Het oordeel over het toebedelen van een aanbidding aan een ander dan Allah

3928

Vraag:

Wat is het oordeel over het toebedelen van een aanbidding aan een ander dan Allah?

Antwoord:

Tawhied ul-cIbaadah staat voor het één maken van Allah inzake daden van aanbidding. Dit houdt in dat niemand ook maar één daad van aanbidding toebedeelt aan een ander dan Allah. Het is algemeen bekend dat het brengen van een offer een daad is waarmee toenadering tot Allah wordt gezocht. Zo zegt Allah:

“Verricht dan het gebed voor jouw Heer, en offer.” (Soerat al-Kauwthar: 2)

Elke toenadering tot Allah is dus een vorm van aanbidding. Als iemand dan ook uit respect en onderwerping een offer brengt aan een ander dan Allah en hiermee toenadering tracht te zoeken tot die ander, zoals toenadering tot Allah wordt gezocht, dan is hij een veelgodenaanbidder. Als dit het geval is, dan is ons bekend dat het Paradijs verboden is voor een veelgodenaanbidder en dat zijn verblijfplaats het Hellevuur is.

In het licht van het voorgaande kunnen wij zeggen dat datgene waar een aantal mensen zich schuldig aan maakt, namelijk het slachten van offerdieren ter ere van de bewoners van de graven, die zij als Awliyaa’ beschouwen, niets anders is dan polytheïsme, dat een persoon buiten het geloof doet treden.

Ons advies aan deze mensen is om berouwvol tot Allah te keren en afstand te nemen van datgene wat zij pleegden te doen. Wanneer zij dit doen en slechts hun offers aan Allah toewijden, zoals zij dit ook doen met hun gebeden en vasten, dan zal Allah hun voorgaande zonden kwijtschelden. Allah zegt namelijk:

“Zeg tot degenen die niet geloven, dat als zij ophouden, zij vergeven zullen worden voor wat reeds voorbij is. Maar als zij in herhaling vervallen, dan geldt voor hen die handelwijze van Allah die ook voor de vroegeren gold.” (Soerat al-Anfaal: 38)

Sterker nog, Allah zal zelfs hun slechte daden omzetten in goede daden. Hij zegt namelijk:

“En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding, en hij zal daar vernederd in vertoeven. Met uitzondering van hen die berouw tonen en geloven en goede daden verrichten, voor hen zal Allah de slechte daden in goede daden omzetten, want Allah is Vergevensgezind,Barmhartig.” (Soerat al-Foerqaan: 68-70)

Mijn advies, nogmaals, aan diegenen die middels het slachten toenadering zoeken tot de bewoners van de graven, is om berouwvol tot Allah te keren en zich te verblijden met datgene dat hen zal toekomen aan beloning, want Allah is verheugd met het berouw van de berouwvollen.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien