Je wenden tot een graf tijdens een smeekbede

8117

Vraag:

Is het toegestaan om je te wenden tot het graf wanneer je een smeekbede verricht voor de bewoner ervan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

We moeten hier onderscheid maken tussen twee vergelijkbare kwesties:

 1. Het bezoeken van een graf en je hiernaar wenden terwijl je een smeekbede verricht voor jezelf, zoekende naar zegeningen en gelovend dat dit de verhoring waarschijnlijker maakt. Dit is zonder twijfel een innovatie en een overdrijving die verboden is in de Islam. En als dit leidt tot het vragen van de bewoner van het graf om jou in jouw behoeften te voorzien, dan verval je in Shirk.

  Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zei: “Als het gaat om het bezoeken van de begraafplaatsen om naast hen (de doden) smeekbeden te verrichten, of om nader tot Allah te komen middels hen (at-Tawassoel) of om hen te vragen om te bemiddelen, dan is dit totaal niet wat de Islam ons leert.

  Volgens de metgezellen en de Imams van de moslims is het Soennah wanneer iemand de smeekbeden over de Profeet (vrede zij met hem) en zijn twee metgezellen (Aboe Bakr en cOmar, wier graven naast dat van de Profeet zijn gelegen) verricht, om Allah te smeken door je te wenden naar de Qiblah en dus niet naar het graf. Ik ken geen Imams die het feit betwisten dat het van de Soennah is om je tot de Qiblah te wenden bij het zeggen van Doecaa’ en niet tot het graf van de Profeet (vrede zij met hem).”

  (Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 27, blz. 165)

  Ook zei hij: “Wat de Imams hebben gezegd, is wellicht gebaseerd op het feit dat het afgeraden is om je biddend te wenden tot een graf, zoals het verbod hierboven vermeld is met betrekking tot de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem). Aangezien het verboden is om begraafplaatsen als plaats van aanbidding te nemen of als richting voor het gebed, werden zij bevolen zich niet te wenden tot de graven bij het verrichten van het gebed of een smeekbede.”

  Imam Maalik zei in al-Mabsoet: “Ik denk niet dat iemand moet staan bij het graf van de Profeet (vrede zij met hem) en een smeekbede moet verrichten. In plaats daarvan zou hij de Salaam moeten geven en weer verder gaan.”

  (Iqtidaa’ us-Siraat il-Moestaqiem, blz. 364)

  Dit is een vastgesteld principe. Het is niet aanbevolen voor degene die Doecaa’ verricht om zich tot welke richting dan ook te wenden, behalve tot de richting die wordt bevolen voor het verrichten van het gebed.

  Is het dan niet duidelijk dat als het de moslim verboden is gesteld om zich te wenden naar het oosten of enige andere richting, dat het dan ook verboden is om je te wenden naar deze richtingen voor het verrichten van smeekbeden? Wanneer sommige mensen een smeekbede verrichten, dan proberen zij zich te richten naar de plaats waar de rechtschapen persoon (die zij vereren) is, of dit nu richting het oosten of elders is. Dit is duidelijk misleiding en Shirk.

  Wanneer een moslim Allah aanbidt middels een smeekbede, dan is het aanbevolen voor hem om zich te richten naar de Qiblah. Ons is namelijk bevolen om de Qiblah te vereren en dus niet om

  ons te wenden richting de graven van mensen die zichzelf niet eens van nut kunnen zijn of zichzelf kunnen beschermen tegen het kwaad.

  In het Hanbali-wetschool boek, Kasshaaf ul-Qinaa’ (boekdeel 1, blz. 367), staat: “Degene die een smeekbede verricht, dient zich te wenden tot de Qiblah, omdat de bijeenkomsten die zich wenden tot de Qiblah de beste zijn.”

  Iets soortgelijks staat in het commentaar op het Shaaficie-wetschool boek, Toehfat ul-Moehtaadj (boekdeel 2, blz. 105).

  Ibnoe Taymiyah zei in: “De geleerden zijn het er unaniem over eens dat de Qiblah die wordt voorgeschreven om zich naar te wenden voor degene die een smeekbede verricht, dezelfde Qiblah is als die wordt opgedragen om je naar toe te wenden bij het verrichten van het gebed.”

  (Naqd ut-Ta’sies calaa Asaas it-Taqdies, boekdeel 2, blz. 452)

 2. Wanneer iemand een graf bezoekt om te bidden voor de bewoner ervan en om vergeving voor hem te vragen, zoals mensen doen wanneer zij hun dierbaren bezoeken bij hun graven, dan is er niets mis mee om je te wenden tot het graf wanneer je een smeekbede verricht. Dit omdat je het niet doet om zegeningen te zoeken bij het graf of om dit te vereren. Je doet het juist om zo fysiek dichterbij de overledene te zijn en beter te zijn in je smeekbeden.

  Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz werd de volgende vraag gesteld: “Is het verboden om je te wenden richting het graf om Doecaa’ te verrichten voor de overledene?”

  Hij antwoordde: “Het is niet verboden om Doecaa’ te verrichten voor de overledene richting de Qiblah of richting het graf. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) na de begrafenis op de graven stond en zei: “Bid voor vergeving voor jullie broeder en vraag (Allah) om hem standvastig te maken, want op dit moment wordt hij ondervraagd.”

  (al-Boekhaarie)

  De Profeet (vrede zij met hem) heeft dus niet gezegd dat iemand zich tot de Qiblah moet wenden. Of iemand zich nu wendt tot de Qiblah of het graf, beiden zijn toegestaan. De metgezellen baden voor de overledene, terwijl zij zich verzamelden rond het graf.”

  (Madjmoec ul-Fatawaa, boekdeel 13, blz. 338)

En Allah weet het beste.

islamqa.com