Vragen om verlichting of geduldig wachten

2312

Vraag:

Is het toegestaan om Allah, de Geprezene en Verhevene, te vragen om verlichting van schade of is het beter om geduldig te zijn?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets op tegen om te smeken om verlichting van schade. Sterker nog, dit is beter omdat de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft aangemoedigd om welzijn te vragen, zeggende: “Wens niet de vijand te ontmoeten. En vraag Allah om jullie veilig en gezond te houden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Eén van de smeekgebeden die de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was te verrichten als hij een zieke bezocht, was: “

“Allahoemma Adhhib il-Ba’s Rabba an-Naas, Washfie anta ash-Shaafie, laa Shiefaa’a illaa Shiefaa’oek, Shifaa’an laa yoeghaadiroe Saqaman.” (O Allah, neem de pijn weg, o Heer van de mensheid, en schenk genezing, want U bent de Genezer, en er is geen genezing behalve Uw Genezing dat geen sporen van ziekte achterlaat.)

(at-Tirmidhie; Authentiek verklaard door al-Albaani)

ʿOethmaan ibn Abi’l-ʿAas klaagde over een pijn die hij in zijn lichaam voelde. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Plaats je hand op het gedeelte van je lichaam dat pijn doet en zeg driemaal ‘Bismillah’ (in de Naam van Allah). En zeg zeven keer ‘Aʿoedhoe billahi wa qoedratihie min sharri ma adjidoe wa oehaadhier’ (Ik zoek toevlucht bij Allah en Zijn Kracht van het slechte dat ik voel en zorgen om maak.”

(Moeslim)

Allah, de Verhevene, vertelde ons dat de elite van Zijn schepselen, namelijk de Profeten (vrede zij met hen allen), Hem aanriepen en Hem vroegen om verlichting van schade. Hij, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenk) Ayyoeb toen hij zijn Heer aanriep: “Voorwaar, ik ben getroffen door tegenspoed. En U bent de Meest Barmhartige onder de barmhartigen.” Dus gaven Wij gehoor aan hem en namen Wij wat hem aan tegenspoed had getroffen (van hem) weg.”

(Soerat an-Anbiyaa’: 83-84)

“En (gedenk) Dhoen-Noen, toen hij boos wegging en dacht dat Wij het hem niet moeilijk zouden maken (d.w.z. door hem te laten opslokken door de grote vis). Waarop hij (Ons) aanriep in de duisternissen (zeggende): “Er is geen god dan U, verheven bent U. Voorwaar, ik behoorde tot de onrechtplegers.” Dus gaven Wij gehoor aan hem, waarna Wij hem redden van de kwelling. E zo redden Wij de gelovigen.”

 (Soerat an-Anbiyaa’: 87-88)

Het is bewezen dat toen de joodse man Labied ibn al-Aʿsam de Profeet (vrede zij met hem) betoverde, hij (vrede zij met hem) zijn Heer, De Gezegende en Verhevene, aanriep en vroeg om hem verlossing van deze beproeving te schenken.

ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Eén van de joden van Banu Zoerayq, Labied ibn al-Aʿsam genaamd, betoverde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Dit in zo een mate dat hij (vrede zij met hem) zich inbeeldde dat hij iets gedaan had terwijl dit niet het geval was. Op een dag of op een nacht, verrichtte de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) smeekgebeden, daarna verrichtte hij smeekgebeden, daarna verrichtte hij smeekgebeden en zei vervolgens: “O ʿAa’ishah, weet je dat Allah heeft geantwoord op datgene waarover ik hem heb gevraagd?”

(Moeslim)

An-Nawawie (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “De woorden ‘op een dag of op een nacht, verrichtte de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) smeekgebeden, daarna verrichtte hij smeekgebeden, daarna verrichtte hij smeekgebeden’ wijzen erop dat het aanbevolen (moestahhab) is om smeekgebeden (doeʿaa) te verrichten als slechte zaken gebeuren en de smeekgebeden te herhalen en zich tot Allah te wenden.”

Zo wordt het duidelijk dat er geen tegenstelling is tussen het verrichten van smeekgebeden, vragen om verlichting van een ramp en het geduldig zijn. Allah, de Verhevene, heeft ons namelijk bevolen Hem aan te roepen in smeekgebed en Hem aan te roepen in nederigheid. Ons smeekgebed aan Hem is een daad van aanbidding. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, dan geef Ik gehoor aan jullie.”

(Soerat Ghaafir: 60)

En Hij is het die ons heft bevolen geduld te tonen en ons een immense beloning hiervoor heeft belooft, zeggende (interpretatie van de betekenis):

(En) slechts de geduldigen zullen volledig worden beloond zonder enige beperking.”

(Soerat az-Zoemar: 10)

De Profeet (vrede zij met hem), de meest perfecte persoon in geduld en meest tevreden met de Wil van Allah, riep zijn Heer aan in smeekgebed. Dit duidt erop dat het verrichten van smeekgebeden niet tegengesteld is aan geduld. Geduld betekent namelijk jezelf in bedwang houden en het zich onthouden van ontevredenheid en bezwaren tegen de Goddelijke wil en Voorbeschikking

Er is geen reden waarom een persoon deze twee daden van aanbidding, geduld en smeekgebed, niet zou kunnen combineren. Sterker nog; dat is het best en meest perfecte. Het is namelijk de manier van onze Profeet (vrede zij met hem).

Wij vragen Allah, de Verhevene, ons te zegenen met begrip van Zijn religie.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com