Dien je de gemiste gebeden uit het verleden in te halen?

34889

Vraag:

Nadat men berouw heeft getoond dient hij de opzettelijk gemiste, verplichte gebeden in te halen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

De geleerden verschillen van mening over het oordeel van het inhalen van de niet verrichte gebeden, nadat men berouw heeft getoond. Mijn voorkeur gaat uit naar hetgeen Sheich al-Islaam ibnoe Taymiyyah (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd. Namelijk dat het inhalen van het gebed door degene die het bewust heeft verwaarloosd, terwijl de vastgestelde tijd al verstreken is, hem niet zal baten. Dit omdat het om een tijdsgebonden daad van aanbidding gaat. Zoals het verboden is het gebed te verrichten vóór de vastgestelde tijd, zo ook is het niet toegestaan dit te verrichten na het verstrijken hiervan. De Grenzen van Allah dienen namelijk in acht genomen te worden. Het gebed dient verricht te worden in de tijdsperiode die de Wetgever heeft bepaald.

Evenals het verboden is het gebed te verrichten op een plaats die daarvoor niet geschikt is, zo is het ook verboden het gebed buiten haar vastgestelde tijd te verrichten. Degene die het gebed heeft verzaakt dient veelvuldig berouw te tonen, vergiffenis te vragen en goede daden te verrichten.

Bij deze vragen wij Allah, de Verhevene, dan ook om degene die het gebed heeft verwaarloosd te vergeven. En Allah is het die Succes brengt.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

Fataawa al-arkaan al-Islaam, blz 280