Niet bidden veroorzaakt onrust en stress

35134

Vraag:

Ik ben een 23-jarig meisje en om eerlijk te zijn bid ik niet. Wanneer ik wel bid, dan verricht ik niet alle verplichte gebeden. Daarnaast luister ik ook naar muziek. Dit zorgt bij mij voor een slecht gevoel en Allah is daarvan getuige. Ik wil graag bidden. Ik wil Allah graag gehoorzamen en Hem vrezen. Ik ben er trots op om een moslim te zijn. Mijn God is Allah alleen zonder deelgenoten. Ik houd van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn manier van leven. Het heeft invloed op mij wanneer ik erover hoor.

Alle lof zij Allah Die mij heeft geëerd met een cOemrah dit jaar. Ik was hier erg blij mee, maar het voelt alsof ik een versteend hart heb, aangezien ik mijn gebeden niet verricht. Ik heb zo vaak geprobeerd om mijn gebeden te blijven verrichten, maar ik weet niet waarom ik steeds weer terugval. Ik voel mij onwetend over zoveel verschillende Islamitische zaken. Ik heb het gevoel dat Allah geen één van mijn daden zal accepteren; gebeden, Zakaat, cOemrah of andere Islamitische verplichtingen. Ik heb het gevoel dat mijn bestemming zeker de Hel zal zijn. Ik heb iemand nodig die mij bij mijn hand neemt en mij adviseert. Ik haat het om in deze situatie te verkeren.

Bovendien heb ik een ander probleem. Ik heb het gevoel dat ik een aantal dagen van de maand Ramadan niet heb gevast zonder een geldige reden. Ik weet eerlijk gezegd niet of dit dagen waren van Ramadan of Shawwaal, want het is een gewoonte bij ons thuis om de zes dagen van Shawwaal ieder jaar te vasten. Ik ben dus in de war. Dit probleem is mij overkomen toen ik mij had gekeerd van het Pad van Allah. Ik weet dat eenieder die zijn vasten in de Ramadan verbreekt zonder een geldige reden, Allah zijn vasten niet meer zal accepteren en dat hij een boetedoening moet verrichten. Wat moet ik nu doen?

Help mij alstublieft met het verduidelijken hiervan. Ik ben erg wanhopig. Moge Allah dit tot uw goede daden toevoegen en u belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het gevoel van tekortkoming

Het is belangrijk om ten eerste de oorzaak van het probleem te definiëren. Daarna kun je verder gaan en het behandelen. Als je ons vraagt om jou te helpen met het definiëren ervan, dan zouden wij zeggen dat het probleem zich in jou bevindt en niet in iets anders. De hulp die anderen jou bieden zal jou nooit van nut zijn tenzij jij zelf stappen zet richting de redding.

De gevoelens die jij in jouw vraag uit, wijzen erop dat de elementen van rechtschapenheid aanwezig zijn in jou. De gelovige is degene die de stand van zaken van zichzelf opneemt en zichzelf terechtwijst. Het lijkt erop dat jij dat doet. De gelovige vreest voor zijn tekortkomingen en zijn zonden. Het is voor hem alsof er een berg op hem zal vallen. Het lijkt erop dat jij dat ook voelt.

De gelovige houdt zijn Islam en geloof hoog in het vaandel en is er trots op om te behoren tot de volgelingen van deze grootse religie. Hij houdt van zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en uit jouw brief blijkt dit duidelijk. Hoe kan het dus zo zijn dat al deze kwaliteiten aanwezig zijn in degene die tekortkomt in de grootste Islamitische verplichting; namelijk het gebed?

Wij hebben er geen andere verklaring voor, behalve een tekort aan zelfmanagement en een gebrek aan zelfbeheersing. Het gebed neemt niet veel tijd of moeite in beslag. Het zijn slechts een aantal minuten waarin een persoon alleen is met zijn Heer, Hem vragende om zijn behoeften te vervullen en zijn beklag te doen bij Hem vanwege de zware last van de wereldse zorgen. Om zodoende ook het verlangen naar Hem en Zijn Genade uit te drukken. Als wij niet in staat zijn om deze verplichting van een paar minuten na te komen, dan menen wij dat wij nooit succesvol kunnen zijn in onze levens. Zelfdiscipline vergt inzet en oplossing en onze Heer belast ons moslims niet met meer dan dat wij kunnen dragen. Hij belast ons met niets dat te moeilijk is voor ons; Hij houdt ervan om ons berouw te accepteren en om zaken voor ons te vergemakkelijken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

“Allah wil jullie duidelijkheid verschaffen, de goede werkwijzen van degenen vóór jullie tonen en jullie berouw aanvaarden. En Allah is Alwetend, Alwijs. En Allah wil jullie berouw aanvaarden, maar degenen die de begeerten volgen, wensen dat jullie enorm afdwalen. Allah wil het voor jullie verlichten. En de mens is zwak geschapen.”

(Soerat an-Nisaa': 26-28)

Het gebed is een genade die Allah ons heeft verplicht middels Zijn Gunst en Vriendelijkheid. Degene die zich eraan houdt en regelmatig en juist bidt, zal de gulle Gift van Allah die Hij voor ons heeft bepaald verkrijgen. Diegene zal begrijpen dat degene die echt berooid is, degene is die zichzelf het genot van het contact met Allah, de Verhevene heeft, ontnomen.

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het gebed is het beste van de voorgeschreven zaken, dus degene die in staat is om er veel van te verrichten, laat hem er veel van verrichten.”

(at-Tabaraanie; boekdeel 1, blz. 84;
geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in Sahieh at-Targhieb)

Kijk wat Allah zegt na de verzen waarin Hij de reiniging vóór het gebed heeft verplicht (interpretatie van de betekenis):

“Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en (Hij wil) Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.”

(Soerat al-Maa'idah: 6)

De Profeet (vrede zij met hem) waar jij van houdt en van wiens Sierah (levenswijze) jij houdt, zegt: “Mijn genot is gemaakt in het gebed.”

(an-Nasaa’ie;
geclassificeerd als Hasan door al-Haafidh ibn Hadjar in at-Talkhies ul-Habier; boekdeel 3, blz. 116
en geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in Sahieh an-Nasaa’ie)

Hoe kan de gelovige het ermee eens zijn om deze goedheid en deze zegeningen mis te lopen?

Ibn ul-Qayyim zei: “Helaas! Hoe kan een persoon zijn tijd en zijn leven spenderen, terwijl hij deze lekkere geur is ontnomen? En dit leven verlaten als hoe hij het betrad zonder het beste wat het te bieden heeft te hebben geproefd? En erin geleefd te hebben als een stom dier, ervan vertrekt als degene die failliet is? Hij heeft het leven van de hopeloze geleefd. Hij stierf een dood van verdriet en zijn herrijzenis zal verlies en spijt zijn. O Allah, U prijzen wij, bij U doen wij ons beklag. U bent Degene Wiens Hulp wij zoeken. Wij vragen U om steun, in U plaatsen wij ons vertrouwen en er is geen kracht of macht behalve met U.”

(Tarieq ul-Hidjratayn; blz. 327)

Wanhoop niet

Ik zeg dit niet zodat het gevoel van wanhoop dat jij voelt zal toenemen. Maar zodat jij ernaar zult streven om ervan af te komen. Het is jou slechts overkomen vanwege jouw falen in het verrichten van de makkelijkste verplichting. Besef dus dat je eigenlijk minder in staat bent om andere zaken te doen.

Jij dient in jouw leven geen ruimte open te laten als voor wanhoop in Allah. Je dient te begrijpen dat Hij wanhoop haat (interpretatie van de betekenis):

“En wie wanhoopt er aan de Genade van zijn Heer, behalve de dwalenden.”

(Soerat al-Hidjr: 56)

en Hij houdt van Zijn dienaren die optimistisch zijn over Zijn Barmhartigheid en Genade. Door Zijn Grote Goedheid vergeeft Hij slechte daden en vergeeft Hij fouten. Inderdaad, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Behalve wie berouw toont, geloof en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Barmhartig. En degene die berouw toont en goede daden verricht, voorwaar, hij heeft daadwerkelijk berouw getoond aan Allah.”

(Soerat al-Foerqaan: 68-70)

Een wijze man zei: “Niets brengt hoop behalve goede daden.” Je zult niet uit de val van wanhoop ontsnappen, waarvan Shaytaan heeft gezorgd dat jij erin zult vallen, tenzij je begint met het inspannen en het proberen om jezelf toe te vertrouwen aan rechtschapenheid, zelfs als je in het begin tekortkomt.” Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanhoop niet aan de Verlossing van Allah. Waarlijk, niemand wanhoopt aan de Verlossing van Allah, behalve het ongelovige volk.”

(Soerat Yoesoef: 87)

Hoop betekent dat een persoon dient te werken en zich veel zal inspannen voor datgene waar hij op hoopt. Wanhoop betekent dat hij langzaam en traag zal zijn. Het beste waar een persoon op kan hopen is de Gunst, Vriendelijkheid, Genade en Barmhartigheid van Allah.

“Waarlijk, niemand wanhoopt aan de Verlossing van Allah, behalve het ongelovige volk.”Vanwege hun ongeloof denken zij dat de Genade van Allah onwaarschijnlijk is en dat Zijn Genade ver weg is van hen. Behoor dus niet tot hen. Dit toont aan dat hoe meer geloof een persoon bezit, hoe meer hoop hij zal hebben op de Genade en Barmhartigheid van Allah.

(Tafsier Ibn Sacdie)

Het eerste dat jij dient te doen is te verlangen naar het verrichten van de gebeden en deze op de voorgeschreven tijden te verrichten, net zoals jij verlangt naar wereldse zaken zoals voedsel, drinken, studeren, trouwen, enzovoorts. Aan iedere daad gaat bezorgdheid en een gedachte vooraf. Eén van de eerdere generaties streefde er naar om veel vrijwillige gebeden te verrichten, totdat Thaabit al-Banaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Ik streefde 20 jaar erg naar het verrichten van Qiyaam ul-Layl (het nachtgebed), en ik genoot er de volgende twintig jaar van.”

Dit denken en deze bezorgdheid zal niet voldoende zijn, tenzij jij je focust op de middelen die jou zullen helpen met het regelmatig bidden en denken aan de manieren waarop jij jezelf kunt vastklampen aan datgene dat Allah heeft bevolen. Men bezit een groot vermogen om de middelen te kiezen die hem helpen om datgene te doen wat hij wilt.

Span jezelf in om direct op te staan zodra jij de stem van de Moe'addhin hoort die de Takbier zegt. Onthoud dat Allah groter is dan deze hele wereld waardoor jij afgeleid bent. Ga dan naar jouw gebedsplaats en verricht het gebed dat Allah jou bevolen heeft. Vergeet niet de Doecaa' op te zeggen die onze Profeet (vrede zij met hem hem) ons geleerd heeft: “Allaahoemma acinnie cala Dhikrika wa Shoekrika wa hoesni cIbaadatik.”(O Allah, help mij U te gedenken, U te danken en U op de juiste manier te aanbidden.)

Shawwaal

Je zegt dat jouw familie gretig is in het vasten van de zes dagen van Shawwaal. Dit is een teken van goedheid en rechtschapenheid die jou zal helpen om de gebeden op tijd te verrichten, wanneer jij jouw moeder, broers en zussen ziet opstaan op dit tijdstip. Dank Allah hiervoor; hoeveel klachten krijgen wij van kinderen wiens familie hun slaat, zodat zij stoppen met bidden en het dragen van de Hidjaab? Maar Allah heeft jou geëerd met een familie die jou kan helpen om Allah te vrezen.

Houd gezelschap met vrouwen die bidden en vroom zijn. Vraag hen om jou te helpen met het gebed, om jou te herinneren en jou aan te moedigen om het te doen. Dat kan de beste hulp voor jou zijn.

Tenslotte, pas op voor zonden, want die zijn de basis van alle problemen. De ene zonde leidt naar een andere en zo verder tot zij ophopen en een persoon vernietigen. Het maakt het moeilijk voor hem om te bidden en ontneemt hem het licht en de zegening ervan. Wij vragen Allah om ons veilig en deugdelijk te houden.

Ibn ul-Qayyim zei: “Zonden brengen meer zonden voort, en het ene leidt naar het ander tot zij een persoon overmeesteren en hij zal het moeilijk vinden om berouw te tonen. Zoals één van de eerdere generaties zei: “Een straf van slechte daden is meer slechte daden, en een beloning voor goede daden is meer goede daden.”

(al-Djawaab ul-Kaafie; blz. 36)

Vasten in de Ramadan

Over jouw vraag over het vasten in de Ramadan en dat jij onzeker bent over het niet vasten van sommige dagen zonder geldig excuus, zeggen wij: geef geen aandacht aan deze twijfels als het waarschijnlijker is dat jij deze daad van aanbidding wel op het juiste tijdstip hebt verricht met jouw familie. Het denken dat iets waarschijnlijker is, is voldoende om te beschouwen als dat de verplichting verricht is. Twijfels zorgen voor niets erna.

In Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah (boekdeel 7, blz. 143) staat: “Twijfels na het eindigen van de Tawaaf, Sacyi en het gebed dienen genegeerd te worden, want hetgeen dat het geval lijkt te zijn, is dat de daad van aanbidding geldig is.”

Sheikh Ibn cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als twijfel komt nadat een daad van aanbidding is geëindigd, dan dien je er geen aandacht aan te schenken zolang er geen zekerheid over de zaak is.”

(Madjmoec Fataawa ash-Sheikh al-cOethaymien; boekdeel 14, vraag 746)

Bovendien; als de verplichting van het vasten niet is nagekomen zonder geldig excuus, dan dient het niet ingehaald te worden en er is daarvoor geen boetedoening. Een persoon dient dan berouw te tonen en vergiffenis te vragen.

Ik vraag Allah om jouw beloning te bepalen voor jou en om jou standvastig te maken in het vasthouden aan de waarheid en de Islam, en om jou te beschermen tegen de vervloekte Shaytaan.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com