Voor wie is de Oedhiyah verplicht?

5438

Vraag:

Voor wie is het verplicht de Oedhiyah (offer) te doen? Is het voor een huisvrouw die een inkomen heeft toegestaan de Oedhiyah te doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden verschillen over het oordeel van het offeren (van de Oedhiyah). Is het verplicht, in zoverre dat degene die het niet doet zondigt? Of is het een bevestigde Soennah (Soennah Moe’akkadah), in zoverre dat het afgeraden (Makroeh) is om het niet te doen? De correcte mening is dat het een Soennah Moe’akkadah is.

Om het offer verplicht of aanbevolen te laten zijn, is het vereist dat degene die het verricht onafhankelijk moet zijn van deze middelen. In die zin, dat de prijs van het offer een ‘overschot’ is van zijn bezit, en de persoon al in zijn basisbehoefte en de basisbehoeften van degenen die hij dient te onderhouden heeft voorzien. Als een moslim een maandelijks salaris krijgt en dit genoeg voor hem is en hij heeft extra financiën waarmee hij de prijs voor een offer kan veroorloven, dan is het in dit geval voorgeschreven voor hem de Oedhiyah te verrichten.

Het feit dat het een vereiste is dat hij onafhankelijk van middelen moet zijn, wordt duidelijk aan de hand van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt: “Wie het zich kan veroorloven maar geen offer verricht, laat hem niet onze gebedsplaats naderen”.

(Ibn Maadjah;
Hasan geclassificeerd door Sheikh al-Albaanie in ‘Sahieh Ibn Maadjah’)

Wat er bedoeld wordt met degene die het zich kan veroorloven, is het onafhankelijk zijn van deze middelen (om de Oedhiyah te bekostigen).

De Oedhiyah is voorgeschreven voor de leden van een huishouding. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “De mensen van elke huishouding zouden elk jaar de Oedhiyah moeten verrichten.”

(Ahmad;
Al-Haafidh ibn Hadjar zegt in ‘Fath ul-Baarie’: “De Isnaad (keten) is Qawiy (sterk).
Hasan geclassificeerd door Sheikh al-Albaanie in ‘Sahieh Soenan Abie Daawoed’)

Hierin is geen verschil tussen man en vrouw. Als een vrouw alleen of met haar kinderen woont, dan zou zij de Oedhiyah moeten verrichten.

In ‘al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah’ staat vermeld: “Man zijn is geen vereiste voor het verplicht of aanbevolen zijn (van een daad). Zoals het vereist is voor de mannen, zo is het ook vereist voor de vrouwen. Het bewijs hiervoor is dat een (voorgeschreven) verplichting of aanbevolen daad iedereen omvat.”

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 5, blz. 79-81)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com