Offeren uit dankbaarheid

8806

Vraag:

Is het toegestaan voor iemand die een auto of huis heeft gekocht om een offer te brengen uit dankbaarheid aan Allah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: De zegeningen die Allah deze mensen heeft geschonken zijn veel en Zijn Genade en Edelmoedigheid ten opzichte van hen is groots. Zegeningen kunnen enkel en alleen beantwoord worden door dankbaar te zijn en de zegening te accepteren. Allah, de Verhevene, heeft ons bevolen om Hem dankbaar te zijn, want Hij is Prijzenswaardig en houdt van degenen die dankbaar zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Eet dus van het toegestane en het goede waar Allah jullie mee voorzien heeft en wees dankbaar voor de Gunsten van Allah, als jullie alleen Hem aanbidden.”

(Soerat an-Nahl: 114)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zoek daarom de levensvoorziening bij Allah en aanbid Hem, en wees Hem dankbaar, tot Hem worden jullie teruggebracht.”

(Soerat al-cAnkaboet: 17)

Een onderdeel van het dankbaar zijn tegenover Allah is om toenadering te zoeken tot Hem middels verschillende daden van aanbidding. Hier valt ook onder dat je jezelf geliefd maakt bij Allah door goede daden te verrichten zoals het gebed, de Zakaat, het vasten enzovoort. Een ander onderdeel van het dankbaar zijn van Allah zijn offerrituelen. Dit houdt in dat men een offer aanbiedt omwille van Allah, de Verhevene.

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zei in zijn commentaar op het vers (interpretatie van de betekenis):

“Verricht dan het gebed voor jouw Heer, en offer.”

(Soerat al-Kawthar: 2)

Het volgende: “Hier wordt bedoeld dat het gebed en het offeren de beste zaken zijn waarmee iemand nader tot Allah komt. Het gebruik van het woord ‘fa’ (hier vertaald als ‘dan’) verwijst naar de reden waarom Allah de Profeet (vrede zij met hem) al-Kawthar (een rivier in het Paradijs) en veel goedheid heeft geschonken. Namelijk door het verrichten van het gebed en het offeren als uiting van dankbaarheid.

De Profeet (vrede zij met hem) zou dus dankbaarheid moeten tonen aan Degene Die hem hiermee heeft gezegend, en Hem aanbidden. En de twee grootste soorten van aanbidding zijn het gebed en het offeren. Het gebed is de beste daad van aanbidding.

Het is alsof Allah tegen de Profeet zegt: “We hebben jou al-Kawthar en een grote mate van goedheid gegeven. En Wij hebben jou hiermee gezegend, omdat jij deze twee daden van aanbidding in dankbaarheid, omwille van Onze zegeningen, hebt verricht. Dit zijn de redenen waarom Wij deze zegeningen aan jou hebben geschonken. Verricht deze twee zaken dan ook omwille van Ons.”

Het gebed en het offeren zijn daden die omgeven door zegeningen ervoor en erna. De beste financiële daad van aanbidding is het offeren en de beste fysieke daad van aanbidding is het gebed. En de voordelen die een dienaar van Allah kan verkrijgen door het verrichten van het gebed, kunnen niet vergeleken worden met een andere soort daad van aanbidding. Dit is welbekend onder degenen met levende harten en hoge ambities.

Voeg hieraan de voordelen van het offeren toe. Het offeren is een teken van toewijding aan Allah, het positief denken over Hem en het hebben van een sterke zekerheid en geloof over datgene wat in Zijn Hand ligt. En dit is iets prachtigs als het gepaard gaat met geloof en oprechtheid.

De Profeet gehoorzaamde de Bevelen van zijn Heer, verrichtte het gebed en offerde veel aan Hem. Hij had zelfs drieënzestig kamelen eigenhandig geofferd tijdens de afscheidsbedevaart. Ook was hij gewoon om te offeren op de dag van al-cIed en op andere momenten.”

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 916, blz. 532)

Wanneer Allah iemand met een grote gunst zegent – en al Zijn gunsten zijn groot -, dan is het aanbevolen om hiervoor dank te betuigen bij Allah. Dit door goedheid te tonen aan de mensen, een dier te offeren en zijn familie en vrienden uit te nodigen om ervan te eten. Ook kan hij liefdadigheid uitgeven aan de behoeftigen.

In al-Mawsoecaat ul-Fiqhiyyah (boekdeel 26, blz. 180-181) wordt het volgende vermeld: “Het is aanbevolen om dankbaarheid te tonen middels woorden van lofprijzing wanneer men nieuwe zegeningen ontvangt. Dankbaarheid hiervoor kan ook geuit worden door het verrichten van daden van aanbidding. Hieronder valt ook het offeren van een dier of het uitnodigen van mensen om een maaltijd te komen nuttigen. De geleerden hebben de soorten maaltijden benoemd die iemand kan aanbieden bij het ontvangen van zegeningen. Een Wakierah wordt bijvoorbeeld gemaakt als iemand een nieuw huis heeft, een Naqie’ah wordt gemaakt bij de terugkeer van een afwezige dierbare en Hidhaaqah wordt gedaan wanneer een kind het lezen van de Koran heeft voltooid.”

De mening van de Hanbali-leerschool en de meest correcte mening onder de Shaaficie-leerschool, is dat deze maaltijden aanbevolen zijn.

Ibnoe Qoedaamah zei hierover: “Deze uitnodigingen, buiten het huwelijksmaal (Waliemah) en het geboortemaal (cAqieqah), zijn goede zaken. Maar deze soort uitnodigingen zijn te vergelijken met uitnodigingen zonder reden. Als iemand de intentie heeft om daarmee Allah te danken voor Zijn zegening en zijn broeders uitnodigt en voedsel aanbiedt, dan zal hij daarvoor, met de Wil van Allah, beloond worden.”

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd: “Als een van mijn kinderen het goed doet op school, is het dan toegestaan voor mij om een offer te brengen om dit succes te vieren en Allah te danken?”

Hij antwoordde: “Indien een van de kinderen succes heeft behaald, dan is er niets mis met het maken van voedsel en het uitnodigen van familie en vrienden van het kind. Dit om de zegening van Allah te vieren en het kind aan te moedigen.”

(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, blz. 161, vraag 1)

Ten tweede: Het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de overtuigingen die veel mensen erop nahouden. Zij beweren namelijk dat het noodzakelijk is om een dier te offeren ter bescherming van het nieuwe huis of auto. Zij menen dat je het bloed van het geslachte dier moet besprenkelen over het nieuwe verkregen bezit. Als je dat niet doet, dan zullen de kwade geesten niet bij je wegblijven. Terwijl dan in feite de zegening spoedig zullen worden weggenomen!

Dit zijn opvattingen van onwetenden. Opvattingen die zeker niet afkomstig kunnen zijn van iemand die in Allah gelooft als Zijn Almachtige Heer, de Enige Die baat en schaadt. In Zijn Hand is de schepping en het Gebod. Een persoon die gelooft in Allah weet dat het niet is toegestaan om een daad van aanbidding te verrichten, tenzij deze alleen omwille van Allah wordt verricht.

De geleerden van de Permanente Commissie werden gevraagd over de overtuiging die sommige mensen erop nahouden. Namelijk de overtuiging dat het offeren van een dier op de drempel van het nieuwe huis moet gebeuren, voordat men dit huis binnentreedt. Dit zou een van de belangrijkste manieren zijn om het huis te beschermen tegen het boze oog, het huis te zegenen en het vermijden van rampspoeden en ongewenste gebeurtenissen.

De Commissie antwoordde: “Als deze gewoonte (offeren op de drempel van een woning voor het betreden ervan) verricht wordt om de djinns tevreden te stellen en om rampspoeden en ongewenste gebeurtenissen te weren, dan is deze gewoonte verboden. Het is zelfs Shirk. Dit lijkt het geval te zijn bij het aanbieden van een offer vóór het betreden van het huis. En in het bijzonder als dit gebeurd op de drempel van de woning.

Maar indien de intentie is om de nieuwe buren te eren en hen te leren kennen, Allah te danken voor de zegening van de nieuwe woning en om familie en vrienden te eren en hen het nieuwe huis te laten zien, dan is dit een goede zaak. Degene die dit doet, dient geprezen te worden voor zijn daad.

Echter wordt dit meestal gedaan nadat men verhuisd is en niet daarvoor. En het dier of de dieren mogen niet geslacht worden op de drempel van de woning of in de hal van het huis.”

En Allah weet het best.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 1, blz. 214) Islamqa.com