Vasten in de maand Radjab

31819

Vraag:

Is er een voortreffelijkheid voor het vasten in de maand Radjab?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De maand Radjab is één van de heilige maanden waarover Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, bij Allah is het aantal maanden twaalf (in een jaar). Zo staat het (geschreven) in het Boek van Allah vanaf de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Hiervan (d.w.z. van deze maanden) zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst, dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan.”

(Soerat at-Tawbah: 36)

De heilige maanden zijn Radjab, Dhoel-Qiʿdah, Dhoel-Hiddjah en Moeharram.

Het is overgeleverd door Aboe Bakrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “…Het jaar bestaat uit twaalf maanden, waarvan vier maanden heilig zijn: de drie opeenvolgende maanden, Dhoel-Qiʿdah, Dhoel-Hiddjah en Moeharram. En (vervolgens) Radjab Moedar; deze komt tussen Djoemaada en Shaʿbaan.”

(al-Boekhaarie)

Deze maanden worden om twee redenen heilig genoemd:

1.     Omdat vechten hierin is verboden. Behalve als dit door de vijand is begonnen.

2.     Omdat het schenden van de gezegende grenzen hierin erger is dan in andere tijden.

Daarom heeft Allah ons verboden zonden te plegen gedurende deze maanden zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan.”

(Soerat at-Tawbah: 36)

Alhoewel het verrichten van zonden verboden is tijdens deze en andere maanden, is het in deze maanden erger.

Sheikh as-Saʿdie (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “In het vers “dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan”, kan begrepen worden dat het verwijswoord (‘daarin’) duidt op alle twaalf maanden. Allah verklaart (daarna) dat Hij een tijdsspanne heeft bepaald voor Zijn dienaren die zij, ten goede van zichzelf, kunnen gebruiken om Hem daarin te aanbidden en te danken voor Zijn Gunsten. Kijk dus uit dat je jezelf hierin onrecht aandoet.

Het verwijswoord kan ook zo begrepen worden dat het verwijst naar de vier heilige maanden. En dit verbiedt hen om zichzelf specifiek in deze maanden onrecht aan te doen, zoals het dat ook het geval is in de rest van het jaar. Het verbod geldt namelijk in alle tijden, maar nog sterker in deze tijd.”

(Tafsier as-Saʿdie, blz. 373)

Met betrekking tot het vasten in de maand Radjab is er geen authentieke overlevering die erop wijst dat er een speciale voortreffelijkheid is voor het geheel of gedeeltelijk vasten van deze maand.

Sommige mensen zonderen enkele dagen van Radjab uit om te vasten en geloven daarbij dat deze dagen beter zijn dan anderen. Hier is echter geen basis voor in de Islamitische wetgeving.

Er is wel een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) die erop duidt dat het aanbevolen is te vasten gedurende de heilige maanden (en Radjab is één van de heilige maanden.) Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vast sommige dagen van de heilige maanden en andere niet.”

(Aboe Daawoed; zwak verklaard door Sheikh al-Albaani)

Ook al zou deze overlevering authentiek zijn, dan duidt het erop dat het aanbevolen is om gedurende de heilige maanden te vasten. Als een persoon hierom tijdens Radjab vast, en diegene vast ook in de andere heilige maanden, dan is daar niets mis mee. Echter is het uitzonderen van Radjab voor het vasten niet correct.

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Met betrekking tot het specifiek vasten in (de maand) Radjab zijn de overleveringen allen zwak en in feite zelfs gefabriceerd. De geleerden bouwen op geen van hen. Zij vallen niet onder de zwakke overleveringen die verhaald worden over de voortreffelijkheid. Echter zijn de meeste gefabriceerd en vals. In al-Moesnad en elders is er een overlevering die vermeldt dat de Profeet (vrede zij met hem) het vasten gebood in de heilige maanden Radjab, Dhoel-Qiʿdah, Dhoel-Hiddjah en Moeharram. Maar dit heeft te maken met het vasten in al deze maanden en niet slechts in Radjab.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawa, boekdeel 25, blz. 290)

Ibn ul-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Elke overlevering die spreekt over het vasten in Radjab en het bidden gedurende enkele van haar nachten is vals en gefabriceerd.”

(al-Manaar ul-Moenief, blz. 96)

Al-Haafidh ibn Hadjar (moge Allah genadig met hem zijn) zegt: “Er is geen authentieke overlevering die als bewijs kan dienen die spreekt over de voortreffelijkheid van de maand Radjab, het vasten gedurende deze maand of een gedeelte ervan of het besteden van een specifieke nacht in gebed.”

(Tabyien ul-ʿAdjab, blz. 11)

Sheikh Sayyid Saabiq (moge Allah genadig met hem zijn) zegt: “Het vasten in Radjab is niet beter dan het vasten in een andere maand, behalve dat het één van de heilige maanden is. Er is geen overlevering in de authentieke Soennah op basis waarvan gesuggereerd kan worden dat er iets speciaals is aan het vasten in deze maand. Wat hierover is overgeleverd is niet geschikt om als bewijs te worden aangehaald.”

(Fiqh us-Soennah, boekdeel 1, blz. 282)

Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd over het vasten op de 27e van Radjab en het doorbrengen van de nacht in gebed. Hij antwoordde: “Het vasten op de 27e van Radjab en het doorbrengen van de nacht in gebed is een innovatie. En elke (religieuze) innovatie doet afdwalen.”

(Madjmoeʿ Fataawa Ibn ul-ʿOethaymien, boekdeel 20, blz. 440)

Islamqa.com