Misvatting over de Shahaadah

4844

Vraag:

Sommige mensen zeggen dat de betekenis van ‘Laa ilaaha illAllaah’ is dat niemand in staat is om in behoeftes te voorzien, behalve Allah. Anderen menen dat het betekent dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Kunt u ons de juiste uitleg geven van deze woorden?

Antwoord:

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, jullie zijn degenen die behoeftig zijn aan Allah. En Allah, Hij is de Rijke (d.w.z. Vrij van alle behoeften), de Meest Prijzenswaardige.”

(Soerat Faatir: 15)

Dit vers duidt erop dat de mens op elk front behoeftig is aan zijn Heer. Zijn ontstaan, instandhouding, voorziening en bescherming tegen al het kwaad zijn afhankelijk van Allah. Allah is Degene Die dit allemaal mogelijk maakt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah is Degene Die jullie heeft geschapen en jullie daarna heeft voorzien. Vervolgens zal Hij jullie doen sterven, daarna zal Hij jullie (opnieuw) tot leven brengen (op de Dag der Opstanding).”

(Soerat ar-Roem: 40)

“En welke gunst jullie ook bezitten, (het) is afkomstig van Allah.”

(Soerat an-Nahl: 53)

Allah is behoefteloos en heeft niemand nodig, aan Hem behoort de Heerschappij en alle lof toe. Zijn dienaren kunnen Hem niet baten of schaden. Als zij allen zouden geloven, dan zou dit niets toevoegen aan Zijn Heerschappij. En als zij allen ongelovig zouden zijn, dan zou dit niets afdoen aan Zijn Heerschappij. Allah is de Heer van de werelden, de Heer van de eersten en de laatsten. Hij is de Ware God en niets of niemand anders heeft het recht op aanbidding. Alles wat wordt aanbeden naast Allah is vals.

De correcte betekenis van ‘Laa ilaaha illAllaah’ is dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. De betekenis is dus niet dat er geen Schepper is behalve Allah of dat niets of niemand in de behoeftes kan voorzien, behalve Allah. Echter zijn dit wel onderdelen van de juiste betekenis. Want de Enige Die recht heeft op aanbidding, is de Schepper van alles en Degene die tot alles in staat is.

Bedoelt degene die zegt dat ‘Laa ilaaha illAllaah’ betekent dat niets of niemand in staat is om in de behoeftes te voorzien, dat dit een onderdeel is van de grotere betekenis, dan is dit wel juist. Maar als hij bedoelt dat dit de essentie is, dan is dit onjuist. Als dit namelijk de ware betekenis zou zijn, dan zouden de veelgodenaanbidders ten tijde van de Profeet (vrede zij met hem) niet hebben geweigerd om dit te zeggen toen de Boodschapper (vrede zij met hem) tegen hen zei: “Zeg ‘Laa ilaaha illAllaah’ en jullie zullen welslagen”. Zij bevestigden namelijk dat er geen andere Schepper was, behalve Allah, maar zij begrepen dat deze woorden betekenden dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Allah is Degene Die recht heeft op de aanbidding en al hetgeen dat naast Allah wordt aanbeden is vals. Dit hield dus in dat de afgoden die de veelgodenaanbidders aanbaden vals waren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dat is zo omdat Allah de Waarheid is en dat wat zij naast Hem aanroepen de valsheid is, en omdat Allah de Meest Verhevene, de Grootste is.”

(Soerat Loeqman: 30)

Aangezien de veelgodenaanbidders wisten dat ‘Laa illaaha illAllaah’ inhield dat hun afgoden vals waren, weigerden ze het te zeggen. Zij adviseerden elkaar zelfs om standvastig te blijven in het aanbidden van hun afgoden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij verbaasden zich dat er een waarschuwer (d.w.z. de Profeet Mohammed) uit hun midden tot hen kwam. En de ongelovigen zeiden: “Dit (d.w.z. de Profeet Mohammed)is een leugenachtige tovenaar. Heeft hij de goden tot één God gemaakt? Waarlijk, dit is zeker iets verbazingwekkends. En de vooraanstaanden uit hun midden vertrokken (zeggende): “Ga door en wees geduldig met (het aanbidden van) jullie goden. Waarlijk, dit (waarmee Mohammed is gekomen) is zeker iets wat (door hem van ons) wordt verlangd (zodat hij leiderschap over ons krijgt).”

(Soerat Saad: 4-6)

De uitleg die deze persoon heeft gegeven inzake dat we behoeftig zijn en dat alleen Allah ons hierin kan voorzien is correct, maar dit is niet de betekenis van ‘Laa ilaaha illAllaah’. De betekenis is namelijk wat we eerder hebben vermeld. De Ware God is Degene Die het recht heeft om aanbeden te worden, Hij is Degene Die leven geeft en doet sterven en Hij is Allah.

We vragen Allah om jou te leiden en te helpen.

Gebaseerd op de woorden van Sheikh cAbdoer-Rahmaan al-Barraak