Het doel van ons bestaan

9543

Vraag:

Wat is het doel van ons bestaan?

Antwoord:

Alvorens deze vraag te beantwoorden, wil ik graag de aandacht vestigen op een algemene basisregel wat betreft Allah’s schepping en wetgeving, deze vloeit namelijk voort uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Hij is de Alwetende, de Allerwijze.” (Soerat Yoesoef: 83)

En:

“Waarlijk, Allah is alwetend, allerwijs.” (Soerat al-Ahzaab: 1)

Deze basisregel is tevens te herleiden uit vele andere verzen die de Wijsheid van Allah bevestigen, betreffende datgene wat Hij schept en voorschrijft aan universele en religieuze regels. Niets wordt door Allah geschapen, of dit gebeurt met wijsheid, zowel het bestaan als het onbestaan ervan. Tevens wordt door Allah niets voorgeschreven, of er schuilt een wijsheid achter, ongeacht of het hier verplichtingen, verboden of toegestane zaken betreft.

De wijsheid achter deze universele en religieuze regels kan voor ons soms bekend zijn, maar soms weer niet, of voor een beperkt aantal mensen met uitsluiting van anderen, afhankelijk van de kennis en inzicht die Allah hen heeft geschonken. Als wij ons hiervan hebben vergewist, dan staat het volgende buiten kijf; Allah heeft de djinn en de mensen geschapen om een grootse wijsheid en om een verheven doel te verwezenlijken, namelijk het aanbidden van Hem alleen. Zoals Allah zegt:

“En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.” (Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Ook zegt Allah:

“Rekenen jullie erop dat wij jullie zomaar geschapen hebben en dat jullie niet tot ons zullen terugkeren?” (Soerat al-Moe’minoen: 115)

Verder zegt Allah:

“Rekent de mens erop dat hij ongemoeid zal worden gelaten?” (Soerat al-Qiyaamah: 36)

Dit is slechts een greep uit de vele verzen die de wijsheid van Allah achter Zijn schepping behandelen; namelijk het aanbidden van Hem alleen. Aanbidding staat voor het zich nederig opstellen tegenover Allah uit liefde, verheerlijking en gehoorzaamheid. Allah zegt:

“En zij werden slechts opgedragen om Allah met volledige toewijding te aanbidden, als zuivere monotheïsten.” (Soerat al-Bayyinah: 5)

Dit is de Wijsheid achter het scheppen van de djinn en de mens. Vandaar dat degene die zich opstandig en hoogmoedig opstelt tegenover zijn Heer deze wijsheid verwerpt en denkt dat hij ongemoeid zal worden gelaten. Ook al komt hij hier niet openlijk voor uit. Een andere conclusie dan deze is niet mogelijk.

Fiqh ul-cIbaadaat

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien