Verkeerd interpreteren van de eigenschappen van Allah

6105

Vraag:

Ik wil een vraag stellen over iemand die de Eigenschappen van Allah, de Verhevene, ontkent. Is deze persoon een moslim of niet? Iemand die bijvoorbeeld zegt dat “de Hand van Allah” staat voor de Kracht van Allah en ook andere Eigenschappen van Allah verkeerd interpreteert. Behoren de mensen die de eigenschappen van Allah ontkennen niet tot Ahl us-Soennah of worden ze buiten de Islam geplaatst?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De leer van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah met betrekking tot de Tawhied (Eenheid van Allah) en de Namen en Eigenschappen van Allah, is dat zij geloven in wat er in het Boek van Allah staat en wat is overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Zonder misinterpretaties, vergelijkingen (met Zijn schepselen), verdraaiingen van de betekenis of ontkenning van de Goddelijke Namen en Eigenschappen. Zij schrijven dus toe aan Allah wat Hij aan Zichzelf heeft toegeschreven en dat wat Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) aan Hem heeft toegeschreven.

Ibnoe cAbdil-Barr zei: “Ahl us-Soennah is het er unaniem over eens dat men in alle Goddelijke Eigenschappen die genoemd worden in de Koran en de Soennah dienen te geloven. Deze dienen bevestigd en begrepen te worden conform hun letterlijke betekenis en niet metaforisch. Deze Eigenschappen dienen evenmin bediscussieerd te worden. De innovators: de Djahmiyyah, de Moectazillah en de Khawaaridj ontkennen en begrijpen de Eigenschappen niet in hun ware aard.”

(at Tamhied, boekdeel 7, blz. 145)

Zij die alle Namen en Eigenschappen van Allah ontkennen en deze niet toeschrijven aan Allah, zoals de Baatinies (esoterische sekte) en de extreme Djahmiyyah doen, zijn ongelovigen die buiten de Islam staan. Zij geloven niet in de Koran en de Soennah en gaan in tegen de consensus van de Oemmah.

Hetzelfde geldt voor degene die één van de Namen en Eigenschapen van Allah ontkent welke Allah in Zijn Boek heeft bevestigd. Diegenen zijn ongelovig, omdat zij met hun ontkenning verwerpen wat in de Koran staat.

Zij die de Eigenschappen van Allah verkeerd interpreteren en de betekenis verdraaien, zoals degenen die de Eigenschap “de Hand” interpreteren als “Zijn Kracht” en zeggen dat al-Istiwaa' (zich verheffen boven de Troon) de controle overnemen betekent, interpreteren dit op een andere manier dan de schijnbare betekenis. Zij zijn dan ook innovators en vergissen zich door het interpreteren op een andere manier dan de schijnbare betekenis. Zij zijn innovators als zij geloven in het tegengestelde van de Soennah en afdwalen van het pad van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah.

Zij zijn echter geen ongelovigen vanwege hun misinterpretaties. Zij kunnen geëxcuseerd worden voor hun (mislukte) poging om te begrijpen. Dit is wel afhankelijk van het niveau van kennis en geloof. De maatstaf hiervoor is de mate waarin men probeert te leren van wat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons onderwezen heeft en zijn ijver om hem (vrede zij met hem) te volgen.

Sheikh Ibn Baaz zei: “Het is niet toegestaan om de Goddelijke Eigenschappen te misinterpreteren of deze op een andere manier te begrijpen dan de schijnbare betekenis ervan die past bij Allah, of te zeggen dat de kennis van de betekenis ervan alleen bekend is bij Allah. Dit valt allemaal onder de overtuigingen van de innovators. Ahl us-Soennah wal-Djamaacah misinterpreteren de verzen en overleveringen niet die gaan over de Goddelijke Eigenschappen, en zij begrijpen deze niet op een andere manier dan de schijnbare betekenis. Noch zeggen zij dat de kennis van wat ermee wordt bedoeld alleen aan Allah toebehoort. Zij geloven dat elke betekenis (van de Eigenschappen) wordt aangeduid op een manier die past bij Allah zonder deze te vergelijken met Zijn schepselen.”

(Madjmoecul-Fataawa ibn Baaz, boekdeel 2, blz. 106-107)

Hem werd ook het volgende gevraagd: “Vallen de Ashcaries onder Ahl us-Soennah wal-Djamaacah of niet? Dienen wij hen te zien als degenen die de Soennah volgen of juist als ongelovigen?

Hij antwoordde: “De Ashcaries vallen wat de meeste zaken betreft onder Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Maar zij behoren niet tot hen als het gaat om de manier van interpreteren van de Goddelijke Eigenschappen. Zij zijn echter ook geen ongelovigen. Onder hen bevinden zich leidende geleerden en goede mensen die echter wel fouten maakten in het interpreteren van sommige van de Goddelijke Eigenschappen. Zij verschillen van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah in sommige kwesties, zoals het interpreteren van de meeste Goddelijke Eigenschappen. Daarin zitten zij fout.

De mening van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah is om de verzen en overleveringen te accepteren die gaan over de Goddelijke Eigenschappen en deze te nemen zoals ze zijn gekomen, zonder deze te interpreteren (op een andere manier dan de schijnbare betekenis), te ontkennen, het verdraaien van de betekenis of deze te vergelijken met de schepselen van Allah.”

(Madjmoecul-Fataawa ibn Baaz, boekdeel 28, blz. 256)

Sheikh Abdoel-cAziez ar-Raadjihie werd het volgende gevraagd: “Is het bewezen dat de Ashcaries één van de Goddelijke Eigenschappen van Allah verkeerd hebben geïnterpreteerd? Of dat zij gezien dienen te worden als ongelovigen?”

Hij antwoordde: “Nee, degene die sommige van de Goddelijke Eigenschappen verkeerd interpreteert of verkeerd begrijpt, wordt niet gezien als een ongelovige. Degene die één van de Namen van Allah ontkent is wel een ongelovige. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zo hebben Wij jou (o Mohammed) naar een gemeenschap gestuurd, waarvoor zeker andere gemeenschappen zijn heengegaan, opdat jij datgene wat Wij aan jou openbaarden aan hen zult voordragen, terwijl zij niet geloven in de Meest Barmhartige. Zeg: “Hij is mijn Heer, er is geen god dan Hij. In hem stel ik mijn vertrouwen. En tot Hem keer ik berouwvol terug.”

(Soerat ar-Racd: 30)

Als hij de Namen of Eigenschappen van Allah ontkent, ondanks dat hij deze niet verkeerd interpreteert, dan wordt hij een ongelovige.

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De Meest Barmhartige heeft Zich boven de Troon verheven.”

(Soerat Taa-Haa: 5)

Als hij dit vers ontkent, dan wordt hij een ongelovige, maar als hij dit verkeerd interpreteert en ernaar verwijst als “het nemen van controle”, dan is hij in dit geval geen ongelovige, maar in de war. Daarom kunnen wij niet zeggen dat hij een ongelovige is.”

(Sheikh Abdoel-cAziez ar-Raadjihie)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com