Na de Tawaaf onreinheid op kleding zien

3930

Vraag:

Drie jaar geleden heb ik de Hadj verricht. Na het verrichten van de afscheidsrondgang en terug naar huis in Jeddah te zijn gegaan, zag ik sporen van onreinheid op mijn kleding (ontlasting). Ik weet niet of deze sporen al op mijn kleding zaten tijdens de Tawaaf of dat het erna op is gekomen als gevolg van het ongemakkelijk zitten in de bus. Wat dien ik te doen? Houdt u er alstublieft rekening mee dat ik hierna een aantal keer de cOemrah heb verricht, alvorens ik intiem was met mijn echtgenote. Hierna heb ik mijn dagelijks leven weer opgepakt.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden verschillen van mening of het vereist is dat onreinheden verwijderd moeten worden voor de geldigheid van de Tawaaf. De meerderheid is van mening dat dit wel vereist is. De Hanafies zijn van mening dat het niet vereist is.

Imam an-Nawawie (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in ‘al-Madjmoec’ (boekdeel 8, blz. 23): “We hebben gezegd dat onze mening is dat het essentieel is om in staat van reinheid te verkeren, waarbij je de Woedoe’ hebt, en je kleding en lichaam vrij zijn van onreinheden. Dit is de mening van Imam Maalik en is overgeleverd door al-Maawirdie van de meerderheid van de geleerden. Ook is het overgeleverd door Ibn ul-Moendhir van de meerderheid van de geleerden dat iemand in staat van reinheid moet zijn en de Woedoe’ moet hebben. Alleen Aboe Haniefah heeft anders verklaard zeggende: “Het schoon zijn van kleine of grote onreinheden behoort niet tot de vereisten van de Tawaaf. Als iemand dus de Tawaaf verricht en er bevinden zich onreinheden op hem, of hij verkeert hij in staat van kleine onreinheid of in staat van Djanaabah (grote onreinheid), dan is zijn Tawaaf nog steeds geldig.”

(al-Moeghnie, boekdeel 3, blz. 186)
(al-Madjmoec, boekdeel 8, blz. 23)

Als een persoon de rondgang om de Kacbah verricht, deze Tawaaf voltooit en zich daarna beseft dat er onreinheden op hem zitten (op zijn kleding of lichaam), dan is de Tawaaf geldig en hoeft hij verder niets te doen. Dit vanwege de overlevering van Aboe Sacied die we hieronder zullen aanhalen.

Ibn Qoedaamah heeft in ‘al-Kaafie’ (boekdeel 1, blz. 510) gezegd: “Er is van hem (imam Ahmad) overgeleverd dat degene die de Tawaaf uz-Ziyaarah verricht en tot hij vertrekt vergeten is of hij in staat van reinheid verkeerde, dat zijn Hadj acceptabel is en hij verder niets hoeft te doen. Dit wijst erop dat dit vereiste (van reinheid) vervalt wanneer iemand het vergeet. Hetzelfde geldt voor het hebben van onreinheden, omdat het een daad van aanbidding is waarin het niet vereist is dat iemand zich tot de Qiblah moet wenden. Zo is het ook geen vereiste in het geval van de Sacyie en de Woeqoef (het staan op cArafah).”

(al-Kaafie, boekdeel 1, blz. 510)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien heeft in ‘Sharh ul-Kaafie’ gezegd: “Als we aannemen dat een persoon de Tawaaf verricht in een Izaar (onderste kledingstuk) dat onrein was, dan hoeft hij het (de Tawaaf) niet opnieuw te verrichten. Als hij het was vergeten of zich er niet van bewust was, dan is de zaak duidelijk. Maar als hij het bewust heeft gedaan, dan is er geen bewijs dat hier op duidt (dat het wel opnieuw verricht moet worden, red.).”

(Sharh ul-Kaafie)

De Foeqahaa’ (Islamitische juristen) hebben dit onderwerp gedetailleerd besproken in hun hoofdstuk over het gebed. En zij verklaarden dat als een persoon in een onrein kledingstuk bidt, maar zich dit niet realiseert tot na het gebed, zijn gebed geldig is. Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot de Tawaaf. Als een persoon de Tawaaf verricht en zich na het voltooien ervan realiseert dat zijn kleding onrein was, dan is zijn Tawaaf geldig volgens de meerderheid van de geleerden.

Imam an-Nawawie zegt in ‘al-Madjmoec aangaande de mening van de geleerden over degene die bidt met onreinheden op zich, vanwege vergeetachtigheid of onachtzaamheid: “We hebben verklaard dat volgens onze Madhhab de meest correcte mening is dat hij het moet herhalen. Dit is verklaard door Aboe Qilaabah en Ahmad. Echter zegt de meerderheid van de geleerden dat hij het niet hoeft te herhalen. Dit is overgeleverd door Ibn ul-Moendhir van Ibn cOmar, Ibn ul-Moesayyab, Taawoes, cAtaa’, Saalim ibnoe cAbdillaah, Moedjaahid, ash-Shacbie, an-Nakhaa’ie, az-Zoehrie, Yahya al-Ansaarie, Ishaaq en Aboe Thawr. Ibn ul-Moendhir heeft gezegd: “Dit is ook mijn mening en het is de mening van Rabiecah en Maalik. Er is sterk bewijs voor deze mening en het is de verkozen mening.”

(al-Madjmoec, boekdeel 3, blz. 163)

Deze mening wordt ondersteund door de overlevering van Aboe Sacied die heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) leidde zijn metgezellen in gebed. Hij deed zijn sandalen uit en plaatste deze aan zijn linkerkant. Toen de mensen dit zagen, deden zij hun sandalen ook uit. Toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) klaar was met zijn gebed, zei hij: “Waarom hebben jullie je sandalen uitgedaan?” Zij antwoordden: “We zagen dat u uw sandalen uitdeed, waarna wij onze sandalen uitdeden.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Djibriel kwam naar me en vertelde mij dat er onreinheid op was. Als één van jullie naar de moskee komt, laat hem dan naar zijn schoeisel kijken. Als hij iets onreins ziet, dan moet hij het wegwrijven en er vervolgens mee bidden.”

(Aboe Daawoed)

Als het gebed ongeldig werd vanwege de onreinheid waarvan de biddende niet van op de hoogte was, dan zou de Profeet (vrede zij met hem) zijn gebed herhalen. Maar omdat hij het niet opnieuw heeft verricht, wijst dit erop dat het gebed niet ongeldig wordt in het geval van onreinheid als de biddende niet op de hoogte was van de aanwezigheid ervan of het vergat. Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot de Tawaaf.

Jouw Tawaaf is geldig. Of je kleding nu onrein werd tijdens (de Tawaaf) of dat het erna gebeurde.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com