Is het mogelijk de polytheïsten een bewijs te geven betreffende de Eenheid van Allah?

6846
Vraag:
Is het mogelijk de polytheïsten een bewijs te geven betreffende de Eenheid van Allah?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het gehele universum getuigt van de Eenheid van Allah middels haar schepping en de wijze waarop zij wordt gecontroleerd.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, scheppen en bevelen is aan Hem voorbehouden. Gezegend zij Allah, de Heer der Werelden.”
(Soerat al-Acraaf: 54)
De schepping van de hemelen en aarde, de wisseling van de nacht en dag, de verschillende levenloze objecten, planten en vruchten, de schepping van de mensen en dieren, dit alles getuigt van de Eenheid van Allah de Geweldige zonder partner of gelijke.
Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Dat is Allah, jullie Heer, de Schepper van alle zaken, geen god is er dan Hij. Waarom worden jullie dan belogen?”
(Soerat Ghaafir: 62)
De diversiteit en grootsheid van het geschapene, de volmaaktheid waarin zij is gevormd, de manier waarop zij wordt behouden en beheerd, dit zijn allen zaken die getuigen dat de Schepper Eén is en dat Hij doet wat Hij wil en stuurt en beslist hoe Hij wil.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Allah is de Schepper van alle dingen. Hij is over alle dingen Toezichthouder.”
(Soerat az-Zoemar: 62)
Al het bovenstaande duidt erop dat het universum een Schepper heeft, dat de heerschappij onafhankelijk is en dat achter de diverse vormen van de schepping, de Ene is die hen vorm geeft.
“Hij is Allah, de Schepper, de Voortbrenger, de Vormer, aan hem behoren de Schone Namen.”
(Soerat al-Hashr: 24)
De degelijkheid van de hemelen en de aarde, de ordelijkheid van het universum, de harmonie tussen het geschapene, duiden allen op de Eenheid van de Schepper zonder partner of gelijke.
“Als er (andere) goden dan Allah in zouden zijn, dan zou zij (de hemelen en de aarde) zeker vergaan: maar Heilig is Allah, Heer van de Troon, boven wat zij Hem toeschrijven!”
(Soerat al-Anbiyaa’: 22)
Deze grootse zaken hebben ofwel zichzelf geschapen, hetgeen onmogelijk is, of de mens heeft zichzelf geschapen om vervolgens deze zaken te scheppen, wat eveneens tot het onmogelijke behoort. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers? Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Zelfs zij zijn er niet van overtuigd.”
(Soerat at-Toer: 35-36)
De rede, de Openbaring en de natuurlijke aanleg van de mens duiden allen op Eén Schepper die het universum heeft geschapen en dat de Schepper Eeuwiglevend, Alwetend, Krachtig, Almachtig, Genadevol en meest Barmhartig is. Hij bezit de Schoonste Namen en Eigenschappen en is Alwetend. Niets ligt buiten zijn Vermogen en niets is zoals Hij (interpretatie van de betekenis):
“En jullie god is één God. Geen god is er dan Hij, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
(Soerat al-Baqarah: 163)
Het bestaan van Allah is een zaak waarvoor onwetendheid niet als excuus kan dienen.
“Hun Boodschappers zeiden: ,,Is er twijfel over Allah, de Schepper van de hemel en de aarde?”
(Soerat Ibrahiem: 10)
Allah heeft de mens met een natuurlijke aanleg geschapen als bevestiging van Zijn Eenheid en Heerschappij, maar de satans komen naar de kinderen van Adam en zorgen voor een afwijkend gedrag.
Allah zegt in een Hadieth Qoedsi: “Ik heb al Mijn dienaren geschapen als pure monotheïsten, maar de satan komt naar hen toe en neemt het geloof van hen en maakt voor hen verboden wat voor hen toegestaan is.”
(Moeslim)
Sommigen van hen verwerpen het bestaan van Allah, anderen aanbidden de duivel of de mensen. Weer anderen aanbidden geld, vuur, geslachtsorganen of dieren. Ook zijn er onder hen die deelgenoten toekennen in de aanbidding van Allah in de vorm van stenen en sterren.
Deze zaken die aanbeden worden buiten Allah, kunnen niet scheppen en voorzien, niet horen of zien en niet baten of schaden. Hoe kunnen zij buiten Allah iets aanbidden? (Interpretatie van de betekenis):
“O mijn medegevangenen, zijn verschillende heren beter, of Allah, de Ene, de Overweldiger?”
(Soerat Yoesoef: 39)
Allah veroordeelt degenen die beelden aanbidden die niet eens kunnen horen, zien of denken, zeggende (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, mijn Beschermer is Allah, Die het Boek heeft neergezonden, en Hij beschermt de oprechten. En zij (de afgoden) die zij buiten Hem aanroepen, zijn niet in staat jullie te helpen, noch (kunnen) zij zichzelf helpen.”
(Soerat al-Acraaf: 194-195)
“Zeg (O Mohammed): ,,Aanbidden jullie naast Allah wat geen schade voor jullie kan voorkomen en (jullie) geen voordeel kan brengen?” En Allah, Hij is de Alhorende, de Alwetende.”
(Soerat al-Maa’idah: 76)
Hoe onwetend is de mens betreffende zijn Heer die hem geschapen heeft en voorzien van gunsten. Hoe kan hij Hem verwerpen en vergeten en iets anders aanbidden?
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, de ogen zijn niet blind, maar de harten in hun binnensten zijn blind.”
(Soerat al-Hadj: 46)
En verheven is Allah boven wat zij Hem aan deelgenoten toekennen en alle lof zij Allah de Heer der werelden. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg (O Mohammed): ,,Alle lof zij Allah en vrede voor Zijn dienaren en degenen die Hij verkoos.” Is Allah beter, of wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen? Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en voor jullie water uit de hemel neergezonden, waarmee Wij prachtige tuinen doen groeien? Jullie zijn niet in staat haar bomen te doen groeien. Is er een god naast Allah? Welnee, zij (die dit beweren) behoren tot een volk dat afwijkt (van de Waarheid). Of wie heeft de aarde als een verblijfplaats gemaakt en daardoor rivieren getrokken en daarop stevige bergen geplaatst en een scheiding tussen de twee zeeën gemaakt? Is er een god naast Allah? Maar de meesten van hen weten het niet. Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil weggenomen wordt en jullie gevolmachtigden gemaakt worden op de aarde? Is er een god naast Allah? Weinig is het dat jullie je laten vermanen! Of wie heeft jullie geleid in de duisternissen op het land en op de zee en wie heeft de winden als dragers van verheugende tijdingen voor Zijn Barmhartigheid uitgestuurd? Is er een god naast Allah? Verheven is Allah boven wat zij Hem aan deelgenoten toekennen! Of wie is de scheppping begonnen en heeft haar vervolgens herhaald; en wie heeft in jullie onderhoud uit de hemel en de aarde voorzien? Is er een god naast Allah? Zeg (O Mohammed): ,,Brengt jullie bewijs, als jullie waarachtigen zijn.”
(Soerat an-Naml: 59-64)
Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaami’
Sheich Mohammad ibn Ibrahiem at-Toewadjri