Een fors offerdier, maar niet de minimale leeftijd

2314

Vraag:

Is het toegestaan een fors offerdier te slachten dat nog niet de minimale leeftijd voor het slachten heeft bereikt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Voordat we ingaan op het antwoord op deze vraag is het zaak om te weten dat er een belangrijke islamitische stelregel is, namelijk: “Het is niet toegestaan om al-Idjtihaad (rechtsvinding) te verrichten, terwijl er een religieuze tekst te vinden is die slechts voor een interpretatie vatbaar is.”

Er zijn religieuze teksten die gedetailleerd beschrijven welke leeftijd een offerdier moet hebben. Dit ongeacht of het dier geofferd wordt ter gelegenheid van het offerfeest, al-Hady (tijdens de Hadj) of al-‘Aqieqah (geboorte van het kind). Ook heeft de islamitische wetgeving duidelijk omschreven waar deze veedieren aan moeten voldoen. De regel inzake deze kwesties is dat men zich hieraan houdt als blijk van aanbidding.

Dat het een fors offerdier betreft is niet voldoende. Het is namelijk een vereiste dat de minimale leeftijd bereikt is. Het bewijs hiervoor is dat de Profeet (vrede zij met hem) op de dag van het offeren een preek gaf waarin hij duidelijk maakte dat wanneer het offerdier voor aanvang van het gebed geslacht wordt, dit slechts dient als voedsel. In andere woorden volstaat het niet als offer. Offert men na het Ied-gebed, dan is dit wel geaccepteerd als offer.

Nadat de metgezel Aboe Boerdah aangaf dat hij voor aanvang van het gebed had geslacht, zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen hem: “Jouw schaap is (slechts) geschikt om het vlees van te nuttigen.” Hierop zei Aboe Boerdah: “O Boodschapper van Allah, ik heb een jong geitje van minder dan een jaar (1) die beter is dan twee volwassen schapen. Zal ik haar slachten?” Hierop zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Ja, maar dit geldt voor geen enkele persoon na jou.”

Ibn ul-Qayyim zegt over de woorden ‘maar dit geldt voor geen enkele persoon na jou’ het volgende:

“Met zekerheid kan gesteld worden dat dit (d.w.z. een offerdier slachten dat de minimale leeftijd nog niet heeft bereikt) niet volstaat voor iemand anders.”

(Tahdhieb us-Soennan)

Deze overlevering laat zien dat de Profeet (vrede zij met hem) geen acht sloeg op het vlees van het dier. Dit ondanks dat het beter was dan twee schapen. Daarentegen wees hij op de leeftijd van het dier en dat het de minimale leeftijd moet hebben bereikt.

De leeftijd die door de meerderheid van de geleerden is genoemd, is niet tot stand gekomen middels eigen inspanning maar bepaald aan de hand van religieuze teksten die geen ruimte bieden voor rechtsvinding. Het doel van het offeren is niet slechts het vlees an sich. Dit zoals veel mensen denken en zoals gepresenteerd wordt in sommige Fataawa. Het doel is daarentegen het eren van de rituelen van Allah en het laten vloeien van bloed als blijk van dankbaarheid aan Hem. De Meest verhevene zegt:

“En wie de Rituelen van Allah eert, waarlijk, dat is dan door het godsvrucht (dat zich) in de harten (bevindt).”

(Soerat al-Haddj: 32)

Ook zegt Hij:

“Het is niet hun vlees of hun bloed dat Allah bereikt, maar wat hem bereikt is jullie Taqwa (godsvrucht).”

(Soerat al-Haddj: 37)

Sheikh Rachid Nafi’

(1) De minimale leeftijd voor een geit is een jaar.