Ons standpunt betreffende Yazied ibn Moe’aawiyah

4939
Vraag:
Ik heb vernomen dat Yazied ibn Moecaawiyah een voormalige kalief was. Over hem doen geruchten de rondte dat hij wel eens alcohol dronk en een zondaar was. In hoeverre is dit waar en kunt u vertellen wat het correcte standpunt is betreffende Yazied ibn Moecaawiyah?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Zijn naam was Yazied ibn Moecaawiyah ibn abie Soefyaan ibn Harb ibn Oemayyah al-Amawie ad-Dimashqie.
Adh-Dhahabie zegt het volgende over hem: “Hij was degene die het leger leidde in de strijd om Constantinopel. Een leger waar grootheden als Aboe Ayyoeb al-Ansaarie deel van uitmaakten. Zijn vader benoemde hem als zijn troonopvolger en op deze manier besteeg hij de troon na de dood van zijn vader. Dit vond plaats in de maand Radjab in het jaar 60 na de Hidjrah. Op dat moment was hij drieëndertig jaar oud. Zijn koningschap duurde in totaal vier jaar.
Yazied behoort tot de personen die wij niet uitschelden noch een warm hart toedragen. In de twee dynastieën (de Oemayyaadse en Abbasiëtische) en in de omliggende streken hebben vele leiders hem geëvenaard of zelfs overstegen in het slechte. Moecaawiyah is in de schijnwerpers geplaatst omdat hij kort – negenenveertig jaar – na het overlijden van de Profeet (vrede zij met hem) aan de macht kwam. Daarbij was het ook zo dat vooraanstaande metgezellen zoals ibn cOmar nog leefden en uiteraard maakten zij eerder aanspraak op die positie dan hij.
Zijn termijn begon na de moord op Hoesein (moge Allah weltevreden zijn met hem) en de gebeurtenis van Hirrah luidde het einde in. De mensen bejegenden hem opstandig en hij kende geen gezegend leven. Naast Hoesein zijn meerdere in opstand gekomen tegen zijn regime, zoals de inwoners van Medina en ibn Zoebayr.”1
Ook heeft Sheich ul-Islaam ibn Taymiyah het correcte standpunt betreffende Yazied ibn Moecaawieyah met de volgende woorden verduidelijkt: “De mensen zijn betreffende Yazied ibn Moecaawieyah ibn abie Soefyaan in drie groepen uiteen gegaan. Twee extreme en één gematigde groep. Van de twee extreme groepen heeft één zich de mening toegedaan dat hij een ongelovige hypocriet is. Uit wraak zou hij de kleinzoon van de Profeet (vrede zij met hem) hebben gedood. Hij zocht vergelding voor de dood van zijn opa cOetbah en de broer van zijn opa Shaybah. Ook zou hij uit zijn op wraak voor de dood van zijn oom Khalied ibn cOetbah die om het leven werd gebracht door cAli ibn abie Taalib in de veldslag van Badr en voor de moord op vele anderen door toedoen van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem). Deze groep slaakte nog vele onsamenhangende kreten als deze uit. De Raafidah (een Sji’itische splintergroepering) had geen moeite met deze uitspraken. Zij schuwen het immers niet om Aboe Bakr en cOmar te verketteren. Het verketteren van Yazied ibn Moecaawieyah was voor hun dus kinderspel.
De andere extreme groep is de mening toebedeeld dat Yazied ibn Moecaawieyah een vrome en rechtvaardige leider was. Een man waar zij de loftrompet over steken. Onder hen zijn er die hem zelfs boven Aboe Bakr en cOmar plaatsen en wie weet zien ze hem aan voor profeet.
Eenieder die bezit over het geringste verstand en de minste geschiedeniskennis zal de valsheid van beide uitspraken inzien. Deze uitspraken zijn dan ook niet te bespeuren bij de mensen die bekend staan om hun kennis over de Soennah of bij de mensen van het gezonde verstand die ervaring hebben met deze kwestie.
De derde groep ziet het als volgt: hij is leider geweest van de moslims. Hij heeft zowel goede als slechte daden op zijn naam staan en is pas geboren tijdens het kalifaatschap van cOethmaan. Hij was geen ongelovige, maar door zijn toedoen heeft zich het een en ander afgespeeld bij de moord op Hoesein. Ook erkennen ze wat hij heeft gedaan met de mensen van Hirrah. Hij was geen metgezel noch een rechtschapen persoon. Het bovengenoemde is de algemene uitspraak van de weldenkers, de geleerden en de mensen van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah.
Kortom, een groep die hem vervloekt. Een groep die hem bemint en een warm hart toedraagt en een groep die hem niet uitscheldt noch liefheeft. Het laatste is dan ook een uitspraak die terug te voeren is tot imam Ahmad, andere gematigden uit zijn leerschool en de overige geleerden van de moslims.
Saalih ibn Ahmad zegt: “Ik vertelde mijn vader dat er mensen zijn die roepen dat ze van Yazied houden.” Hierop zei hij: “O mijn zoon, hoe kan iemand die in Allah en de Laatste Dag gelooft van Yazied houden?!” Ik zei: “Waarom vervloekt u hem dan niet?” Hij zei: “O mijn zoon, heb jij je vader immer iemand zien vervloeken?!”
Aboe Mohammed al-Maqdisie zei toen hij over Yazied werd gevraagd: “Hij wordt niet uitgescholden, noch van gehouden.” Ook heeft mij bereikt dat mijn opa Aboe cAbdoellaah Ahmad ibn Taymiyah, toen hij over Yazied werd gevraagd, zei: “Wij doen hem niet tekort noch verheerlijken wij hem, dit is de meest rechtvaardige uitspraak betreffende hem en zijn gelijken.”2
Islamqa.com
1.Siyar Aclaam un-Noebalaa, boekdeel 4, pagina 38.
2.Madjmoec ul-Fataawa sheich al-Islaam, boekdeel 4, pagina 481-484.