Wat zijn de dagen van Tashrieq en wat is hier zo bijzonder aan?

9044

Vraag:

Wat zijn de dagen van Tashrieq en wat is hier zo bijzonder aan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De dagen van Tashrieq zijn de elfde, twaalfde en dertiende dag van de Islamitische maand Dhoel-Hiddjah. Verschillende verzen in de Koran en overleveringen spreken over de verheven positie van deze dagen. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En gedenk Allah gedurende de vastgestelde aantal dagen.”

(Soerat al-Baqarah: 203)

Het betreft hier de dagen van Tashrieq zoals het standpunt was van Ibn ʿOmar en de meeste geleerden. De Profeet (vrede zij met hem) zei met betrekking tot de dagen van Tashrieq: “Dit zijn de dagen waarin wordt gegeten, gedronken en waarin aan Allah, de Verhevene, wordt gedacht.”

Het gedenken van Allah, de Verhevene, is op verschillende wijzen voorgeschreven tijdens de dagen van Tashrieq:

Het gedenken van Allah direct na de voorgeschreven gebeden door het opzeggen van de Takbier (het zeggen van ‘Allahoe Akbar’). Dit is voorgeschreven tot aan het einde van de dagen van Tashrieq.

Het gedenken van Allah door het zeggen van ‘Bismillah’ (In de Naam van Allah) en ‘Allahoe Akbar’ (Allah is de Grootste) tijdens het slachten van het offerdier. De tijd voor het slachten van de Hadiy (offer gedurende de Hadj) en de Oedhiyah (offer) duurt tot het einde van de dagen van Tashrieq.

Het gedenken van Allah wanneer men wil eten en drinken. Het is voorgeschreven wanneer men begint met eten en drinken om ‘Bismillah’ te zeggen. Als men vervolgens klaar is met eten, dient Allah geprezen te worden door het zeggen ‘Alhamdoelillah’. Volgens de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): “Allah, de Verhevene, is tevreden met de dienaar wanneer hij voedsel eet, hij Hem (Allah) daarvoor prijst en wanneer hij drinken drinkt, hij Hem daarvoor prijst.”

(Moeslim)

Het gedenken van Allah door het zeggen van de Takbier tijdens het stenigen van de Djamaraat. Dit is weliswaar slechts van toepassing op de pelgrims tijdens de Haddj.

Het gedenken van Allah in het algemeen. Het is aanbevolen om Allah veelvuldig te gedenken tijdens de dagen van Tashrieq. ʿOmar pleegde de Takbier op te zeggen in zijn tent te Mina. Toen de mensen hem dit hoorden doen, reciteerden zij ook mee en door heel Mina weergalmde het geluid van hun Takbier. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wanneer jullie dan jullie rituelen hebben volbracht, gedenk Allah dan, zoals jullie je voorvaderen gedenken, of nog intenser. Onder de mensen zijn er (sommigen) die zeggen: ,,Onze Heer, geef ons in deze wereld.” En voor hem zal er in het Hiernamaals geen aandeel zijn. En onder hen zijn er (sommigen) die zeggen: ,,Onze Heer, geef ons in deze wereld het goede, en geef ons in het Hiernamaals het goede, en red ons van de bestraffing van het Vuur.”

(Soerat al-Baqarah: 200-201)

Veel van de vrome voorgangers beschouwden het veelvuldig verrichten van smeekbeden tijdens de dagen van Tashrieq als aanbevolen.

De uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Dit zijn de dagen waarin wordt gegeten, gedronken en waarin aan Allah, de Verhevene, wordt gedacht,” geeft aan dat het eten en drinken gedurende de dagen van de ʿIed middelen zijn die helpen bij het gedenken en gehoorzamen van Allah. Volledige dankbaarheid voor de zegeningen houdt in dat men deze zegeningen gebruikt om daarmee Allah te gehoorzamen en te aanbidden.

Allah draagt ons in Zijn Boek op om van het goede te eten en Hem hiervoor dankbaar te zijn. Als iemand Allah’s zegeningen gebruikt om een zonde te begaan, toont hij zich daarmee ondankbaar voor de zegeningen van Allah. Deze persoon verdient het dan ook om ontnomen te worden van deze zegeningen.

De Profeet (vrede zij met hem) verbood het om op deze dagen te vasten, hij zei: “Vast niet op deze dagen, want dit zijn de dagen waarin wordt gegeten, gedronken en waarin aan Allah, de Verhevene, wordt gedacht.”

(Ahmad, authentiek bevonden door al-Albaani)

O Allah, help ons in het verrichten van goede daden en maak ons standvastig tot de dood en begenadig ons met Uw Genade, O Meest Gulle Schenker. Verheven zij Allah, de Heer der Werelden.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid

 

Wat zijn de dagen van Tashrieq en wat is hier zo bijzonder aan?

8791
Vraag:
Wat zijn de dagen van Tashrieq en wat is hier zo bijzonder aan?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
De dagen van Tashrieq zijn de elfde, twaalfde en dertiende dag van de Islamitische maand Dhoel Hiddjah. Verschillende verzen in de Koran en overleveringen spreken over de verheven positie van deze dagen. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“En gedenkt Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen.”
(Soerat al-Baqarah: 203)
Het betreft hier de dagen van Tashrieq zoals het standpunt was van Ibn cOmar en de meeste geleerden. De Profeet (vrede zij met hem) zei met betrekking tot de dagen van Tashrieq: “Dit zijn de dagen waarin wordt gegeten, gedronken en waarin aan Allah, de Verhevene, wordt gedacht.”
Het gedenken van Allah, de Verhevene, is op verschillende wijzen voorgeschreven tijdens de dagen van Tashrieq:
Het gedenken van Allah direct na de voorgeschreven gebeden door het opzeggen van de Takbier (het zeggen van ‘Allahoe Akbar’). Dit is voorgeschreven tot aan het einde van de dagen van Tashrieq.
Het gedenken van Allah door het zeggen van ‘Bismillah’ (In de Naam van Allah) en ‘Allahoe Akbar’ (Allah is de Grootste) tijdens het slachten van het offerdier. De tijd voor het slachten van de Hadiy en de Oedhiyah duurt tot het einde van de dagen van Tashrieq.
Het gedenken van Allah wanneer men wil eten en drinken. Het is voorgeschreven wanneer men begint met eten en drinken om ‘Bismillah’ te zeggen. Als men vervolgens klaar is met eten, dient Allah geprezen te worden door het zeggen ‘Alhamdoelillah’. Volgens de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): “Allah, de Verhevene, is tevreden met de dienaar wanneer hij voedsel eet, hij Hem (Allah) daarvoor prijst en wanneer hij drinken drinkt, hij Hem daarvoor prijst.”
(Moeslim)
Het gedenken van Allah door het zeggen van de Takbier tijdens het stenigen van de Djamaraat. Dit is weliswaar slechts van toepassing op de pelgrims tijdens de Haddj.
Het gedenken van Allah in het algemeen. Het is aanbevolen om Allah veelvuldig te gedenken tijdens de dagen van Tashrieq. cOmar pleegde de Takbier op te zeggen in zijn tent te Mina. Toen de mensen hem dit hoorden doen, reciteerden zij ook mee en door heel Mina weergalmde het geluid van hun Takbier. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wanneer jullie dan jullie (Haddj) riten hebben voltooid, gedenkt dan Allah zoals jullie je vaderen gedenken, of nog intenser. Er zijn mensen die zeggen: ,,Onze Heer geef ons in dit wereldse leven.” Maar er is voor hen in het Hiernamaals geen aandeel.Ener zijn er onder hen die smeken: ,,Onze Heer, geef ons in dit wereldse leven het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.”
(Soerat al-Baqarah: 200-201)
Veel van de vrome voorgangers beschouwden het veelvuldig verrichten van smeekbeden tijdens de dagen van Tashrieq als aanbevolen.
De uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Dit zijn de dagen waarin wordt gegeten, gedronken en waarin aan Allah, de Verhevene, wordt gedacht,” geeft aan dat het eten en drinken gedurende de dagen van de cIed middelen zijn die helpen bij het gedenken en gehoorzamen van Allah. Volledige dankbaarheid voor de zegeningen houdt in dat men deze zegeningen gebruikt om daarmee Allah te gehoorzamen en te aanbidden.
Allah draagt ons in Zijn Boek op om van het goede te eten en Hem hiervoor dankbaar te zijn. Als iemand Allah’s zegeningen gebruikt om een zonde te begaan, toont hij zich daarmee ondankbaar voor de zegeningen van Allah. Deze persoon verdient het dan ook om ontnomen te worden van deze zegeningen.
De Profeet (vrede zij met hem) verbood het om op deze dagen te vasten, hij zei: “Vast niet op deze dagen, want dit zijn de dagen waarin wordt gegeten, gedronken en waarin aan Allah, de Verhevene, wordt gedacht.”
(Ahmad, authentiek bevonden door al-Albaani)
O Allah, help ons in het verrichten van goede daden en maak ons standvastig tot de dood en begenadig ons met Uw Genade, O Meest Gulle Schenker. Verheven zij Allah, de Heer der Werelden.
Sheich Mohammed Saalih al-Munaddjid