Moet je de zes dagen van Shawwaal achter elkaar vasten?

25659

Vraag:

Is het een voorwaarde dat de zes dagen van Shawwaal na de Ramadan, achter elkaar gevast dingen te worden? Of kan ik dit ook los van elkaar op verschillende dagen vasten? Ik wil ze namelijk vasten in drie keer in de weekenden.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is geen noodzakelijke voorwaarde dat jij ze achtereenvolgens vast. Of jij nu de dagen los van elkaar vast of achterelkaar, dit is beide goed. Hoe eerder jij deze vast, hoe beter dit is. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

Wedijver dus in (het verrichten van) het goede.”

(Soerat al-Maa’idah: 48)

En (interpretatie van de betekenis):

En haast jullie naar Vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs zo wijd als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen.”

(Soerat Aali ʿImraan: 133)

Moesa (vrede zij met hem) zei (interpretatie van de betekenis):

“Hij zei: “Zij volgen mijn voetsporen en ik haastte mij naar U, o mijn Heer, zodat U tevreden zult zijn.”

(Soerat Taa-Haa: 84)

Je dient je te haasten om de zes dagen van Shawwaal te vasten, omdat het vertragen mogelijk kan leiden tot het niet vasten. Dit is de mening van Imam ash-Shaafiʿie en sommige van de Hanbalies. Maar er is niets op tegen om het niet meteen te doen en het uit te stellen tot aan het midden of einde van de maand. Imam an-Nawawie zei: “Onze metgezellen zeiden: “Het is aanbevolen om de zes dagen van Shawwaal te vasten, vanwege deze overlevering. Zij zeiden: “Het is Moestahab (aanbevolen) om de zes dagen van Shawwaal achtereenvolgens te vasten aan het begin van de maand Shawwaal, maar indien men dit los van elkaar vast, of het uitstelt, dan is dit toegestaan omdat men de algemene richtlijnen volgt van de overlevering. Er zijn geen meningsverschillen over deze kwestie, en dit is ook de mening van Ahmad en Daawoed.”

(al-Madjmoeʿ Sharh ul-Moehadhdhab)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid