Waarom is de mensheid geschapen?

30197

Vraag:

Waarom is de mensheid geschapen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah

Ten eerste:

Eén van de voortreffelijkste Eigenschappen van Allah is Wijsheid en één van Zijn voortreffelijkste namen is al-Hakiem (de Meest Wijze). Er moet worden opgemerkt dat Allah niets doelloos heeft geschapen. Verheven is Allah boven zoiets. Integendeel, Hij creëert zaken omwille van voortreffelijke en wijze redenen en voor sublieme doeleinden. Diegene die deze kent, kent ze. En diegene die deze niet kent, kent ze niet. Allah heeft dit verklaard in Zijn Heilige Boek waar Hij vertelt dat Hij de mensheid, hemelen en de aarde niet zomaar heeft geschapen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dachten jullie dat Wij jullie zomaar (zonder enig doel) hebben geschapen en dat jullie niet tot Ons terugkeren? Verheven is Allah, de Ware Koning. Er is geen god dan Hij (die het recht heeft aanbeden te worden), Heer van de Edele Troon.”

(Soerat al-Moe’minoen: 117-118)

“En We hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is, niet ter vermaak geschapen.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 16)

“En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is niet zinloos geschapen. Wij hebben beiden niet anders dan in Waarheid geschapen, maar de meesten van hen weten het niet.”

(Soerat ad-Doekhaan: 38)

“Haa-Miem. De Openbaring van het Boek (de Koran) is van Allah, de Almachtige, de Alwijze. Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is, slechts in Waarheid geschapen en voor een vastgestelde tijd. En degenen die niet geloven, zij wenden zich af van datgene waar zij voor werden gewaarschuwd.”

(Soerat al-Ahqaaf: 1-3)

Zoals het vanuit de Shariecah (Islamitische wetgeving) bewezen is dat er wijsheid achter de schepping van de mensen schuilt, zo is dit ook bewezen vanuit een rationeel standpunt. De wijze persoon kan niets anders dan accepteren dat zaken gemaakt zijn voor een bepaalde reden. De wijze persoon beschouwt zichzelf verre van het zinloos leiden van het leven, zonder enige reden. Dus hoe te denken over Allah, de meeste Wijze der wijzen?

Vandaar dat de wijze gelovigen bevestigen dat er wijsheid schuilt in de Schepping van Allah. De ongelovigen ontkennen dit. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde (zeggend): “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de Bestraffing van de Hel.”

(Soerat Aali-cImraan: 190-191)

Allah zegt over de houding van de ongelovigen tegenover de wijsheid van Zijn Schepping (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is niet zinloos geschapen! Dat is het vermoeden van degenen die ongelovig zijn. Wee daarom degenen die niet geloven voor het Hellevuur.”

(Soerat Saad: 27)

Sheikh cAbdoerrahmaan as-Sacdie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Allah vertelt ons over Zijn Perfecte Wijsheid in het scheppen van de hemelen en de aarde en dat Hij deze niet ter vermaak geschapen heeft. “Dat is het vermoeden van degenen die ongelovig zijn” in hun Heer omdat zij een vermoeden hebben dat niet past bij Zijn Verhevenheid.

“Wee daarom degenen die niet geloven voor het Hellevuur.”Allah heeft de hemelen en aarde geschapen in waarheid en naar waarheid. Hij schiep hen zodat Zijn dienaren de compleetheid van Zijn Kennis, Macht en omvang van Zijn Macht beseffen. En dat zij beseffen dat Hij de Enige is die (met recht) aanbeden wordt en niet degenen die niet eens een atoom in de hemelen of op aarde hebben geschapen. En dat ze beseffen dat de Opstanding waarheid is en dat Allah zal oordelen tussen de goede en slechte mensen. Degenen die onwetend zijn over de Wijsheid van Allah moeten niet denken dat Allah hen gelijk zal behandelen wanneer Hij over hen oordeelt. Vandaar dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zouden Wij degenen die geloven en goede daden verrichten behandelen als de verderfzaaiers op de aarde? Of zullen wij de godvrezende behandelen als de verdorvene?”

(Soerat Saad: 28)

Dit past niet bij Onze Wijsheid en Onze Berechting.

(Tafsier as-Sacdie, blz. 712)

Ten tweede:

Allah heeft de mens niet geschapen om te eten, te drinken en zich te vermenigvuldigen. In dit geval zou de mens als de dieren zijn. Allah heeft de mens geëerd en hem ver boven velen van de andere schepsels die Hij heeft geschapen, bevoorrecht. Maar veel mensen volharden in ongeloof en zo zijn ze dus onwetend over de ware wijsheid achter hun creatie of ontkennen zij deze. Alles waar zij om geven is slechts het genieten van de geneugten van deze wereld. Het leven van zulke mensen is als dat van de dieren. Ze zijn zelfs meer afgedwaald (dan dieren). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Terwijl degenen die ongelovig zijn genieten (van het wereldse leven)en eten zoals het vee eet; en de Hel zal hun verblijfplaats zijn.”

(Soerat Mohammed: 12)

“Laat hun eten en genieten, en bezig worden gehouden met (valse) hoop. Later zullen ze het weten!”

(Soerat al-Hidjr: 3)

“En voorzeker, Wij hebben velen van de djinns en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten een hart waarmee ze niet begrijpen en ogen waarmee zij niet zien en bezitten oren waarmee ze niet (de waarheid) horen. Zij zijn als het vee; zij zijn zelfs verder afgedwaald. Zij zijn degenen die de achtelozen zijn.”

(Soerat al-Acraaf: 179)

Het is voor wijze mensen welbekend dat de degene die iets doet, meer kennis over de wijsheid erachter heeft dan wie dan ook. Aan Allah behoort de Verheven beschrijving. Hij is Degene Die de mensheid heeft geschapen en Hij weet als beste de Wijsheid achter de schepping van de mensheid. Niemand bediscussieert dit wanneer het gaat om wereldse zaken. Alle mensen zijn namelijk overtuigd dat hun fysieke voorzieningen met een reden gecreëerd zijn. Het oog is voor het blik, de oor is voor het horen, enzovoort. Is het dan logisch dat de fysieke voorzieningen voor een reden gecreëerd zijn, maar dat hijzelf zomaar gecreëerd is?!

Ten derde:

Allah heeft ons verteld dat hij de hemelen, de aarde, het leven en de dood heeft geschapen als test en als beproeving. Om de mensen hiermee te testen. Wie hem gehoorzaamt, zal door Hem worden beloond en wie ongehoorzaam is, zal door hem worden bestraft. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degene die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.”

(Soerat al-Moelk: 2)

Middels deze beproeving worden de effecten van de Namen en Eigenschappen van Allah zichtbaar. Zoals Allahs Namen ar-Rahmaan (de Meest Barmhartige), al-Ghafoer (de Meest Vergevensgezinde), al-Hakiem (de Meest Wijze), at-Tawwaab (de Aanvaarder van berouw), ar-Rahiem (de Meest Genadevolle) en andere Namen van Allah.

Eén van de grootste redenen waarom Allah de mensen geschapen heeft -en tot de grootste testen behoort- is het bevel om Zijn Eénheid1 (Tawhied) te bevestigen en Hem alleen te aanbidden zonder Hem een partner of deelgenoot toe te kennen. Allah heeft deze reden voor de schepping van de mensheid gegeven door te zeggen (interpretatie van de betekenis):

“En Ik (Allah) heb de djinns en mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.”

(Soerat ad-Dhaariyaat: 56)

Ibn Kathier zei: “Met andere woorden; Ik heb hen geschapen, zodat Ik hen beveel om Mij te aanbidden. En niet omdat ik hen nodig heb. cAli ibnoe abie Talha zei op gezag van Ibn cAbbaas: “…slechts om Mij (alleen) te aanbidden,” vrijwillig of onvrijwillig.”

Dit is de mening die genoten wordt door Ibn Djarier. Ibn Djoeray zei: “Dat wil zeggen, slechts dat zij Mij zullen kennen.”

Ar-Rabiecibnoe Anas zei: “…slechts om Mij (alleen) te aanbidden,” wil zeggen voor het doel van aanbidding.” Einde citaat.

(Tafsier Ibn Kathier, boekdeel 4, blz. 239)

Sheikh cAbdoer-Rahmaan as-Sacdie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Allah heeft de mensheid geschapen om Hem te aanbidden en om Hem te leren kennen middels Zijn Namen en Eigenschappen. Hij heeft het hun zo bevolen. Wie zich aan Hem overgeeft en datgene verricht wat hem bevolen is, zal tot de welslagenden behoren. Maar degenen die zich hiervan afkeren, zijn de verliezers. Hij zal ze allen bijeen verzamelen in het Hiernamaals waar Hij hen Beloning of Bestraffing zal geven voor de zaken die Hij hun heeft bevolen om te doen of (juist) verboden heeft. Vandaar dat Allah gezegd heeft hoe de Moeshrikoen (afgodenaanbidders) de Beloning of Bestraffing hebben ontkend, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Maar als jij tot hen zou zeggen: “Jullie zullen inderdaad worden opgewekt na jullie dood,” dan zullen degenen die ongelovig zijn, zeker zeggen: “Dit is slechts duidelijke tovenarij.”

(Soerat Hoed: 7)

Met andere woorden; als jij tot deze mensen zou spreken en hun over de Opwekking na de dood zou vertellen, dan zullen jou niet geloven. Integendeel, zij zullen jouw woorden fel weigeren en de Boodschap die jij hun bracht, ontkennen. Zij zouden zeggen: “Dit is niets anders dan duidelijke tovenarij,” maar in feite is het de heldere waarheid.

(Tafsier as-Sacdie, blz. 133)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

1. Dus bevestigen dat Allah de Enige is in Zijn Heerschappij en in Zijn Daden (zoals het Scheppen), de Enige is die het recht heeft aanbeden te worden en de Enige is met de schoonste Namen en Meest Perfecte Eigenschappen zonder enige tekortkoming.