Twee keer dezelfde Soerah gebruiken

12181

Vraag:

Ik ken niet veel Soerahs en ben nog aan het leren. Kan ik voor het Taraawieh gebed dezelfde Soerahs herhalen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets mis met het herhalen van dezelfde Soerah in het Taraawieh gebed, of in ieder ander gebed. Een persoon kan een Soerah reciteren in de eerste Rakacah en dit herhalen in de tweede Rakacah. Het bewijs hiervoor is de algemene betekenis van het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar jouw Heer weet dat jij iets minder dan twee derde van de nacht, en de helft daarvan (d.w.z. van de nacht), en een derde daarvan (in gebed) staat, en zo ook een groep van degenen die met jou zijn. En Allah bepaalt de nacht en de dag. Hij weet dat jullie niet in staat zijn om Zijn Waarde (echt) te kennen, dus aanvaardde Hij jullie berouw. Reciteer dan een deel van de Koran.”

(Soerat al-Moezzammil: 20)

Moecaadh ibnoe cAbdillaah al-Djoehanie heeft overgeleverd dat een man van Djoehaynah hem vertelde dat hij de Profeet (vrede zij met hem) Soerat az-Zalzalah in beide Rakacaat van het Fadjr gebed hoorde reciteren en hij zei: “Ik weet niet of de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) dit vergat of dit bewust deed.” Deze overlevering is als Hasan geclassificeerd door Sheikh al-Albaanie.

(Sahieh Aboe Dawoed)

cAbdoel-cAdhiem cAbaadie zei: “De metgezellen wisten niet zeker of de Profeet (vrede zij met hem) de Soerah herhaalde omdat hij dit vergat, omdat hij gewoon was om verschillende Soerahs te reciteren in de tweede Rakacah dan die hij in de eerste Rakacah reciteerde. Dus dit is ofwel niet voorgeschreven voor de Oemmah, of hij (vrede zij met hem) deed dit bewust om de mensen te laten zien dat dit was toegestaan. Het is dus onduidelijk of het toegestaan is om een Soerah te herhalen of niet. Het is niet duidelijk of dit is toegestaan of niet. Het is gepaster om dat wat de Profeet (vrede zij met hem) deed te interpreteren als toegestaan. Omdat het basisprincipe betreft zijn daden is dat hij (vrede zij met hem) dit deed om te laten zien wat is voorgeschreven, en het idee dat hij (vrede zij met hem) het vergat gaat tegen dit principe in.

(cAwn ul-Macboed, boekdeel 3, blz. 23)

Er is dus niets mis met het herhalen van een Soerah of een vers in dezelfde Rakacah.

Aboe Dharr zei: “De Profeet (vrede zij met hem) stond en reciteerde een vers en herhaalde dit tot het ochtend werd. Dit was het vers (interpretatie van de betekenis):

“Als U hen bestraft, waarlijk, zij zijn Uw dienaren. En als U hen vergeeft, voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.”

(Soerat al-Maa’idah: 118)

(Sahieh an-Nasaa'ie, 1010 en Ibnoe Maadjah, 1350)

Aboe Sacied al-Khoedrie zei dat een man een andere man Soerat al-Ikhlaas hoorde reciteren en dit herhaalde. De volgende dag kwam hij bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en vertelde dit aan hem, en het was alsof hij hier niet veel van dacht. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Bij degene in wiens Handen mijn ziel is, het staat gelijk aan één derde van de Koran.”

(al-Boekhaarie)

Volgens een andere overlevering: “Een man stond in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) en reciteerde Soerat al-Ikhlaas aan het einde van de nacht, en hij deed niet meer dan dat. Maar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) keurde goed dat hij dezelfde Soerah herhaalde.”

Al-Haafidh zei: “Degene die het reciteerde was Qatadaah ibn un-Noecmaan. Aboel-Haytham heeft overgeleverd dat Aboe Sacied zei: “Qataadah ibn un-Noecmaan bleef de hele nacht op, en reciteerde Soerat al-Ikhlaas en hij reciteerde niets anders.”

(Ahmed)

En ad-Daaraqoetnie heeft een andere versie van deze overlevering verhaald van Ishaaq ibn ut-Tabbaacvan Maalik, waarin hij zegt: “Ik had een buurman die de nacht in gebed doorbracht en niets anders reciteerde dan Soerat al-Ikhlaas.”

We vragen Allah om jou in staat te laten zijn om Zijn Boek te memoriseren en hiernaar te handelen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com