Ihraam betreden tijdens menstruatie

19640

Vraag:

Wij zullen tien dagen op reis gaan om de ʿOemrah te verrichten. Eerst zullen we Medina bezoeken en daarna Mekka. Echter zal ik mijn menstruatie hebben als we van Medina naar Mekka gaan. Iedereen die met ons is, zal (de staat van) Ihraam betreden vanaf Abyaar ʿAli (Dhoel-Hoelayfah). Is het correct dat ik (de staat van) Ihraam betreed ook al ben ik menstruerende? En waar vandaan dien ik de Ihraam te betreden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een menstruerende vrouw de Mieqaat passeert met de intentie om de Hadj of ʿOemrah te verrichten, dan is zij verplicht de Ihraam te betreden vanaf de Mieqaat. Het is niet toegestaan het betreden van de Ihraam uit te stellen tot ze Mekka bereikt en rein is (van haar menstruatie).

De Soennah en de consensus van de geleerden wijzen erop dat de menstruatie iemand niet belet om de (staat van) Ihraam te betreden. Een vrouw mag de Ihraam dus betreden ook al is zij menstruerende. Echter dient zij de ʿOemrah niet te verrichten, totdat zij rein is en de Ghoesl heeft verricht.

Djaabir ibnoe ʿAbdillaah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat toen Asmaa’ bint ʿOemays geboorte gaf bij Dhoel-Hoelayfah, de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) instrueerde om haar te vertellen de Ghoesl te verrichten en de Ihraam te betreden.

(Moeslim)

An-Nawawie zei: “Dit duidt erop dat de Ihraam geldig is voor vrouwen die bloeden door bevalling of menstruatie. En dat het aanbevolen is voor hen de Ghoesl te verrichten bij het betreden van de Ihraam.”

ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem) vertelde: “We trokken er met de Profeet (vrede zij met hem) op uit voor de afscheidsbedevaart… Ik kwam aan in Mekka toen ik menstrueerde. Ik verrichtte geen rondgang om het Huis en geen Saʿyi tussen asSafaa en al-Marwah. Ik deed hierover mijn beklag bij de Profeet (vrede zij met hem) en hij zei: “Haal je vlechten uit elkaar, kam je haar (d.w.z. verricht de Ghoesl) en betreed de Ihraam voor Hadj…”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit was door al-Boekhaarie in een hoofdstuk genaamd “Hoe menstruerende vrouwen en vrouwen met kraambloeding Ihraam moeten betreden.”

An-Nawawie zei: “Dit duidt erop dat menstruerende vrouwen, vrouwen die kampen met kraambloeding, degenen die hun Woedoe’ hebben verbroken en degenen die Djoenoeb1 zijn alle daden mogen verrichten en alle woorden van de Hadj mogen zeggen, behalve de Tawaaf (mogen verrichten) en de twee gebedseenheden die erna worden gebeden. Hun staat in ʿArafah is correct, zoals andere daden van de Hadj. De Ghoesl die voorgeschreven is voor de Hadj is voorgeschreven voor de menstruerende vrouwen en anderen die we hier hebben genoemd. Dit duidt erop dat de Tawaaf van een menstruerende vrouw niet geldig is. Hierover hebben de geleerden consensus.”

Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Als menstruerende vrouwen en vrouwen die kampen met kraambloeding bij de Mieqaat komen, dan dienen zij de Ghoesl te verrichten, Ihraam te betreden en alle rituelen te verrichten, behalve de Tawaaf (rondgang) om de Kaʿbah.”

(Aboe Daawoed; authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft menstruerende vrouwen en vrouwen die kampen met kraambloeding bevolen Ihraam te betreden, Talbiyah te citeren, ʿArafah bij te wonen, Dhikr en Doeʿaa te verrichten, Allah te gedenken bij het stenigen van de Djamaraat, etc. Hij beschouwde het niet als Makroeh (afkeurenswaardig) voor hen om dit te doen. Daarentegen is het voor hen verplicht.”

(al-Fataawa al-Koebra; boekdeel 1, blz. 447)

Sheikh Bin Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als een menstruerende vrouw of een vrouw die kampt met kraambloeding de Mieqaat bereikt, dan is het verplicht Ihraam te betreden als dit voor een verplichte Hadj of ʿOemrah is. Als het een vrijwillige bedevaart betreft en zij de Hadj en ʿOemrah die in de Islam vereist zijn al verricht heeft, dan is het voor haar (ook) voorgeschreven de Ihraam te betreden vanaf de Mieqaat zoals de andere vrouwen die rein zijn (d.w.z. niet menstrueren of kampen met kraambloeding) dat doen.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawa; boekdeel 16, blz. 126)

Sheikh Ibn ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Een vrouw bij wie de menstruatie begint voordat zij Ihraam betreedt, kan de Ihraam tijdens haar menstruatie betreden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft Asmaa’ bint ʿOemays, de vrouw van Aboe Bakr, die beviel bij Dhoel-Hoelayfah, bevolen de Ghoesl te verrichten en een kleed om zichzelf te binden en Ihraam te betreden. Hetzelfde geldt voor menstruerende vrouwen. Zij dienen in (staat van) Ihraam te blijven, totdat zij rein zijn (d.w.z. totdat hun menstruatie of kraambloeding is geëindigd en zij Ghoesl hebben verricht). Daarna dienen zij de Tawaaf om de Kaʿbah en de Saʿyi verrichten.”

(Sittoena Soe’aalan fie Ahkaam il-Hayd)

Islamqa.com

  1. Een staat van onreinheid waarbij de grote wassing vereist is.