Verschil tussen grote- en kleine hypocrisie

20467

Vraag:

Wat is het verschil tussen grote en kleine hypocrisie? Zal degene die één van deze twee karaktereigenschappen bezit voor altijd in de Hel blijven? En er dus nooit uit komen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De grote hypocrisie is de hypocrisie van degene die zijn ongeloof verbergt, terwijl hij van buiten doet voorkomen alsof hij moslim is. Al-Djardjaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De hypocriet is degene die een ongelovige is in zijn hart, maar met de lippen geloof toont."

(at-Tacriefaat, blz. 298)

Degene die van buiten doet alsof hij gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers en de Laatste dag, maar van binnen in het tegenovergestelde gelooft of in slechts een gedeelte daarvan, maakt zich schuldig aan grote hypocrisie.

Dit zijn degenen naar wie gerefereerd wordt in het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, de hypocrieten zullen zich in de laagste gradatie van het Vuur bevinden."

(Soerat an-Nisaa': 145)

Tot hun meest belangrijke eigenschappen behoren liegen, verraad en het gebruik van slechte taal tijdens het discussiëren.

Kleine hypocrisie wordt ook wel de hypocrisie van de daden genoemd. Hiermee wordt gerefereerd naar hypocrisie in daden. Dit is als een persoon vrome daden uitvoert, maar dit niet wordt vertegenwoordigd door zijn hart. Of hij gedraagt zich privé anders dan in het openbaar. Maar dat heeft niet te maken met de fundamenten van geloof, zoals hierboven benoemd is. Zo'n persoon kan vallen in één van de vertakkingen van hypocrisie van de daden, of hij kan bepaalde karaktereigenschappen van de hypocrieten hebben zoals liegen, ontrouw en het niet nakomen van beloftes.

Het is overgeleverd van cAbdoellaah ibn cAmr (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem zei: “Er zijn vier karaktereigenschappen; degene die ze allemaal bezit is een pure hypocriet, en degene die één van ze bezit, heeft een karaktereigenschap van hypocrisie, tot hij het opgeeft. Wanneer hem iets toevertrouwd is, verbreekt hij het vertrouwen. Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij een verbond aangaat, verbreekt hij het en wanneer hij discussieert, zoekt hij toevlucht tot slechte taal.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Als iemand die in Tawhied (de Eenheid van Allah) gelooft één van die karaktereigenschappen heeft, dan is hij vervallen in de kleine hypocrisie, voor zover hij zulke daden heeft uitgevoerd of die karaktereigenschappen bezit. Dit omdat hij gelijkenissen vertoont met de daden die de hypocrieten doen, zelfs als hij niet precies hetzelfde is als hen.

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Het woord hypocrisie refereert naar grote hypocrisie wat het verbergen van ongeloof inhoudt, of kleine hypocrisie wat inhoudt dat gedragingen anders zijn in het privé en in het openbaar met betrekking tot de verplichte daden. Dit is welbekend onder de geleerden en dit is hoe zij de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) interpreteren: "De kenmerken van een hypocriet zijn drie: wanneer hij spreekt, liegt hij, wanneer hij een belofte maakt, verbreekt hij deze en wanneer hem iets is toevertrouwd, verbreekt hij het vertrouwen." Dit is overgeleverd door at-Thirmidhie en anderen. Meerdere geleerden hebben gezegd: "Een kleinere vorm van Koefr, een kleinere vorm van hypocrisie, een kleinere vorm van shirk."

(Madjmoecul-Fataawa, boekdeel 11, blz. 140)

Al-Haafid ibn Radjab (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De interpretatie, gegeven door gerespecteerde geleerden, is dat hypocrisie in taalkundige zin refereert naar een soort verraad en bedrog. Een uiterlijke vertoon van goedheid, terwijl in het innerlijk het tegenovergestelde verborgen gehouden wordt. In religieuze zin wordt het onderverdeeld in twee categorieën: de eerste is grote hypocrisie. Dat is wanneer een persoon in uiterlijk vertoon aangeeft te geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers en de Laatste Dag, terwijl in het innerlijk een gedeelte of het geheel daarvan ontkend wordt. Dit is een soort hypocrisie die bestond in de tijd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), en de Koran was geopenbaard ter veroordeling van deze hypocrieten en beschrijft hen als ongelovigen en met de vermelding dat zij in het laagste niveau van de Hel zullen zijn. Het tweede type van hypocrisie is kleine hypocrisie, waarmee de hypocrisie van de daden bedoeld wordt. Dat is wanneer een persoon in het uiterlijk het vrome vertoond, maar in het innerlijke het tegenovergestelde."

Kortom, met kleine hypocrisie wordt gerefereerd naar het verschillend handelen in privé en in het openbaar, zoals verklaard is door al-Hasan. Kleine hypocrisie is een middel dat kan leiden naar grote hypocrisie, net als zonden een voorbode kunnen zijn voor ongeloof. Zoals er de angst is dat degene die voortdurend een zonde begaat, het geloof ontnomen kan worden op het tijdstip van overlijden, zo is er ook de angst dat degene die voortdurend de karaktereigenschappen van hypocrisie vertoont, het geloof ontnomen kan worden en diegene een pure hypocriet zal worden. Aan Imam Ahmad is gevraagd: "Wat zeggen we over degene die niet bang is voor hypocrisie voor zichzelf?" Hij antwoordde: "Wie is er zeker van dat hij veilig is van hypocrisie?" Al-Hasan noemde degene die hypocriete daden uitvoerde een hypocriet, en iets soortgelijks is overgeleverd van Hoedhayfah.

(Djaamicul-cOeloem wal-Hikam, blz. 430-434)

Als een persoon in bezit is van een niveau van kleine hypocrisie en hij overlijdt in die staat, dan zal hij niet voor eeuwig in de Hel blijven. De hypocriet die zich schuldig maakte aan grote hypocrisie zal wel voor eeuwig in de Hel blijven. Kleine hypocrisie is echter wel een middel dat kan leiden naar grote hypocrisie, zoals eerder vermeld. Vandaar dat de metgezellen en de eerdere generaties (moge Allah tevreden met hen zijn) er toevlucht tegen zochten bij Allah.

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat als een moslim karaktereigenschappen heeft van kleine hypocrisie, hij dan niet behoort tot degene die voor eeuwig in de Hel zullen verblijven. Hij is onderworpen aan de Wil van Allah, de Verhevene, in het Hiernamaals. Als Hij het wil, zal Hij hem straffen in de Hel voor de zonde. Daarna brengt Hij hem eruit vanwege zijn geloof in Tawhied. Of als Hij wil, dan zal Hij hem vanaf het begin vergeven. Zijn situatie is zoals de situatie van de zondaars onder de monotheïsten. Wat betreft de hypocriet die zich schuldig maakte aan grote hypocrisie, hij zal wel voor eeuwig verblijven in de Hel. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het Vuur.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com