Het bespotten van de Soennah

7793
Vraag:
Wat is de regelgeving omtrent het bespotten van de baard, korte kleding en andere aspecten van de Soennah? Wat is uw mening over degenen die beweren dat het geloof zich enkel in het hart bevindt?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De spot drijven met de baard of kleding waarvan de lengte overeenkomt met de Soennah of de spot drijven met andere aspecten van de Soennah maakt een persoon ongelovig. Dit indien hij weet dat dit van de Soennah is. Diegene is namelijk spot aan het drijven met de woorden en daden van de Profeet (vrede zij met hem). In dat geval streeft hij de Profeet tegen en maakt hij zijn soenah belachelijk. Degene die de Soennah belachelijk maakt en bewust de spot drijft met de bewezen Soennah, is geen moslim. Allah zegt:
“Waren jullie de spot aan het drijven met Allah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper?” Verontschuldigt jullie maar niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie gelovig waren.”
(Soerat at-Tawbah: 65-66)
Als een persoon wordt uitgenodigd naar Islamitische regelgeving en vervolgens aangeeft dat godsvrucht zich enkel in het hart bevindt en deze regelgeving niet naleeft, dan is hij een verschrikkelijke leugenaar. Het geloof behelst namelijk zowel woorden als daden en dus niet enkel het hart. Dat het geloof enkel het hart behelst komt overeen met de woorden van de verdorven, afgedwaalde Moerdjia. Deze groepering beperkt het geloof tot het hart en sluit daarbij uiterlijke daden uit. Echter, als het hart zuiver en gevuld is met geloof dan zal dit blijken uit zijn daden. De profeet heeft gezegd: “En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een Moedghah (een vleesklomp). Als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven. En werkelijk, dit is het hart.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Ook heeft hij gezegd: “Allah kijkt niet naar iemands uiterlijk of bezit, hij kijkt echter naar jullie harten en daden.
(Moeslim)
In ieder geval, de woorden van degenen die zo koppig zijn en weigeren om de waarheid te volgen en de islamitische regels na te leven, is een teken van zwakte in hun geloof. Zij willen hiermee degenen tegenwerken die hen adviseren en uitnodigen naar de Islam.
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid