Is er verschil tussen Koefr en Shirk?

17825
Vraag:
Wat is het verschil tussen Koefr (ongeloof) en Shirk (afgoderij)?
Antwoord:
Alle lof zij aan Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Koefr (ongeloof) is het ontkennen en verhullen van de waarheid. Zoals het ontkennen van de verplichting tot gebed of tot het geven van armenbelasting. Of het ontkennen van de verplichting tot vasten tijdens de maand Ramadan of tot het verrichten van de bedevaart als men daartoe in staat is. Maar ook het ontkennen van de verplichting om je ouders te eren valt hieronder. Het ontkennen van het verbod op ontucht en het drinken van alcoholische dranken of de verplichting te gehoorzamen aan je ouders. En ga zo maar door. Dit alles valt onder Koefr (ongeloof).
Shirk (afgoderij) daarentegen is het aanbidden van iets of iemand anders dan Allah. Een voorbeeld hiervan is het vragen om al-Ghawth (het opheffen van moeilijkheden) aan de doden, djinn, afgodsbeelden, sterren en dergelijke. Of aan hen iets offeren of een eed afleggen ten overstaan van hen.
Ondanks dit onderscheid kan een Kaafir (de pleger van Koefr, de ongelovige) tegelijkertijd een Moeshrik (een pleger van Shirk, een afgodendienaar) genoemd worden. Dit blijkt uit wat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wie een andere god aanroept naast Allah, waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de Kaafiroen (ongelovigen) zullen niet welslagen.”
(Soerat al-Moe’minoen: 117)
Ook zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden en zijn bestemming zal de Hel zijn.”
(Soerat al-Maa’idah: 72)
En elders zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
“Dat is Allah, jullie Heer, aan Hem behoort de heerschappij. En degene die jullie naast Hem aanroepen, hebben zelfs geen macht over het vliesje van een dadel. Als jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie aanroep niet. En zelfs als zij het wel zouden horen, dan zouden zij jullie nog geen gehoor geven. En op de Dag der Opstanding zullen zij het plegen van Shirk door jullie ontkennen. Niemand brengt jou (Mohammed) op de hoogte zoals de Alwetende.”
(Soerat Faatir: 13-14)
Het aanroepen van een ander dan Allah heeft Hij in bovenstaande vers Shirk genoemd, terwijl Hij dit in Soerat al-Moe’minoen Koefr heeft genoemd. Ook zegt Allah in Soerat at-Tawbah (interpretatie van de betekenis):
“Zij willen het licht van Allah doven met hun monden, maar Allah wil slechts Zijn Licht volledig laten schijnen, ook al haten de Kaafiroen (ongelovigen) het. Hij is Het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al haten de Moeshrikoen (afgodendienaren) het.”
(Soerat at-Tawbah: 32-33)
Allah noemt de Kaafiroen in dit vers zowel Kaafiroen als Moeshrikoen. Dit duidt erop dat de Kaafir (ongelovige) een Moeshrik (afgodendienaar) kan worden genoemd en andersom. De verzen en overleveringen hieromtrent zijn in overvloed. Een voorbeeld hiervan zijn de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Tussen een man en Koefr en Shirk staat het verlaten van het gebed.
(Moeslim)
Tevens heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Het verbond dat ons onderscheidt van hen is het gebed, hij die het verlaat, is een Kaafir.”
(Ahmad, Aboe Dawoed, at-Thirmidhi, an-Nasaa’ie, Ibn Maadjah)
Allah alleen verstrekt kracht en sterkte.
Sheich cAbd ul-cAziez ibnoe Baaz
www.ibnbaz.org