Reiniging van zondaren

11092

Vraag:

Ik heb gehoord dat de moslims op de Dag des Oordeels eerst worden gereinigd, voordat zij naar het Paradijs gaan. Dus dat zij eerst naar de Hel gaan en als zij eenmaal zijn gereinigd (van hun zonden), zij naar het Paradijs gaan. Klopt dit?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wellicht refereert de vraagsteller naar het vers waarin Allah zegt:

“En er is niemand van jullie die het (d.w.z. de Hel) niet over zal (moeten) steken. Dit is een onontkoombaar Besluit van jouw Heer. Vervolgens zullen Wij degenen die (Allah) vreesden redden en Wij zullen de onrechtplegers daarin op hun knieën achterlaten.”

(Soerat Maryam: 71-72)

Dit is gericht aan de gehele mensheid, dat er niemand onder hen is die niet de Hel zal moeten voorbijgaan. Zowel de deugdzamen als de verdorvenen, en zowel de gelovigen als de ongelovigen. Dit is een Bevel van Allah dat Hij heeft bevolen en waarvoor Hij Zijn dienaren heeft gewaarschuwd. Het is dus onafwendbaar en het zal geschieden.

De geleerden verschillen van mening over dit oversteken. Sommigen zeiden dat het betekent dat de Hel dicht bij de schepselen zal worden gebracht en hen angst zal aanjagen. Daarna zal Allah degenen die Hem vreesden redden. Anderen hebben gezegd dat het betekent dat iedereen het zal betreden, maar dat het koel en veilig zal zijn voor de gelovigen. Weer anderen menen dat dit het oversteken van de Siraat betekent. Dit is een brug over de Hel. De mensen zullen het passeren naar gelang hun daden. Sommigen steken het over in een oogwenk, sommigen zo snel als de wind, anderen zo snel als snelle paarden. Sommigen zullen lopen, sommigen kruipen en sommige zullen weggerukt worden en in het Vuur worden gegooid. Dit alles naar gelang de mate van vrees voor Allah. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Vervolgens zullen Wij degenen die (Allah) vreesden redden.”

Oftewel, degenen die deden wat Hij beval en vermeden wat Hij verbood.

“En Wij zullen de onrechtplegers…”

Zij die zichzelf onrecht aandeden door niet te geloven en zonden te begaan.

“…daarin op hun knieën achterlaten.”

(Soerat Maryam: 72)

Dit vanwege hun onrecht en ongeloof. Zij verdienen het dus daarin voor eeuwig te verblijven en er is geen uitweg voor hen.”

(Tafsier us-Sicdie; blz. 811)

Het is essentieel voor degenen die tot het Paradijs zullen worden toegelaten om gereinigd te worden van al hun zonden voor zij het betreden. Het reinigen van de zonden kan in deze wereld of in het Hiernamaals gebeuren. In deze wereld heeft Allah Zijn dienaren middelen gegeven om zich hiervan te reinigen door bijvoorbeeld zonden en slechte daden op te laten volgen met smeekgebeden voor vergiffenis, oprecht berouw en goede daden. In eerdere vragen is dit reeds benoemd.

Reiniging van de zondaren in het Hiernamaals kan op verschillende manieren gebeuren:

1. Smeekbeden van de gelovigen voor de (overleden) gelovige. Zoals het verrichten van het dodengebed. cAa’ishah en Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hen zijn) hebben overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen overleden persoon voor wie een groep van honderd moslims het dodengebed verricht, allen voor hem bemiddelend, of hun bemiddeling voor hem zal worden geaccepteerd.”

(Moeslim)

Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Er is geen moslimman die overlijdt voor wie veertig mensen die geen deelgenoten aan Allah toekennen voor hem het dodengebed verrichten, of Allah zal hun bemiddeling voor hem accepteren.”

(Moeslim)

Het is bekend dat deze Doecaa’ één van de middelen is waardoor een overledene vergeven zal worden.

2. Doorlopende liefdadigheid die een persoon tijdens zijn leven heeft uitgegeven, zullen hem profijt bieden na zijn dood.

3. Goede daden die namens de overledenen zijn verricht, zoals liefdadigheid, Hadj, e.d. zullen hem voordeel bieden volgens de teksten van de authentieke Soennah. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie komt te overlijden en vasten verschuldigd is, laat zijn erfgenamen namens hem vasten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als een mens komt te overlijden, dan komen al zijn daden ten einde, behalve drie; doorlopende liefdadigheid, nuttige kennis en een deugdzaam kind dat voor hem zal bidden.”

(Moeslim)

4. Wat er in het graf gebeurt aan verhoring, verdrukking en verschrikking. Dit zijn zaken die gelden als boetedoening voor zonden.

5. De bemiddeling van de Profeet (vrede zij met hem) en anderen op de Dag der Opstanding voor de zondaren. Dit zoals overgeleverd in Moetawaatir overleveringen (overleveringen die door grote aantallen zijn verhaald) over de bemiddeling. Bijvoorbeeld de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem) in een authentieke overlevering: “Mijn bemiddeling zal zijn voor degenen van mijn gemeenschap die grote zonden hebben begaan” en “Mij was de keuze gegeven tussen het toelaten van de helft van mijn gemeenschap tot het Paradijs en bemiddeling. Ik koos bemiddeling omdat het algemener en grootser is. Denk je dat het slechts voor de godsvruchtigen zal zijn? Nee, het zal voor de zondaren zijn die zichzelf hebben verontreinigd met zonden.”

(Ibn Maadjah, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

6. De verschrikkingen, moeilijkheden en ontberingen op de Dag der Opstanding.

7. De Genade en Vergeving die Allah verleent zonder enige daad van Zijn dienaar. Aboe Hoerayrah zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Op de Dag dat Allah genade heeft geschapen, heeft Hij het verdeeld in honderd gedeeltes. Hij hield er negenennegentig bij Zich en stuurde er één naar Zijn schepselen. Als de ongelovige wist wat er zich aan Genade bij Allah bevindt, dan zou hij nooit wanhopen aan het Paradijs. En als de gelovige wist wat er zich aan Bestraffing bij Allah bevindt, dan zou hij zich nooit veilig wanen van de Hel.”

(al-Boekhaarie)

Ook heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gezegd: “Allah zal dichter tot de gelovigen komen, hen bedekken en zeggen: “Beken jij deze en deze zonde? Beken jij deze en deze zonde?” Hij zal antwoordde: “Ja, o mijn Heer.” Als hij dan zijn zonden heeft bekend en denkt dat hij verdoemd is, dan zal Allah zeggen: “Ik heb ze voor je in de wereld bedekt en Ik vergeef je ervoor op deze Dag.” Daarna zal hem zijn boek met goede daden worden gegeven. Maar de ongelovige en de hypocriet zal zeggen (interpretatie van de betekenis): “En de getuigen zullen zeggen: “Zij zijn degenen die over hun Heer hebben gelogen.” Weet dat de Vloek van Allah op de onrechtplegers rust.”

(Soerat Hoed: 18)

(al-Boekhaarie)

8. Het is in asSahiehayn bewezen dat als de gelovige de Siraat is gepasseerd, zij zullen worden vastgehouden op een brug tussen het Paradijs en de Hel waar zij hun rekeningen met elkaar zullen vereffenen. Als ze dan zijn gereinigd en gezuiverd, zal hen toestemming worden gegeven het Paradijs te betreden.

Aboe Sacied al-Khoedrie (moge Allah genadig met hem zijn) overleverde dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Als de gelovigen gered zijn van het Vuur, zullen zij op een brug tussen het Paradijs en de Hel worden vastgehouden. Zij zullen de rekening met elkaar vereffenen voor tekortkomingen die zij elkaar in deze wereld hebben aangedaan. Als zij gereinigd en gezuiverd zijn, zal hen toestemming worden gegeven het Paradijs te betreden. Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is, eenieder van hen zal zijn onderkomen in het Paradijs beter herkennen dan zijn onderkomen in deze wereld.”

(al-Boekhaarie)

Al-Haafidh ibn Hadjar (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “ ‘Als de gelovigen gered zijn van het Vuur’ betekent dat zij gered zijn van het erin vallen nadat zij de Siraat zijn gepasseerd. Al-Qoertoebie zei: “Deze gelovigen zijn degenen van wie Allah weet dat het vereffenen van hun rekening niet al hun goede daden zal kosten.” Ik (al-Haafidh) zeg: “Wellicht behoren de mensen van al-Acraaf tot hen, volgens de meest correcte mening zoals vermeld. Uitgezonderd zijn twee groepen gelovigen; degenen die het Paradijs zullen betreden zonder ter verantwoording te worden gebracht en degenen die verdoemd zijn vanwege hun daden. ‘Zullen zij op een brug tussen het Paradijs en de Hel worden vastgehouden’: de Siraat is een brug die geplaatst is tussen de Hel en het Paradijs. De mensen zullen het passeren naar gelang hun daden. Onder hen zijn degenen die gered zullen zijn. Dit zijn degenen van wie de goede daden zwaarder zullen wegen dan hun slechte daden, gelijk zullen zijn of vergeven zijn door Allah. Sommigen zullen in de Hel vallen. Zij zijn degenen van wie de slechte daden zwaarder wegen dan hun goede daden, behalve degenen die Allah vergeeft. De Moewahhidoen (monotheïsten, zij die geloven in Tawhied) die vallen, zullen – zolang Allah het wilt – worden gestraft. Daarna zullen ze eruit voortgebracht worden middels bemiddeling en andere oorzaken. Degenen die gered zijn zullen wellicht rekeningen hebben die anderen met hem te vereffen hebben. Maar zij hebben goede daden die gelijk zijn of zwaarder zullen wegen. Sommigen van hun goede daden zijn gelijk aan de te vereffen rekening en zo worden ze vrij van enige verantwoordelijkheid. ‘Als zij gereinigd en gezuiverd zijn’ betekent gereinigd en vrij van alle verantwoordelijkheden.”

Als de moslim die alleen in Allah gelooft maar zonden heeft begaan om een bepaalde reden niet is gereinigd, dan zal hij de Hel betreden om hierin volledig gereinigd te worden. Maar hij zal hier niet voor eeuwig in verblijven. Hij zal er daarentegen uit worden gehaald door bemiddeling van de bemiddelaars en door de Genade van de Meest Genadige.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Als de zondaren (zoals degenen die onrechtmatig doden, hun ouders ongehoorzaam zijn, rente consumeren, en alcohol drinken) komen te sterven met deze zonden en moslim zijn, dan zullen zij en anderen zoals hen onderworpen worden aan de Wil van Allah. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis)

“Maar daarbuiten vergeeft Hij wie Hij wil.”

(Soerat an-Nisaa’: 116)

Als Hij dus wilt, dan zal Hij hen vergeven vanwege de goede daden waarmee zij kwamen te overlijden. Dit is vanwege het geloof in Hem alleen (Tawhied), hun oprechtheid tegenover Allah en het zijn van moslim. Of zij worden vergeven vanwege de bemiddeling van degene die voor hem bemiddelt en hun Tawhied en oprechtheid. Maar Hij kan hen ook bestraffen zonder hen te vergeven.

Zij worden dus gestraft door het Hellevuur te betreden en daarin te worden bestraft in de mate gelijk aan hun zonden. Daarna zullen zij eruit worden gehaald, zoals vermeld in Moetawaatir overleveringen van de Boodschapper van Allah. Deze vermelden dat hij (vrede zij met hem) zal bemiddelen voor de zondaren van zijn gemeenschap en dat Allah hem een aantal keer een aantal mensen zal geven. Hij (vrede zij met hem) zal dan bemiddelen en met de Wil van Allah een groep redden. Daarna zal hij opnieuw bemiddelen, en opnieuw en daarna nog een keer. Hij zal dus vier keer bemiddelen. En de Engelen en de gelovigen zullen ook bemiddelen, net zoals de kinderen die zijn komen te overlijden vóór de puberteit. Allen zullen zij bemiddelen. Allah zal wie Hij wilt voortbrengen uit de Hel vanwege hun bemiddeling. Er zullen enkele zondaren onder de gelovigen in de Hel worden achtergelaten. Daarna zal de Heer hen eruit halen middels Zijn Gunst en Genade, zonder iemands bemiddeling. En er zal niemand in de Hel blijven behalve degenen waarvan de Koran verklaart dat die daarin eeuwig zullen verblijven, namelijk de ongelovigen.”

(Madjmoec Fataawa wa Maqaalaat Ibn Baaz; boekdeel 9, blz. 380)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei: “…Tot Allah het oordelen tussen zijn dienaren beëindigt. En Hij uit de Hel degenen wilt halen die Hij wilt van degenen die getuigden dat er niets aanbeden mag worden behalve Allah. Hij zal de Engelen bevelen hen voort te brengen en zij zullen herkend worden door de sporen van Soedjoed. Allah zal het Vuur verbieden de sporen van Soedjoed op de kinderen van Adam te verschroeien. Zij zullen worden voortgebracht en zullen zijn verbrand. Daarna wordt water, dat het water van het leven wordt genoemd, gebracht en op hen gegoten. Zij zullen groeien zoals zaden groeien nadat een overstroming verdwijnt.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aboe Sacied overleverde dat de Boodschapper van Allah zei: “Wat betreft de mensen van de Hel die daar horen, zij zullen niet sterven noch erin leven. Maar mensen die de Hel vanwege hun zonden betreden, zullen eenmaal sterven. Daarna, als zij zullen zijn als (verbrande) kolen, zal er toestemming worden gegeven voor bemiddeling. Zij zullen groep na groep voort worden gebracht en worden verspreid in de rivieren van het Paradijs. Dan zal worden gezegd: “O mensen van het Paradijs, wees gul met hen. Dan zullen zij groeien zoals zaden groeien nadat een overstroming verdwijnt.”

(Moeslim)

Wij vragen Allah om Zijn Genade aan ons te schenken en ons te vergeven. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

En Allah weet het het beste.

Zie ook: Fataawa Ibn Taymiyah (boekdeel 7, blz. 498-501), Minhaadj us-Soennah (boekdeel 6, blz. 238), Fath ul-Baarie (boekdeel 11, blz. 406) en al-Bihaar uz-Zaadjirah (blz. 242).

Islamqa.com