Oordeel over een kind in een gebedsrij met volwassenen

5907

Vraag:

Ik heb een achtjarig oud neefje dat met mij het gebed verricht in de moskee. Ik zou graag willen weten of hij in het gezamenlijke gebed tussen de volwassenen mag staan.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan voor een kind dat de leeftijd van onderscheidingsvermogen heeft bereikt (gemiddeld zeven jaar), om in het gezamenlijke gebed in een gebedsrij met volwassenen te staan. Dit wordt duidelijk aan de hand van een overlevering waarin Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) zegt: “Een wees en ik verrichtten het gebed in ons huis achter de Profeet (vrede zij met hem), terwijl mijn moeder Oem Soelaym het gebed achter ons verrichtte.”

(al-Boekhaarie)

De samensteller van ‘ cAwn ul-Macboed Sharh Soenan Abie Daawoed’ heeft gezegd: “Als er één jongen is, dan dient hij in de rij te staan met de mannen en niet alleen achter de rij. Dit was de mening van as-Soebkie en wordt ondersteund door de overlevering van Anas. Hierin stond de wees niet alleen, maar in de rij met Anas (moge Allah tevreden met hem zijn).”

Sheikh cAbdoellaah al-Bassaam (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De meerderheid is van mening dat het voor een jongen acceptabel is, zowel tijdens verplichte als vrijwillige gebeden, in een gebedsrij te staan. Zij halen de authentieke overlevering hiervoor als bewijs aan, omdat Anas zijn metgezel als een wees omschreef.

De bekende mening onder de Hanaabilah is dat het acceptabel is voor hem om in een gebedsrij te staan tijdens een vrijwillig gebed. Dit op basis van de voorgaande overlevering. Maar het is voor hem niet acceptabel om in de rij de staan gedurende een verplicht gebed. Echter hebben we eerder aangegeven dat de regelgeving die van toepassing is op een bepaald type gebed (verplicht/vrijwillig) ook van toepassing is op het andere type gebed, omdat de regelgeving hierin hetzelfde is. Eenieder die een type gebed uitzondert voor een bepaalde regel, dient hiervoor bewijs aan te leveren. In dit geval is hier geen bewijs voor.

Daarom is de correcte mening die van de meerderheid. Aan deze mening werd de voorkeur gegeven door Ibn cAqiel (van onder de Hanaabilah) en als correct beschouwd door Ibn Radjab in ‘al-Qawaacid’.

Hierop baserend kan uit deze overlevering begrepen worden dat het voor degene die de puberteit nog niet heeft bereikt toegestaan is in de gebedsrij te staan, omdat het woord “wees” refereert aan iemand wiens vader is overleden en de volwassenheid nog niet heeft bereikt.”

(Taysier ul-cAllaam Sharh cOemdat ul-Ahkaam, boekdeel 1, blz. 106)

In “Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah” (Boekdeel 2, blz. 337) staat: “Jongens mogen hun vaders of moeders vergezellen naar de moskee als er een gevaar voor hen bestaat (als zij thuis blijven). Hier is niets mis mee, aangezien dit werd gedaan in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem). Maar zij dienen onder toezicht te worden gehouden. Hun mag niet worden toegestaan in de moskee te spelen of andere gelovigen te storen. Degenen die de leeftijd van zeven of ouder hebben bereikt, dienen gemaand te worden de Woedoe’ en het gebed te verrichten, zodat zij hieraan gewend raken en zodat zij en hun ouders hiervoor beloond zullen worden. Er is niets op tegen hen in de rij te laten staan als dit niet voor gaten in de rij zorgt, zoals de vraagsteller noemt. Dit omdat hun gebed geldig is en de kinderen gewoon waren in de rijen met de volwassenen te staan achter de Profeet (vrede zij met hem).”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com