Bestaat er echter een definitie voor aanbidding?

5994

Vraag:

Bestaat er echter een definitie voor aanbidding en heeft dit een algemene en een bijzondere betekenis?

Antwoord:

Ja, de algemene betekenis van aanbidding is het zich uit liefde en verheerlijking nederig opstellen tegenover Allah middels het verrichten van Zijn geboden en het vermijden van Zijn verboden. Dit allemaal volgens de voorgeschreven regels. Dit is de algemene betekenis.

De bijzondere betekenis, oftewel een meer gedetailleerde uitleg hiervan is zoals Sheich ul-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem begenadigen) heeft aangegeven: "Een verzamelnaam voor alles waar Allah van houdt en verheugd mee is aan woorden en daden, uiterlijk en innerlijk, zoals vrees, ootmoedigheid, vertrouwen, het gebed, de armenbelasting, het vasten en dergelijke voorschriften van de Islaam."

Als jij echter met een algemene en bijzondere betekenis doelt op de indeling van enkele geleerden betreffende de aanbidding, namelijk; universele en religieuze aanbidding, oftewel dat de mens zowel universeel als religieus zich onderwerpt aan Allah, dan dien je te weten dat de universele aanbidding zowel van toepassing is op een gelovige als op een ongelovige, op de weldoener en de boosdoener. Dit op basis van de Woorden van Allah:

"Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen." (Soerat Mariam: 93)

Alles en iedereen die zich in de hemelen of op de aarde bevindt is universeel gezien onderworpen aan Allah en zal niet in staat zijn om Allah tegen te werken.

Wat betreft de bijzondere betekenis van aanbidding, oftewel de religieuze aanbidding: dit staat voor het zich in religieus opzicht onderwerpen aan Allah. Deze vorm van aanbidding is specifiek weggelegd voor degenen die geloven in Allah en Zijn verordeningen nakomen.

Daarnaast bestaat er nog een specifiekere vorm van aanbidding, zoals de aanbidding verricht door de boodschappers. Hierbij valt te denken aan de volgende Woorden van Allah:

"Gezegend is Hij, die de Foerqaan (Koran, het onderscheid) aan Zijn dienaar heeft nedergezonden, opdat hij een waarschuwer zal zijn voor alle volkeren. "(Soerat al-Foerqaan: 1)

"En, indien jullie in twijfel verkeren omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard…" (Soerat al-Baqarah: 23)

"En gedenk Onze dienaren Abraham, Izaak en Jacob, de bezitters van macht en inzicht." (Soerat Saad: 45)

Dit zijn enkele verzen van de velen waarin de Boodschappers beschreven worden met dienaarschap.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien