Stamt de mens af van de aap?

11996

Vraag:

Sommigen beweren dat de mens afstamt van de aap en zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Is deze uitspraak correct en is daar bewijs voor?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze uitspraak is niet correct. Het bewijs hiervoor is te vinden in de Koran waarin Allah te kennen geeft hoe de schepping van Adam tot stand is gekomen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van cIesaa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: “Wees”, en hij was.”

(Soerat Aali cImraan: 59)

Het stukje aarde werd vochtig, totdat er een soort kleverige modder ontstond. Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen.”

(Soerat al-Moe’minoen: 12)

En Hij heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben hen (d.w.z. de mensen) van kleverige klei geschapen.”

(Soerat as-Saaffaat: 11)

Daarna veranderde de modder in gedroogd klei. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben de mens (Adam) geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd.”

(Soerat al-Hidjr: 26)

Toen het vervolgens opdroogde, ontstond er klei dat lijkt op hetgeen wat gebruikt wordt voor aardewerk. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij heeft de mens geschapen van droog klei, als aardewerk.”

(Soerat ar-Rahmaan: 14)

Toen heeft Allah het in de vorm gegoten die Hij wilde. En Hij heeft de door Hem geschapen ziel van Adam ingeblazen. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

(Gedenk) toen jouw Heer tot de Engelen zei: “Voorwaar, ik schep een mens uit aarde. En ik vervolmaak hem en blaas hem van de Geest in.” Toen knielden zij zich voor hem neer.

(Soerat Saad: 71-72)

Dit is de ontwikkeling waarmee de schepping van Adam volgens de Koran tot stand is gekomen. Over de schepping van het nageslacht van Adam zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen. Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later scheppen Wij een andere schepping. Gezegend is daarom Allah, de Beste der Scheppers.”

(Soerat al-Moe’minoen: 12-14)

Allah vertelt ons in de Koran ook dat Hij Hawaa’ (Eva) heeft geschapen uit Adam. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O mens, vrees jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel en (die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen.”

(Soerat an-Nisaa’: 1)

Permanente Commissie voor het geven van fatwa's

(Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah, Boekdeel 1, p. 31)