Positief denken over Allah

8606

Vraag:

Kunt u ons uitleggen wat positief denken over Allah betekent? Volstaat het wanneer iemand Allah aanroept, hem aanbidt en alles doet wat in zijn kunnen ligt of is het een gevoel wat men moet ervaren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah. En vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet.

Het positief denken over Allah is een vertakking van het geloof en het geloof is pas compleet wanneer deze vertakking aanwezig is. Het is zelfs een islamitische verplichting die op iedere moslim rust. Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft gezegd: “Zoals Mijn dienaar over Mij denkt, zo zal Ik ook voor hem zijn.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

In een andere overlevering lezen wij: “Laat hem (d.w.z. de dienaar) dan denken wat hij wilt.”

Imam an-Nawawie heeft hierover gezegd dat het positief denken over Allah betekent dat een persoon ervan overtuigd is dat Allah hem zal begenadigen en vergeven.

Als iemand Allah aanbidt, aanroept, vraagt om vergeving en ervan overtuigd is dat Allah hem zal verhoren, dan bestaat er geen twijfel over dat deze persoon positief denkt over Allah. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) ook te kennen gaf: “Roep Allah aan terwijl jullie er zeker van zijn dat Hij jullie zal verhoren.”

(at-Tirmidhie)

Al-Hasan al-Basrie heeft gezegd: “De gelovige denkt positief over Allah en verricht daarom goede daden. En de zondaar denkt negatief over Allah en verricht daarom slechte daden.”

Het is ook mogelijk om het positief denken over Allah steviger te verankeren in het hart door bijvoorbeeld de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) voor ogen te houden: “Verbazingwekkend is de situatie van de gelovige, want zijn situatie is altijd goed voor hem en dit geldt alleen voor de gelovige. Als hem iets goeds treft, dan is hij dankbaar en dat is goed voor hem en als hem iets slechts treft, dan is hij geduldig en dat is goed voor hem.”

(Moeslim)

En Allah weet het het best.

Gebaseerd op een fatwa van www.islamweb.net