Beschrijving van het dodengebed

93326

Vraag:

Veel mensen zijn onwetend wat betreft het dodengebed. Zou u alstublieft kunnen uitleggen hoe het dodengebed verricht dient te worden volgens het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

De Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen (moge Allah weltevreden zijn met hen allen) hebben uitgelegd dat het dodengebed als volgt verricht dient te worden:

Allereerst vangt men aan met de Takbier (het zeggen van “Allaahoe akbar”), waarna men toevlucht zoekt bij Allah tegen de vervloekte satan. Vervolgens zegt men "Bismillah-irrahmaan irrahiem" en reciteert men soerat al-Faatihah gevolgd door een kleine soerah of een aantal verzen.

Voorts verricht men voor de tweede maal de takbier en vraagt men zegeningen voor de Profeet (vrede zij met hem) zoals dat ook gedaan wordt aan het eind van het gebed.

Na de derde takbier verricht men, naar eigen keus, een smeekgebed voor de overledene. Het best kan men het volgende zeggen (vertaling uit het Arabisch):

“O Allah, vergeef onze levenden en onze doden, degenen die met ons aanwezig zijn en degenen die afwezig zijn, onze jongeren en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen. O Allah, iedereen onder ons die U leven geeft, geef hen leven in de Islam en ieder die U van ons wegneemt, neem hem weg in (een staat van) geloof. O Allah, ontneemt ons zijn beloning niet en laat ons na hem niet dwalen.”

“O Allah, vergeef hem en heb genade met hem en geef hem kracht en begenadig hem. Laat zijn neerdaling eervol zijn, en laat de ingang wijd voor hem zijn en was hem met water, sneeuw en hagel. Reinig hem van de overtredingen zoals U het witte doek van vlekken gereinigd hebt. Geef hem een verblijfplaats beter dan die hij kende en een vrouw beter dan zijn vrouw. Neem hem op in het Paradijs en bescherm hem voor de bestraffing van het graf en voor de bestraffing van het Hellevuur.”

Deze smeekbeden zijn beiden overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem). Het verrichten van een smeekgebed met andere woorden is toegestaan, zo kan men bijvoorbeeld ook zeggen:

O Allah, als hij vroom was vergroot dan zijn beloning en als hij een overtreder was begenadig hem.”

Nadat men de vierde takbier heeft verricht, wacht men enige tijd om vervolgens af te sluiten met één Tasliem naar rechts, zeggende “Assalaamoe calaykoem wa rahmatoe-llaah.”

Sheich cAbd ul-cAziez ibnoe Baaz

Kitaab Madjmoe’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwicah,

boekdeel 13, blz. 141