De genade van Allah

14509

Vraag:

Allah is zeer Genadevol. Ik heb gehoord dat Allah zeventig maal meer van ons houdt dan een moeder van haar kind, is dat waar? Hopend op een uitleg.

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Allah, de Verhevene en de Barmhartige, is de meest Genadevolle onder degenen die genade tonen. En Zijn Genade is allesomvattend. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Mijn Genade omvat alle zaken.”

(Soerat al-Acraaf: 156)

In Sahieh Moeslim is overgeleverd door Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah bezit honderd delen van Genade, daarvan is er één neergezonden tussen de djinn, mensen, vee en ongedierte. Vanwege dit, tonen zij wederzijdse affectie en genade. En toont het wilde dier genegenheid voor haar kind. En Allah houdt negenennegentig delen van Genade achter waarmee Hij Zijn dienaren begenadigt op de Dag der Opstanding.”

(Moeslim)

Het is van cOmar ibn ul-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat hij zei: “Er werd eens een aantal gevangen aan de Profeet (vrede zij met hem) voorgeleid. Onder hen bevond zich een vrouw die zoekende was. Toen zij tussen de gevangenen haar kind aantrof, drukte zij het kind tegen haar buik en gaf het borstvoeding. Hierop vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons: “Denken jullie dat deze vrouw in staat zou zijn haar kind in het vuur te werpen?” Wij antwoordden: “Nee, bij Allah, ze zou alles in werk stellen om hem hierin niet te hoeven werpen.” Waarna de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft meer Genade met Zijn dienaren dan deze (vrouw) met haar kind.”

(Moeslim)

Het behoort tot de Genade van Allah jegens Zijn dienaren dat Hij boodschappers heeft gestuurd en boeken en wetgevingen heeft geopenbaard om hun leven in te richten in overeenstemming met de rechte wegen, ver verwijderd van ellendigheid, nauwte en moeilijkheden. De Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gestuurd als genade voor de werelden.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 107)

Het is de Genade van de Verhevene die Zijn gelovige dienaren het Paradijs zal doen binnentreden op de Dag der Opstanding en niemand zal het Paradijs binnentreden vanwege zijn daden, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Niemands daden zullen hem het Paradijs doen binnentreden.” Ze zeiden: “Zelfs u niet, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Zelfs ik niet, tenzij Allah mij bedekt met (Zijn) Gunst en Genade. Sluit dus de gelederen en brengt nader tot elkander. En laat niemand van jullie naar de dood verlangen. Hij is ofwel een weldoener en zal wellicht meer goeds verrichten, ofwel een boosdoener en zal wellicht berouw tonen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De gelovige dient zich te bevinden tussen de hoop op de Genade van Allah en de vrees voor Zijn Bestraffing, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Bericht Mijn dienaren (O Mohammed) dat Ik waarlijk de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle ben. En dat Mijn Bestraffing waarlijk de pijnlijke Bestraffing is.”

(Soerat al-Hidjr: 49-50)

Wat betreft jouw uitspraak dat Allah zeventig maal meer van ons houdt dan een moeder van haar kind houdt; Allah weet het best daarover. Het is voor ons voldoende te weten dat de Genade van Allah allesomvattend is.

O Allah, begenadig ons met Uw Genade, O Meest Genadevolle onder degenen die genade tonen.

Islamqa.com