Fouten in staat van Ihraam

12156

Vraag:

Wij komen met het vliegtuig naar Jedda. Is het voor ons toegestaan om (het betreden van) Ihraam voor de Hadj uit te stellen, totdat we Jedda hebben bereikt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Enkele fouten die door sommige pelgrims met betrekking tot de Ihraam worden gemaakt zijn:

1. Het niet betreden van de Ihraam vanaf de Mieqaat. Sommige pelgrims, vooral die komen per vliegtuig, betreden de Ihraam niet vanaf de Mieqaat en wachten totdat zij Jedda bereiken. Ook al passeren zij hierbij de Mieqaat. De Profeet (vrede zij met hem) definieerde de Mieqaats, zeggende: “Zij zijn voor hen (d.w.z. de ingezetene) en voor degenen die ernaar toe komen en niet tot de ingezetene behoort.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook is het overgeleverd dat de mensen van Irak klaagden bij cOmar ibn ul-Khattaab dat de Mieqaat die de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had bepaald voor de mensen vanuit Nadjd te ver van hun route lag. Hij (cOmar) zei: “Kijk naar een plaats die in lijn ermee ligt op jullie route.”

(al-Boekhaarie)

Dit wijst erop dat het in lijn komen met de Mieqaat is als het passeren ervan. Iemand die er dus mee in lijn komt vanuit boven, in een vliegtuig, is als iemand die het passeert. Hij dient dus de Ihraam te betreden als hij in lijn komt met de Mieqaat. Het is niet toegestaan voor hem de Mieqaat te passeren en de (staat van) Ihraam te betreden als hij in Jedda aankomt.

De manier om deze fout te corrigeren is de Ghoesl thuis of op de luchthaven te verrichten en in het vliegtuig om te kleden en de Ihraam kleding te dragen en de gebruikelijke kleding uit te doen. Als hij dan in lijn met de Mieqaat komt, betreedt hij Ihraam daar en citeert de Talbiyah voor datgene waarvoor hij de intentie heeft, de cOemrah of Hadj. Het is niet toegestaan voor hem dit uit te stellen totdat hij Jedda bereikt. Als hij dit doet, begaat hij een fout. Volgens de meerderheid van de geleerden dient hij dan in Mekka een offer te brengen en het vlees aan de armen te verdelen, omdat hij één van de verplichtingen heeft weggelaten.

2. Sommige mensen denken dat het noodzakelijk is de (staat van) Ihraam te betreden met schoenen. En dat als een persoon geen schoenen draagt als hij Ihraam betreedt, het niet meer toegestaan voor hem is om deze te dragen (in staat van Ihraam). Dit is een fout, omdat het niet noodzakelijk is schoenen te dragen bij het betreden van Ihraam. De Ihraam kan worden betreden zonder schoenen te dragen. En als een persoon in Ihraam is getreden zonder schoenen te dragen, dan kan hij nadien nog steeds schoenen dragen. Hier is niets op tegen.

3. Sommige mensen menen dat het noodzakelijk is (de staat van) Ihraam te betreden in de Ihraam kleding en deze te blijven dragen tot het verlaten van de Ihraam en dat het niet toegestaan is deze kleding om te wisselen. Dit is een fout, omdat het de Moehrim (iemand die in staat van Ihraam verkeert) toegestaan is zijn Ihraam-kleding met of zonder reden om te wisselen zolang hij deze omwisselt voor iets dat toegestaan is te dragen in (staat van) Ihraam. Hierin is geen verschil tussen man en vrouw. Eenieder die (de staat van) Ihraam betreedt in Ihraam-kleding en het wil omwisselen mag dit doen. Soms moet hij deze omwisselen. Bijvoorbeeld als het verontreinigd wordt met Nadjaasah (onreinheden) die hij niet kan wegwassen zonder het uit te doen. En soms verdient het omwisselen de voorkeur. Bijvoorbeeld als het erg vies is geworden, zonder dat zich er Nadjaasaat op bevinden zodat hij het omwisselt voor schone Ihraam kleding. Soms kan het een kwestie zijn waarin er een keuze is. Als hij wil kan hij het verwisselen en als het dit niet wilt dan hoeft hij het niet te verwisselen. Het punt is dat de gedachte fout is dat wanneer een pelgrim de staat van Ihraam in bepaalde kleding betreedt, het niet toegestaan voor hem is deze uit te doen totdat hij de staat van Ihraam verlaat.

4. Sommige mensen ontbloten hun rechterschouder en gooien het einde van de Ridaa’ (Ihraam bovenkleding) over hun linkerschouder vanaf het betreden van (de staat van) Ihraam. Met andere woorden, vanaf het moment dat zij de intentie nemen. Zo zien we veel pelgrims, zo niet de meeste van hen, hun Ihraam-kleding op deze manier dragen vanaf het moment dat zij Ihraam betreden totdat zij deze verlaten. Dit is een fout omdat deze manier van het dragen van de Ihraam slechts gedaan wordt tijdens Tawaaf ul-Qoedoem (aankomstrondgang). En niet tijdens as-Sacyi en niet vóór de Tawaaf.

5. Sommigen van hen geloven dat het verplicht is twee Rakacaat (gebedseenheden) te verrichten bij het betreden van Ihraam. Ook dit is een fout. Het is namelijk niet verplicht twee gebedseenheden te verrichten bij het betreden van Ihraam. Daarentegen is de correcte mening over deze kwestie de mening die gegeven werd door Aboel-cAbbaas Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah genadig met hem zijn). Hij gaf aan dat er geen specifiek gebed verricht hoeft te worden bij het betreden van Ihraam. Dit is namelijk niet overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem).

Als een persoon de Ghoesl verricht en zijn Ihraam-kleding draagt, dan dient hij (de staat van) Ihraam te betreden zonder te bidden, behalve als het tijd is voor het gebed. Bijvoorbeeld wanneer de tijd voor het verplichte gebed is aangebroken of aanstaande is en hij bij de Mieqaat wil verblijven totdat hij gebeden heeft. In dit geval is het beter voor hem om de (staat van) Ihraam na het bidden te betreden. De meest correcte mening is dat er geen specifiek gebed is voor het betreden van de Ihraam.

Daliel ul-Akhtaa’ allatie yaqaca fiehal-Hadj wal Moectamir
(Fouten die gemaakt worden door pelgrims tijdens de Hadj of de cOemrah)