Fouten van cIed

6011

Vraag:

Wat zijn de fouten en slechte daden waarvoor de moslims gewaarschuwd worden op de twee dagen van cIed? We zien sommige handelingen die we afkeuren, zoals het bezoeken van de graven na het cIed-gebed en tijdens de nacht van cIed opblijven voor aanbidding.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Nu ʿIed aanstaande is, willen wij enkele zaken aankaarten waar sommige mensen zich aan schuldig maken door onachtzaamheid over de Wetten van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Dit is het volgende:

1.     Het geloof van sommigen dat het voorgeschreven is om de nacht van cIed in aanbidding door te brengen.

Sommige mensen geloven dat het voorgeschreven is de nacht van ʿIed in aanbidding door te brengen. Dit is een religieuze innovatie die geen basis heeft bij de Profeet (vrede zij met hem). Daarentegen is het volgende overgeleverd in een zwakke overlevering: “Degene die de nacht van ʿIed opblijft, zijn hart zal blijven leven op de dag dat harten komen te sterven.” Deze overlevering is niet authentiek. Het is overgeleverd middels twee overleveringsketens. Eén daarvan is gefabriceerd en de andere is zeer zwak.

(Silsilat ul-Ahaadieth ud-Daʿiefah wal-Mawdoeʿah
van Sheikh al-Albaani, blz. 520-521)

Het is niet voorgeschreven om de nacht van ʿIed uit te zonderen om het nachtgebed te verrichten en alle nachten hiervan uit te sluiten. Tenzij het de gewoonte van iemand is om het nachtgebed te verrichten. In dit geval is er niets op tegen om de nacht van ʿIed het nachtgebed te verrichten.

2.     Het bezoeken van de graven op de twee dagen van ʿIed.

Dit is tegengesteld aan het doel van ʿIed, namelijk het uiten van vreugde en blijdschap. En het druist in tegen de leringen van de Profeet (vrede zij met hem) en de daden van de Salaf. Het valt onder het algemene verbod van de Profeet op het bezoeken van de graven op een specifieke dag en het maken als een viering. Dit zoals de geleerden hebben aangehaald.

(Ahkaam ul-Djanaa’iz wa bidaʿoehaa
van Sheikh al-Albaani, blz. 219, 258)

3.     Het verlaten van het gezamenlijke gebed, laat slapen en missen van het gebed.

Helaas zie je sommige moslims het gebed missen en het gezamenlijke gebed achterwege laten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het verbond dat ons onderscheidt van hen is het gebed. Degene die het verlaat, is een ongelovige.”

(at-Tirmidhie en an-Nasaa’ie)

Ook zei hij (vrede zij met hem): Waarlijk, de zwaarste gebeden voor de hypocrieten zijn het ʿIshaa’- en het Fadjr-gebed. Als zij zouden weten wat zij bezitten aan beloning dan zouden ze hiernaartoe komen, ook al was het kruipend. Ik was voornemens om de oproep tot gebed te laten geven en om iemand aan te wijzen het gebed te leiden. Daarna zou ik er met een aantal personen op uittrekken, bundels brandhout meedragend, om de huizen van de achterblijvers voor het gezamenlijke gebed af te branden.”

(Moeslim)

4.     Het mengen van vrouwen en mannen op de gebedsplaats, de straten en andere plaatsen en samenscholing van mannen op deze plaatsen.

Dit is een bron van grote onrust (verleiding) en serieus gevaar. Zowel vrouwen als mannen dienen hiervoor gewaarschuwd te worden. Ook dienen de noodzakelijke maatregelen te worden getroffen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Mannen en jongeren dienen de gebedsplaats of moskee niet te verlaten tot zij zich hebben verspreid.

5.     Sommige vrouwen die geparfumeerd, met make-up en onbedekt naar buiten gaan.

Dit is een wijdverspreid probleem en vele mensen nemen dit te licht op. Allah is Degene Wiens Hulp we zoeken. Sommige vrouwen, moge Allah hen leiden, dragen hun beste kleding en doen hun beste parfum op om naar de moskee te gaan om het Taraawieh-gebed, ʿIed-gebed, etc. te verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elke vrouw die parfum opdoet en vervolgens langs mensen loopt zodat zij haar kunnen ruiken, is een overspelige vrouw.”

(an-Nasaa’ie, Aboe Daawoed, at-Tirmidhie;
Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Twee groepen inwoners van het Hellevuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en (ook) anderen hiertoe brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo’n afstand te ruiken.”

(Moeslim)

De voogden van de vrouwen dienen Allah te vrezen met betrekking tot degene onder hun zorg. En zij dienen de plicht in het beschermen en behouden van datgene dat Allah heeft bevolen te vervullen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De mannen zijn de onderhouders van de vrouwen, omdat Allah de één boven de ander heeft bevoorrecht.”

(Soerat an-Nisaa’: 34)

Zij dienen hen dus te leiden en hen te tonen wat hun naar redding en bescherming leidt in deze wereld en het Hiernamaals. Dit door weg te blijven van wat Allah heeft verboden en zich in te zetten voor datgene wat hen dichter bij Allah brengt.

6.     Het luisteren naar gezang en verboden zaken.

Tot de slechte zaken die deze tijd wijdverspreid zijn, behoort muziek en gezang. Deze zijn wijdverspreid en mensen nemen deze kwesties licht. Het bevindt zich op TV, radio, in de auto’s, de huizen en marktplaatsen. Er is geen Macht en Kracht behalve bij Allah. Zelfs de mobiele telefoons zijn niet vrij van dit kwaad. Er zijn bedrijven die met elkaar wedijveren in het plaatsten van recente muziek als beltoon op de mobiele telefoons. Op deze manier heeft muziek zelfs de moskeeën bereikt. Moge Allah ons beschermen. Het is een groot probleem en een groot kwaad dat muziek te horen is in de Huizen van Allah. Ook komt dit overeen met de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “In mijn gemeenschap zullen er mensen zijn die zedeloosheid, zijde (voor de man), alcohol en muziekinstrumenten zullen toestaan.”

(al-Boekhaarie)

Een moslim dient Allah te vrezen en zich te realiseren dat de Gunsten van Allah verplichten om Hem te danken. Het behoort niet tot dankbaarheid van een moslim om zijn Heer ongehoorzaam te zijn. Terwijl Hij Degene is Die deze gunsten aan hem heeft geschonken.

Eén van de vromen passeerde een aantal mensen die zich bezig hielden met nutteloos gepraat op de dag van ʿIed en zei tegen hen: “Als jullie het goed hebben gedaan in de Ramadan, dan is dit niet de manier om hiervoor dankbaar te zijn. En als je het slecht hebt gedaan in de Ramadan, dan is dit niet de manier hoe iemand die het slecht heeft gedaan zich zou moeten gedragen.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com