Allaahoe akbar i.p.v. SamiʿAllaahoe liman hamidah

6743

Vraag:

Ik heb het gebed verricht achter een broeder uit India die niet veel kennis heeft. Hij zei “Allaahoe akbar” (Allah is de Grootste), nadat hij omhoog kwam uit de buiging. Ik zei daarop: “SamiʿAllaahoe liman hamidah” (Allah hoort degene die Hem loven) in mezelf. Moet ik het gebed opnieuw verrichten? Toen ik de broeder erop aansprak, gaf hij aan dat hij het niet wist.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Volgens de meest correcte mening behoort het zeggen van “SamiʿAllaahoe liman hamidah” na het omhoog komen uit de buiging tot de verplichte zaken in het gebed.

Als een persoon een verplicht onderdeel van het gebed nalaat, dan is zijn gebed niet ongeldig. Tenzij hij het expres heeft nagelaten. Als hij het heeft nagelaten omdat hij het is vergeten of omdat hij niet op de hoogte was (van het bestaan) van de verplichting, dan is zowel zijn gebed als het gebed van degenen die achter hem hebben gebeden geldig. Wel dient hij Soedjoed us-Sahw (neerknieling voor vergeetachtigheid) te verrichten wanneer hij het zich herinnert. Of wanneer hij op de hoogte wordt gesteld van de regelgeving, als er niet veel tijd voorbij is. Als er een lange tijd voorbij is, dan hoeft hij het niet te doen. De reden hiervoor is dat de tijd waarin het mogelijk was (om Soedjoed us-Sahw te verrichten), verlopen is.

In Daqaa’iq Oelin-Noeha (boekdeel 1, blz. 219) staat: “Degene die een verplicht onderdeel (van het gebed) nalaat omdat hij onwetend is over de regelgeving, en het nooit in hem op is gekomen dat een geleerde zou zeggen dat het verplicht is, is zoals degene die het is vergeten of een fout heeft gemaakt. Dus zou hij de neerknieling voor vergeetachtigheid moeten verrichten als hij erachter komt, voor de tijd eindigt. Anders is het niet nodig en is zijn gebed nog steeds geldig.”

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) is gevraagd: “Wat zou de imam of de persoon die achter hem bidt moeten doen als hij “Allaahoe akbar” zegt in plaats van “Samiʿ Allaahoe liman hamidah” of andersom?”

Hij antwoordde: “Het is voor hem niet toegestaan om dit expres te doen. Wat de aanbidder wel moet doen, is bidden zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gedaan. Hij dient “Allaahoe akbar” te zeggen wanneer het hoort, “Samiʿ Allahoe liman hamidah” wanneer het hoort en “Rabbanaa wa lakal-Hamd” wanneer dat hoort. Degene die per ongeluk iets anders doet, is niet zondig. Maar hij dient wel de neerknieling voor vergeetachtigheid te verrichten. Ongeacht of hij het gebed leidde of alleen aan het bidden was.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawa, boekdeel 29, blz. 286)

Jou treft geen blaam voor het zeggen van zowel “Samiʿ Allaahoe liman hamidah” als “Rabbanaa wa lakal-Hamd.” De Shaafiʿies hebben gezegd dat het Moestahab (aanbevolen) is. Dat wil zeggen, het is moestahab voor een persoon die achter de imam bidt om zowel “Samiʿ Allaahoe liman hamidah” als “Rabbanaa wa lakal-Hamd” te zeggen. Alhoewel de meest correcte mening is dat de persoon die achter de imam bidt slechts “Rabbanaa wa lakal-Hamd” moet zeggen.

Samenvattend zeggen we dat het gebed van jouw imam geldig is, omdat hij het zeggen van “Samiʿ Allaahoe liman hamidah” en “Rabbanaa wa lakal-Hamd” niet expres heeft nagelaten. Hij heeft het nagelaten uit onwetendheid. Moge Allah jou belonen met het goede omdat jij hem hiervan op de hoogte hebt gesteld.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com