Meningsverschillen

6649

Vraag:

Heb je het recht om iemand te veroordelen naar aanleiding van een kwestie waar de geleerden een meningsverschil over hebben?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Daar waar meningsverschil over bestaat onder de geleerden en waar rechtsvinding is toegestaan, mag een Moedjtahid niet scherp veroordeeld worden.

Dit zijn zaken waar geen duidelijk bewijs voor terug te vinden is of zaken waar bekende geleerden over van mening verschillen. Over deze meningsverschillen moet men de Moedjtahid niet scherp veroordelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– het hardop uitspreken van de Basmalah; – het reciteren achter de imam; – het plaatsen van de handen op de borst na het opkomen van de Roekoec; – het aantal Takbieraat in het dodengebed; – het betalen van de Zakaat over honing, etc.

Gaat het echter over een kwestie waar duidelijk bewijs voor is, dan moet degene die dit nalaat veroordeeld worden. Het veroordelen moet dan wel gebeuren op grond van duidelijke bewijsvoering. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– het opheffen van de handen bij het gaan naar de Roekoec en bij het omhoog komen ervan; – het tot rust komen tijdens de Roekoec en Soedjoed; – het uitspreken van de zegeningen over de Profeet (vrede zij met hem) tijdens de Tashahhoed, etc.

Wanneer het om een kwestie van geloofsovertuiging gaat, dan moet dit scherp veroordeeld worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– de Verhevenheid en Istiwaa van Allah (het Zich verheffen boven de Troon); – het bevestigen van de Ficliyyah Eigenschappen (Eigenschappen verbonden aan Allahs Wil); – dat de daden van de dienaar geschapen zijn; – het niet verketteren van een ander vanwege het plegen van een zonde (zolang deze zonde geen ongeloof inhoudt); – het niet lasteren van de metgezellen (moge Allah weltevreden zijn met hen); – het niet overdrijven in het prijzen van cAli; – dat daden onderdeel zijn van het geloof, etc.

Over deze zaken zijn de imams – in navolging van de vrome voorgangers – het unaniem eens. Meningsverschillen over deze kwesties doen zich slechts voor bij de religieuze innovators.

Sheikh cAbdoellah ibn Djibrien