Direct opstaan bij horen van de Iqaamah?

4853

Vraag:

Wanneer de gebedsoproeper de Iqaamah (tweede oproep tot het gebed) verricht, gaan sommige broeders staan en beginnen dan met het opstellen van de rijen. Andere broeders wachten daarmee totdat de gebedsoproeper “Qad qaamat is-Salaah” zegt. Wat is de juiste wijze?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit onderwerp biedt ruimte voor eigen invulling. Een persoon kan staan aan het begin van de Iqamaah, in het midden ervan of wanneer de Iqaamah eindigt. De meerderheid van de geleerden is van mening dat als de imam in de moskee is, zij niet dienen op te staan totdat de Iqaamah is geëindigd.

Imam Maalik zei in al-Moewatta’: “Wat betreft de mensen die opstaan tijdens de Iqamaah, daarover heb ik niets beslissends gehoord, maar ik denk dat dit afhangt van waartoe de mensen zelf in staat zijn. Want er zijn zware en lichte (mensen) onder hen, en ze zijn niet allemaal in staat om tegelijk op te staan.”

Al-Haafidh zei in al-Fath: “De meerderheid is van mening dat als de imam met hen in de moskee is, zij niet op moeten staan totdat de Iqaamah eindigt. Er is overgeleverd dat Anas gewoon was om op te staan wanneer de gebedsoproeper zei: “Qad qaamat is-Salaah (het gebed zal aanvangen).”

(Ibn ul-Moendhir en anderen)

Tevens verhaalde Sacied ibn Mansoer via Aboe Ishaaq, dat de metgezellen van cAbdoellaah (d.w.z. Ibnoe Mascoed) dat ook deden. Er is overgeleverd dat Sacied ibn ul-Moesayyib zei: “Als de gebedsoproeper “Allahoe Akbar” zegt, dient men op te staan. Wanneer hij “Hayya calas-Salaah (kom tot het gebed)” zegt, dienen de rijen recht gevormd te worden, en wanneer hij zegt: “Laa ilaaha illAllaah (niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah)”, dient de imam de Takbier te zeggen (om het gebed te starten). Maar als de imam niet in de moskee aanwezig is, dan is de meerderheid van mening dat zij niet op moeten staan totdat zij hem zien.”

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd: “Is er een vermelding in de Soennah van een specifiek moment gedurende de Iqaamah waarop de mensen moeten staan voor het gebed?”

Hij antwoordde: “Er is geen vermelding in de Soennah van een specifiek moment gedurende de Iqaamah waarop de mensen op dienen te staan voor het gebed. Wel zei de Profeet (vrede zij met hem): “Sta niet op tot je me ziet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Of een persoon nou opstaat aan het begin, tijdens of nadat de Iqaamah is geëindigd, het is allemaal toegestaan.”

(Madjmoecul-Fataawa, boekdeel 13, blz. 16)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com