort oven)dat boven smal was en wijd van onder. Eronder werd een vuur aangestoken en als dit dichterbij kwam, stegen zij op tot zij er bijna uitkwamen. En wanneer het doofde gingen zij er terug in. Daarin waren naakte mannen en vrouwen. Ik vroeg: “Wie zijn dat?” Zij zeiden: “Ga verder.” Dus gingen wij verder.”

(al-Boekhaarie)

In een andere overlevering van al-Boekhaarie staat: “…Dus gingen wij verder en wij kwamen bij iets aan zoals een Tannoer (een soort oven). Ik (de overleveraar) denk dat hij zei: “Er waren daarin veel geluiden en veel stemmen. Wij keken erin en zagen naakte mannen en vrouwen. Een vlam vuur reikte hen van onder en wanneer het hen bereikte, huilden zij hardop. Ik vroeg hen: “Wie zijn deze mensen?” Zij zeiden tegen mij: “Ga verder, ga verder.” … “Wat betreft de naakte mannen en vrouwen die jij zag in een bouwwerk dat leek op een oven, dat zijn de overspelige mannen en overspelige vrouwen.”

(al-Boekhaarie)

En hij (vrede zij met hem) zei: “Wanneer en man Zinaa pleegt, vertrekt het geloof van hem en zweeft het als een wolk boven hem. Wanneer hij ermee stopt, keert het geloof naar hem terug.”

(Aboe Daawoed, at-Tirmidhie.
Geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed)

Tegen degene die een hart heeft kan het volgende worden gezegd: “Wat voor een gelovige is iemand die tevreden is om het meest kostbare, namelijk het geloof, te laten vertrekken? Hierbij niet wetende of Allah het hem zal teruggeven zoals het was, of het van hem afneemt? Dit slechts in ruil voor een moment van genot dat snel zal vergaan?

Als een vrouw vreemdgaat, heeft zij overspel gecombineerd met onrecht en verraad tegenover haar echtgenoot. Dit zijn allen ernstige grote zonden. Hoe weet zij of zij in staat zal zijn om berouw te tonen of dat Allah haar berouw zal accepteren? Inderdaad. Zij weet niet of zij daartoe in staat zal zijn of dat zij zal komen te overlijden als gelovige of niet. Wij vragen Allah om ons veilig en goed te houden.

Omdat Zinaa zo’n afschuwelijke en grote zonde is, heeft Allah de bestraffing voor de getrouwde persoon die Zinaa pleegt, het stenigen1 tot de dood bepaald.

Wij vragen Allah om ons veilig te houden en ons, jou en alle moslims te beschermen van deze zonden.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

1.      Deze straf wordt slechts tot uitvoer gebracht in een Islamitisch land, nadat een rechter van dat land zich hierover heeft gebogen en deze uitspraak heeft gedaan. Het is geen van de andere moslims toegestaan dit naar eigen inzicht te bepalen.